Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 ФЕВРУАРИ

 БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни –  пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но
/п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Апо­сто­лът и не­го­вият па­мет­ник – до­ку­мен­та­лен филм
/Бъл­га­рия, 2018 г./, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Бош­на­ков 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци 8-се­риен – тв филм /Бъл­га­рия, 2019  г./, ре­жи­сьо­ри Крис­ти­на Гро­зе­ва и Пе­тър Въл­ча­нов, в ро­ли­те Ма­тей Бър­нев, Деян Про­фи­ров, Ири­на Въл­ко­ва, Ка­лоян Хрис­тов, Ан­то­ния Ди­мит­ро­ва, Мак­сим Бож­ков и др. 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Ту­ри­зъм.бг
/п/ 17:25 Ве­ли­ки­те бъл­га­ри: Ва­сил Лев­ски до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2007г./, ре­жи­сьор Кос­та Би­ков 17:55 Въз­по­ме­на­тел­на це­ре­мо­ния по по­вод 147 го­ди­ни от ги­бел­та на Ва­сил Лев­ски – пряко пре­да­ва­не от па­мет­ни­ка на Ва­сил Лев­ски в Со­фия 18:35 Още от деня 19:05 Най-дъл­го­то зна­ме 19:10 Лев­ски пред съ­да на Пор­та­та и на ис­то­рия­та – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2007 г./, ре­жи­сьор Ан­дрей Ал­тъ­пар­ма­ков 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 Се­дем пе­ди над зем­ята 2 – до­ку­мен­та­лен филм 22:10 Кон­церт на Жив­ко Пет­ров Праз­ни­ци на из­кус­тва­та – Апо­ло­ния 2015 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /4 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Из­вън иг­ра­та /п/ 02:55 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:20 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 04:20 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /4 епи­зод/п/ (12) 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с .4, еп. 22 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп. 16 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 75 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 6, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 73 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 30 21:30 Пре­мие­ра: “Име­то на ро­за­та” – се­риал, еп. 7 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 9 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 3 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 54

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп. 20 – 23 08:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 17 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 15 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 21 11:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 10 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 3 13:00 “Хер­ку­лес и ог­не­ният кръг” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Дъг Леф­лър, в ро­ли­те Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, То­ни Ки­тейн, Ке­вин Ат­кин­сън, Сте­фа­ни Ба­рет и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 18 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 16 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3 еп. 4 18:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 22 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, с. 2, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:30 Сту­дио “УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га” 22:00 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га: Тот­нъм – Лай­пциг 00:00 Сту­дио “УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га” 00:30 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га: Ата­лан­та – Ва­лен­сия 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 22 03:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 4 04:15 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 11 

 bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 11, еп. 3, 4 07:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Ре­ша­ващ вот” – ко­ме­дия (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Джо­шуа Май­къл Стърн, в ро­ли­те Ке­вин Кос­тнър, По­ла Па­тън, Ма­де­лин Ка­ръл, Кел­си Гра­мър, Де­нис Хо­пър, Ней­тън Лейн, Стен­ли Ту­чи, Джъдж Рай­нхолд и др. 12:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 13:00 “Про­би и греш­ки” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.48 18:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 19:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, еп. 7, 8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 9, еп. 11 22:00 “Кухня” – се­риал, с. 3, еп. 3, 4 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 1, 2 00:00 “Ре­ша­ващ вот” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2008) 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал  

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 3 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 10 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Хъл Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Кун­лун, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Мач на звез­ди­те от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 19:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-ри епи­зод 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 8-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ  /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00- 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *