ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ико­но­ми­ка.БГ /п/ 13:00 Джинс /п/ 13:30 Съв­ре­мен­ни­ци: Стран­ник в ла­зу­ра – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Кап­ри – тв филм /65 епи­зод/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /2 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ка­пи­та­ни­те на ко­ра­ба “Чер­но­мо­рец” – до­ку­мен­та­лен филм за 100-го­диш­ни­на­та на ФК “Чер­но­мо­рец 1919” 21:30 Сту­дио Фут­бол 22:00 Фут­бол: Лу­до­го­рец – ЦСКА /Мос­ква/, сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” пряко пре­да­ва­не от Раз­град 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /2 епи­зод/п/ 03:25 Дой­че ве­ле: Шифт 03:40 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /1 епи­зод/п/ 04:35 Кап­ри – тв филм /65 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.5 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.16 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6, еп.46 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, еп.4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.95 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.89 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ис­тин­ски ис­то­рии” – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.12 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.4 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.12 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4, еп.6, 7 07:00 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4 еп.8, 9 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.12 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.4 10:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.8, 9 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.22 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.3 еп.13 13:00 Гроб­ни­ца­та на дра­ко­на 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.13 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.5 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.14 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.23 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.10 19:45 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – сту­дио 19:55 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па, пряко: Ка­ра­бах – Се­виля 22:00 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па, пряко: Ман­чес­тър Юнай­тед – Ас­та­на 00:00 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – об­зор 00:45 “Сто­ма­на” – фан­тас­ти­ка, кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ке­нет Джон­сън, в ро­ли­те: Ша­кил О`Нийл, Ана­бет Гиш, Джъд Нел­сън, Ри­чард Раунд­трий и др. 02:30 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.13 03:30 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.14 04:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.23

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6, еп.18, 19 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп.35, 36 10:00 Пре­мие­ра: “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ман­ди Фле­чър, в ро­ли­те Дже­ни­фър Сон­дърс, Джоа­на Лъм­ли, Джейн Хо­рокс, Джун Уит­фийлд, Си­лия Им­ри, Кейт Мос и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 13:00 “Гранд” /п/ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.50 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.63 17:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ту­рис­ти­чес­ко риа­ли­ти (2016), еп.6 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7, еп.16, 17 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.8, еп.1 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.14 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.6, 7 23:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, еп.10, 11 00:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” /п/ – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” (нов се­зон) – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 04:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бас­ко­ния, фи­нал за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния (2018) /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 1-ви ден /п/ 18:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ин­ди­ви­дуал­но, фи­нал на бу­хал­ки, ди­рек­тно 19:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ин­ди­ви­дуал­но, фи­нал на лен­та, ди­рек­тно 20:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Об­ра­дой­ро, по­лу­фи­на­лен мач за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния (2018) /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 2-ри ден 23:00 Фут­бол: Фу­лъм – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *