ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 ОКТОМВРИ

06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:10 Спи­ли­тим и Ра­шо – тв филм 07:25 Па­ти­лан­ско царс­тво тв филм 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки” – до­ку­мен­та­ле­на по­ре­ди­ца /п/ 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 “Да­ма­та с ку­чен­це­то 16:35 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­та­лен филм 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 След ми­лион го­ди­ни – до­ку­мен­та­лен филм /4 епи­зод/ 18:20 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на мел­ни­чарс­тво­то 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /10, пос­ле­ден епи­зод/ (12) 21:20 Гос­по­дин Сел­фридж 3 – 10-се­риен тв филм /1 епи­зод/ (12) 22:05 По све­та и у нас 22:20 Сту­дио “Х”: Две ле­ген­ди – тв филм /3 епи­зод/ (12) 23:50 Бол­ка­та – иг­ра­лен филм /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Вър­нън Мор­тен­сен, в ро­ли­те Кърк Ха­рис, Джон Са­видж, Ра­йън Ба­лънс, Ивон Де­ла­ро­са, Май­къл Мад­сън и др. (14) 01:25 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /6 епи­зод/ /п/ 02:20 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /5 епи­зод/п/ 03:30 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на мел­ни­чарс­тво­то 03:40 След ми­лион го­ди­ни – до­ку­мен­та­лен филм /4 епи­зод/п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.9, 10 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.19, 20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Нау­чи ме да летя” – ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьор Крис­тоф Шре­ве, в ро­ли­те: Ге­зи­не Цук­ров­ски, Франц Дин­да, Крис­тоф Орт, Хорст Ян­сон и др. 15:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу /най-доб­ро­то/ 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – нов се­зон 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:00 “Тъм­ни сен­ки” – хо­рър, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор Тим Бър­тън, в ро­ли­те Джо­ни Деп, Ми­шел Пфай­фър, Ева Грийн, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Джа­ки Ърл Хей­ли, Джо­ни Лий Ми­лър, Бе­ла Хий­ткоут, Клоуи Грейс Мо­рец, Алис Ку­пър и др. 00:10 “Неп­рос­ти­мо” – уес­търн, дра­ма (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Клинт Ис­тууд, в ро­ли­те: Клинт Ис­тууд, Мор­ган Фрий­ман, Джин Хек­ман, Ри­чард Ха­рис, Фран­сис Фи­шър и др. 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:15 “Час пик” – се­риал, еп.6 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2, еп.14 – 17 08:00 “Монк” – се­риал, с.5, еп.4 – 6 10:45 “Стък­лен ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор Ерик Съ­мър, в ро­ли­те Клер Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ата­нас Среб­рев и др. 12:30 “Бо­го­ве­те на Еги­пет” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ав­стра­лия, 2016), ре­жи­сьор Алекс Про­йас, в ро­ли­те Брен­тън Туейтс, Ни­ко­лай-Кос­тер Вал­дау, Дже­рард Бът­лър, Аби Лий, Кор­тни Ий­тън, Ръ­фъс Сюъл, Джеф­ри Ръш, Ело­ди Юнг, Ча­дуик Боуз­ман и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.15, 16 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.29 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.4 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.17 18:45 “Ин­диа­на Джоунс и кралс­тво­то на крис­тал­ния че­реп” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те Ха­ри­сън Форд, Кейт Блан­шет, Ка­рън Алън, Шая Ла­Баф, Рей Уин­стън, Джон Хърт, Джим Брод­бент, Дмит­рий Дячен­ко, Са­ша Спил­бърг и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Кри­тич­на точ­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ери­ксън Кор, в ро­ли­те Ед­гар Ра­ми­рес, Люк Брей­си, То­биас Сан­тел­ман, Рей Уин­стън, Те­ри­са Пал­мър и др. 00:15 “Коб­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1986), ре­жи­сьор Джордж Кос­ма­тос, в ро­ли­те Сил­вес­тър Ста­лоун, Бри­ги­те Нил­сен, Ре­ни Сан­то­ни, Ан­рю Ро­бин­сън, Вал Ей­въ­ри и др. 02:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.15, 16 03:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.9 04:15 “Стък­лен ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор Ерик Съ­мър, в ро­ли­те: Клер Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ата­нас Среб­рев и др. 

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.11, 12 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп.13 – 15 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.17, 18 10:00 “Лъж­льо­то” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Том Шей­диак, в ро­ли­те Джим Ке­ри, Мо­ра Тиър­ни, Джъс­тин Ку­пър, Ама­нда До­но­хоу, Ке­ри Ел­уес, Дже­ни­фър Ти­ли, Су­си Кърц и др. 12:00 “Ча­ров­ният принц” – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, ро­ман­ти­чен (Ка­на­да, Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Рос Ве­но­кур 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, с.2, еп.3 15:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Мис­тър Бийн” – ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1997), ре­жи­сьор Мел Смит, в ро­ли­те Роуън Ат­кин­сън, Пи­тър Мак­ни­къл, Джон Милс, Па­ме­ла Рийд, Ха­рис Юлин, Бърт Рей­нолдс, Джо­ни Га­ле­ки и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, с.2, еп.3 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Макс 2” (пре­мие­ра) – с уч. на Зейн Ос­тин, Фран­чес­ка Ка­пал­ди, Рийз Але­кзан­дър, Лок­лин Мън­ро и др. 14:50 “Теж­ка ка­те­го­рия” – с уч. на Ке­вин Джеймс, Сал­ма Ха­йек, Хен­ри Уин­клър, Грег Джър­ман, Джо Роу­гън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “Царс­тво­то на Огъня” – с уч. на Ма­тю Мак­ко­на­хи, Дже­рард Бът­лър, Иза­бе­ла Ско­руп­ко, Крис­чън Бейл и др. 00:00 “Тя” – с уч. на Хоа­кин Фи­никс, Ей­ми Адамс, Крис Прат, Ру­ни Ма­ра и др. 04:20 “Теж­ка ка­те­го­рия” – с уч. на Ке­вин Джеймс, Сал­ма Ха­йек, Хен­ри Уин­клър, Грег Джър­ман, Джо Роу­гън и др. /п/

Nova Sport

10:00 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, пър­ви ден /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Барн­зли – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 19:00 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, вто­ри ден, ди­рек­тно 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 42-ри епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Об­ра­дой­ро – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”   /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *