ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 МАРТ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Шоу­то на Ка­на­ла /п/ 13:55 Под иго­то се­риен – тв филм /6 част/ 15:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:20 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Се­меен биз­нес – тв филм /22 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 3 – тв филм /7 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Всич­ко е въз­мож­но – 2-се­риен – тв филм /САЩ, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Де­мет­риус На­ва­ро, в ро­ли­те Итън Бор­тник, Фа­ти­ма Пта­чек, Джо­на­тан Бе­нет и др. 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg, На­род­ният съд и оце­ле­ли­те от не­го 22:00 Ко­лек­ция­та – тв филм /8, пос­ле­ден епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Дос­той­ни­те бъл­га­ри 2018 – це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не­то 00:00 Крис­тал­ни че­ре­пи иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014 г./, ре­жи­сьор То­дор Чап­къ­нов, в ро­ли­те Ри­чард Бър­джи, Уен­ди Глен, Сам Ред­форд и др. 01:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 01:40 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 03:20 Ед­но гол­ямо – се­мей­ство 3 – тв филм /7 епи­зод/п/ 04:25 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” /п/ – ани­ма­ция 05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 84 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 1, еп. 37 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с. 3, еп. 52 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 46 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 77 21:00 MasterChef Бъл­га­рия – ку­ли­нар­но шоу 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с. 9, еп. 13 01:00 “Шест сес­три” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Стък­лен дом”- се­риал, с. 1, еп. 22

bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – се­риал, с. 1, еп. 1,2 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 20 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 2, еп. 7 10:00 “Час пик” – се­риал, с. 1, еп. 1 11:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 1 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 12 13:00 “В ти­ла на вра­га” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Джон Мур, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Джийн Хек­мън, Гей­бриъл Махт, Чарлс Ма­лик Уит­фийлд, Дей­вид Кийт, Олек Кру­па, Жоа­ким де Ал­мей­да, Вла­ди­мир Маш­ков, Мар­ко Иго­нда и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 21 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 2, еп.  8 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 13 18:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 2 19:00 “Час пик- се­риал, с. 1, еп. 2 20:00 Пре­мие­ра: “Пос­лед­ният ко­раб ” – се­риал, с. 3, еп. 2 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Дро­но­ве убий­ци” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016) ре­жи­сьор – Джак Пе­рез, ак­тьо­ри – Ко­рин Не­мек, Уит­ни Мур, На­тин Бът­лър и др. 23:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 2 00:45 “Час пик” – се­риал, с. 1, еп. 2 01:45 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 21 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 13 03:45 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 7, еп. 2 04:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с. 14, еп. 10

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 3 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 5 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 10:00 “Сек­сът и гра­дът 2” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Май­къл Пат­рик Кинг, ак­тьо­ри – Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Ким Кат­рал, Крис­тин Дей­вис, Син­тия Ник­сън, Алис Ийв, Лин Коен, Уи­ли Гар­сон, Ма­рио Кан­то­не, Джей­сън Леуис, Дей­вид Ей­ген­берг, Крис Нот, Пе­не­ло­пе Крус, Евън Хен­длер, Джон Кор­бет, Лай­за Ми­не­ли и др. 12:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 12:30 “На по-доб­ро място” – се­риал 13:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че”- се­риал, с. 10 18:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал, с. 3 19:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с. 2 20:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 1 21:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 3 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 23:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 23:30 “На по-доб­ро място” – се­риал 00:00 “Сек­сът и гра­дът 2” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Май­къл Пат­рик Кинг, ак­тьо­ри – Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Ким Кат­рал, Крис­тин Дей­вис, Син­тия Ник­сън, Алис Ийв, Лин Коен, Уи­ли Гар­сон, Ма­рио Кан­то­не, Джей­сън Леуис, Дей­вид Ей­ген­берг, Крис Нот, Пе­не­ло­пе Крус, Евън Хен­длер, Джон Кор­бет, Лай­за Ми­не­ли и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 04:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 04:30 “На по-доб­ро място” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, 1 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Гин­гам – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бур­гос – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ни­ца – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Но­рич Си­ти – Ман­чес­тър Юнай­тед (2004-05), пов­то­ре­ние 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 31-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Брад­форд Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 До­ку­мен­та­лен филм 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “На­ръч­ник на прик­лю­че­не­ца”, до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “На­ръч­ник на прик­лю­че­не­ца”, до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод”, (п) 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 06:00 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс” /п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во” /п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:30-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *