HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 НОЕМВРИ

БНТ

05:10 Бразди /п/ 05:40 Иде нашенската музика /п/ 06:45 Телепазарен прозорец 07:00 Неделно евангелие 07:10 Зелената линейка Здравно риалити с водещ Ива Димитрова 08:00 По света и у нас Информационна емисия 09:00 Денят започва с Георги Любенов Публицистично предаване 11:00 Отблизо с Мира Добрева Развлекателно предаване 12:00 По света и у нас Информационна емисия 12:55 България от край до край 5 /2 филм/ 13:25 70 години Рашко Младенов концерт на Софийската филхармония по повод юбилея 14:35 Призвание – актриса документален филм за актрисата Гинка Станчева /България, 2016г./, режисьор Валентина Фиданова-Коларова 15:30 Дъхът на дракона игрален филм /САЩ, 2006г./, режисьор Кен Скот, в ролите: Матю Туининг, Матю Мълинс, Крис Йен, Кели Перин и др. 17:00 Непозната земя 17:30 Спортна треска Обзорно спортно предаване 18:30 Спорт ТОТО 19:05 Как е устроена земята документален филм /8, последен епизод/ 19:50 Лека нощ, деца! Жил и Жюли 20:00 По света и у нас Информационна емисия 20:30 Спортни новини 20:45 Пътят на промените игрален филм /копродукция, 2008г./, режисьор Сам Мендес, в ролите: Леонардо ди Каприо, Кейт Уинслет, Кати Бейтс, Майкъл Шанън и др. (12) 22:35 По света и у нас Информационна емисия 22:50 Нощни птици Вечерно токшоу с водещ Искра Ангелова 23:50 Последният велосипедист игрален филм /2, последна част/п/ (12) 01:15 Рилингтън плейс тв филм /3, последен епизод/ (12) 02:10 Как е устроена земята документален филм /8, последен епизод/ 03:00 Зелената линейка /п/ 03:50 Отблизо с Мира Добрева /п/ 04:50 Вяра и общество с Горан Благоев /п/

bTV

05:30 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.5,6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм 13:00 “Прес­лед­ва­не­то на Ли­бър­ти” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния,2004), ре­жи­сьор – Ан­ди Ка­диф, ак­тьо­ри – Ман­ди Мур, Старк Сандс, Дже­ръ­ми Пи­вън, То­ни Джа­вар­ди­на, Ана­бе­ла Сио­ра, Бра­йъ­ни Глас­ко, Тай­ла Бар­нфийлд и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.20 16:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­дещ Ма­рия Сил­вес­тър (се­зон 2) 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та” – риа­ли­ти 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Гранд хо­тел Бу­да­пе­ща” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор – Уес Ан­дер­сън, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ед­уард Нор­тън, Ф. Мъ­ри Ей­бра­хам, Хар­ви Кай­тел, Том Уил­кин­сън, Джеф Голд­блум, Ей­дриън Броу­ди, Бил Мъ­ри, Оуен Уил­сън, Джъд Лоу, Уилям Де­фо и др. 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.2 02:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 03:00 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 04:00 “120 ми­ну­ти” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

bTV Action

06:00 “Ава­та: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп.1,2,3 10:45 “Аз съм ле­ген­да” – фен­тъ­зи, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Фран­сис Ло­рънс, а ак­тьо­ри – Уил Смит, Алис Бра­га, Чар­ли Тан, Са­ли Ри­чар­дсън-Уит­филд, Уи­лоу Смит, Даш Ми­хок и др. 12:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Да­ни Глоу­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Уолф и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 1,2 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лейнс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Бло­ка­да” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор – Ед­уард Зуик, ак­тьо­ри – Ден­зъл Уо­шин­гтън, Анет Бе­нинг, То­ни Ша­луб, Брус Уи­лис и др. 00:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Да­ни Глоу­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Уолф и др. 02:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп.1,2 04:15 “Бягство” – кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор – Кор­тни Со­ло­мон, Йо­рън Ле­ви, ак­тьо­ри – Итън Хоук, Се­ле­на Го­мез, Ка­лоян Во­де­ни­ча­ров, Ве­ли­зар Пеев, Ве­лис­лав Пав­лов, Джон Войт, Се­ле­на Го­мез, Брус Пейн, Ивай­ло Ге­рас­ков, Ди­мо Але­ксиев, Деян Ан­ге­лов и др.

bTV Comedy

05:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” /п./- се­риал 06:00 “Парт­ньо­ри” – се­риал, с.2 07:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал, с.6 08:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1 10:00 “Днев­ни­кът на един Дрън­дьо: Род­рик ко­ман­до­ри” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Дей­вид Бауърс, ак­тьо­ри – Стив Зан, Рей­чъл Ха­рис, За­ка­ри Гор­дън, Пей­тън Лист, Де­вон Бос­тик, Оуен Бес­ти и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 1-2 18:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Мис Таен агент 2: Въо­ръ­же­на и прек­рас­на” – ко­ме­дия,три­лър (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Джон Пас­кин, ак­тьо­ри – Сан­дра Бъ­лок, Дит­рих Ба­дер, Ър­ни Хъд­сън, Ре­джи­на Кинг, Ен­ри­ке Мар­чиа­но, Уилям Шат­нър, Хе­дър Бърнс, Трийт Уилямс и др. 22:30 “Ше­га­джии”- се­риал 23:30 “Офи­сът” /п./ – се­риал 00:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 03:30 “Ше­га­джии” /п./- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “В оча­ква­не на Ку­пи­дон” – с уч. на Адам Мей­филд, Ар­иел Ке­бъл, Хай­ли Дъф, Ти­мъ­ти Бо­тъмс, Ма­рион Рос и др. 14:15 “Под звез­ди­те на Вър­монт” (пре­мие­ра) – с уч. на Лей­си Ча­бърт, Дже­си Мос, Кар­ло Маркс, Фио­на Врум и др. 16:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти, се­зон 2 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Сдел­ка или не” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, нов се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 X Factor – му­зи­кал­но шоу 22:30 “Ми­сия­та не­въз­мож­на” – с уч. на Том Круз, Ва­не­са Ред­грейв, Винг Реймс, Ема­нуел Беар, Жан Ре­но, Браян Де Пал­ма, Хен­ри Чер­ни, Джон Войт и др. 00:45 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:15 “В оча­ква­не на Ку­пи­дон” – с уч. на Адам Мей­филд, Ар­иел Ке­бъл, Хай­ли Дъф, Ти­мъ­ти Бо­тъмс, Ма­рион Рос и др. /п/ 03:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, шес­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Ню­ка­съл Юнай­тед (2002-03), пов­то­ре­ние 12:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ар­се­нал – Тот­нъм Хот­спър (2008-09), пов­то­ре­ние 13:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 13-и епи­зод 13:30 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 15:10 Дартс: “Голям шлем” 2017, де­ве­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Лион – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 13-и епи­зод 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, де­ве­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 23:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 2 част 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 00:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 10:45 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 Tоп Шоп 15:25 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Чет­вър­та ин­стан­ция”- ток­шоу 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Кок­тейл”/п/ 20:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 “Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *