ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 06:00 Про­ро­кът, ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2014 г./, ре­жи­сьор Ро­джър Алърс 07:25 Юши – виж­те как ска­чам и летя, дет­ски тв филм /Япо­ния, 2019 г./ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс Ро­дът на ху­дож­ни­ка Иван Ях­на­джиев 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 Под ед­но не­бе /65 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Кра­си­мир Кру­мов,/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2003 г./, ре­жи­сьор Кра­си­мир Кру­мов, в ро­ли­те Мар­та Кон­до­ва, Иван Кон­дов, Кра­си­мир До­ков, Ни­ко­лай Уру­мов и др. 15:30 Кни­га на кни­ги­те, 2 се­риен ани­ма­цио­нен филм /2 епи­зод/ 16:00 Вяра и об­щес­тво 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Из­кус­тво­то на Ав­стра­лия, 3-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013 г./, 1 епи­зод 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с Мит­ко Пав­лов 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:15 Сту­дио Х: Неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия, иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 2016 г./, ре­жи­сьо­ри Хо­се Коб­ра­чо и Хуан Крус, в ро­ли­те То­ни Ако­ста, Ка­рим Аит Хенд, Ро­бер­то Ала­мо и др.(12) 00:40 Из­кус­тво­то на Ав­стра­лия, до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 01:40 БНТ на 60 /п/ 02:50 От­бли­зо 03:50 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 04:50 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 8 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп. 24 06:30 “Ди­вият свят на Юж­на Аф­ри­ка – Са­фа­ри” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 3, еп. 19 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Срод­ни ду­ши” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Дей­вид Уи­нинг, в ро­ли­те Уилям Бол­дуин, Сте­фа­ни фон Пфе­тен, Джу­лия Бен­сън, Ро­бърт Мо­лоу­ни и др. 14:50 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 15:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния, нов се­зон 21 20:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:00 “Аме­ри­кан­ски ганг­стер” – ек­шън, кри­ми­на­лен, биог­ра­фи­чен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Ден­зъл Уо­шин­гтън, Ръ­сел Кроу, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Джош Бро­лин, RZA, Ко­мън, Юл Вас­кес, Кар­ла Гу­джи­но, Джон Ор­тиз, Ку­ба Гу­динг мл., Ар­манд Аса­нте, Ид­рис Ел­ба и др. 01:20 “Кралят на скор­пио­ни­те: Кни­га­та на ду­ши­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те Зак Мак­гауън, Ней­тън Джоунс, Мей­лин Нг, Пи­тър Мен­са и др. 03:10 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 19 03:30 “Мар­ма­лад” /п/ 

 bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 17 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 11 – 14 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 22, 23, с. 2, еп. 1 11:00 “Све­ще­ният ка­мък” – фан­тас­ти­ка (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Крис­чън Сес­ма, в ро­ли­те Ко­рин Не­мек, Майк Ха­тън, Ръ­борт Ка­ра­дийн, Ме­ри Крис­ти­на Браун и др. 12:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Ре­не Ру­со, Стюарт Уил­сън, Дар­лийн Лав, Трей­си Улф, Ник Чин­лънд, Марк Пе­лег­ри­но и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5 еп. 1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 25 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с. 2, еп. 11 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 12, 13 19:00 “Над за­ко­на” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Хен­ри Сил­ва и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ита­лиан­ска афе­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ита­лия, 2003), ре­жи­сьор Ф. Га­ри Грей, в ро­ли­те До­налд Съ­дър­ланд, Марк Уол­бърг, Ед­уард Нор­тън, Шар­лийз Те­рон, Джей­сън Стей­тъм, Сет Грийн и др. 00:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Ре­не Ру­со, Стюарт Уил­сън, Дар­лийн Лав, Трей­си Улф, Ник Чин­лънд, Марк Пе­лег­ри­но и др. 02:15 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, еп. 22, 23, с. 2, еп. 1 04:30 “Сблъ­сък в Ма­ни­ла” – ек­шън (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Марк Да­кас­кос, в ро­ли­те Але­кзан­дър Нев­ски, Кас­пър Ван Дин, Ка­ри-Хи­рою­ки Taга­ва, Тиа Ка­ре­ре, Марк Да­кас­кос и др.

 bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7, еп. 9, 10 07:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с. 2, еп. 13, 14 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 13, еп. 3, 4 10:00 “Аве, Це­за­ре!” – дра­ма, ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Итън Коен и Джоуел Коен, в ро­ли­те Джош Бро­лин, Джордж Клу­ни, Ол­дън Ере­нрай­к, Рейф Файнс, Скар­лет Йо­хан­сон, Тил­да Суин­тън, Ча­нинг Тей­тъм, Фран­сис Мак­дор­манд и др. 12:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 5: Наз­на­че­ние: Мая­ми” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Алън Ма­йер­сън, в ро­ли­те Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи, Мат Мак­кой и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 16:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 18:30 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 19:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 13, 14 20:30 “Ко­га­то се поя­ви ти” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Пи­тър Хъ­чингс, в ро­ли­те Ей­са Бъ­тър­филд, Мей­зи Уилямс, Ни­на Доб­рев, Пей­тън Лист, Кен Джонг, Тай­лър Хек­лин, Дей­вид Кек­нър и др. 22:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 23:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 00:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 04:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал    

Nova TV

06:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 3 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Дър­ти хла­пе­та 2” – с уч. на Адам Сан­длър, Ке­вин Джеймс, Крис Рок, Дей­вид Спейд, Сал­ма Ха­йек, Ма­рия Бе­ло и др. 15:00 “Мал­ка­та Ита­лия” – с уч. на Ема Ро­бъртс, Хей­дън Крис­тен­сен, Да­ни Айе­ло, Джейн Сий­мур, Али­са Ми­ла­но и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – му­зи­кал­но шоу, се­зон 2 23:00 “Внед­ре­ни в час 2” – с уч. на Ча­нинг Тей­тъм, Джо­на Хил, Айс Кюб, Пи­тър Стор­меър, Ам­бър Сти­вънс и др. 01:15 “За­ги­ващ ум” – с уч. на Клоуи Грейс Мо­рец, Ри­чард Ар­ми­тидж, Дже­ни Слейт, Ке­ри-Ан Мос, Тей­лър Пе­ри, На­вид Не­гах­ба и др. 02:45 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 03:30 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 04:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, се­зон 4

 Nova Sport

14:55 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Стоук Си­ти – Ли­вър­пул (2010-11) /п/ 15:25 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Но­рич Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън (2010-11) /п/ 15:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ше­филд Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 17:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 18:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 8-и епи­зод /п/ 09:00 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 11:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 13:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Зе­нит, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 15:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – Спар­так, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 19:30 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2020-21), 2-ри кръг 22:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – Спар­так, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 00:00 Хо­кей на лед: Неф­те­хи­мик – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 02:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2020-21), 2-ри кръг /п/ 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:10 “Дру­го­то ли­це” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Со­циал­на мре­жа”-из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 Топ Шоп 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:30 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 10:10 “Денят на жи­во” /п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/  

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *