ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 НОЕМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 3 тв филм /7 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Пис­ма по сне­га 15:20 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 2 ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пи­тай БНТ 22:00 Мис­тър и Ми­сис Ико­но­ми­ка 2020 це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не­то 23:00 По све­та и у нас 23:30 БГ вер­сия /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 3 тв филм /7 епи­зод/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3 еп.6 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп.9 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Чер­на пти­ца” – се­риал, еп.7 15:00 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.149, 150 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.5 еп.12 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.94 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.107 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.8 еп.3 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.13 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.76

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.16 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.10 – 13 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.16 09:00 “Чък” – се­риал, еп.8 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.1 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.6 12:00 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с.6 еп.6 12:30 “Уми­рай труд­но 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­ди­лиа, Уилям Атъ­ртън, Фран­ко Не­ро, Де­нис Франц, Уилям Сад­лър, Ко­лъм Мий­ни, Джон Ле­гуи­за­мо и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.17 16:00 “Чък” – се­риал, еп.9 17:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.9 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.1 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Тред­стоун” – се­риал, еп.1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Уми­рай труд­но 4.0” – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2007), ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Джъс­тин Лонг, Ти­мъ­ти Оли­фън­т, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Ма­ги Кю, Клиф Кър­тис и др. 00:30 “Тред­стоун” – се­риал, еп.1 01:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.7 02:30 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.1 03:30 “Монк” – се­риал, с.5 еп.9 04:30 “Чък” – се­риал, еп.9

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 еп.5, 6 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Дел­фи­нът Бър­ни” – ек­шън, ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, 2018), ре­жи­сьор Кърк Ха­рис, в ро­ли­те: Ло­ла Съл­тън, Ло­ган Алън, Ке­вин Сор­бо и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Кухня” /п./ – се­риал 15:00 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.14, 15 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.126 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.84, 85 21:00 “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, еп.11, 12 22:00 “Кухня” – се­риал, еп.17, 18 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.18, 19 00:00 “Дел­фи­нът Бър­ни” /п./ – ек­шън, ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, 2018) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Кухня” /п./ – се­риал 

Nova TV

05:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риен филм /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риен филм 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 10 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: СКА – Трак­тор Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Мил­тън Кийнс Донс Ли­га 1 – пов­то­ре­ние 14:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 14:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 15:00 Но­ви­ни 15:05 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 15:30 Хо­кей на лед: Ба­рис – Ава­нгар­д Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 18:00 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 18:30 Фут­бол: Етър – Пи­рин Лей­дис Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни – пов­то­ре­ние 20:30 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Пре­ди кръ­га пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) 21:00 Но­ви­ни 21:15 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Об­зор пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE 23:00 Хо­кей на лед: Ба­рис – Ава­нгар­д Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *