ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 ЮЛИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 Кни­га на кни­ги­те – 13-се­риен ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2011г./, ре­жи­сьор Бра­йънт Ри­чардс 09:35 Вой­на­та на та­ра­ле­жи­те – 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1987г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ди­ми­тър Га­нев, Мо­рис Ас­са, Бо­рил Пет­ров, Цве­та­на Ма­не­ва, Ди­ми­тър Ди­мит­ров и др. 10:45 Да­вай, Ас­тро­бой! – 52-се­риен ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2019г./, ре­жи­сьор Вир­жил Труи­йо 11:00 БНТ на 60 /п/ 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ар­те­фак­ти от Кав­каз, Азе­рбай­джан – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 13:30 Обе­то­ва­на земя – 4-се­риен тв филм /Пол­ша, 1975г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­джей Вай­да, в ро­ли­те: Да­ниел Ол­брих­ски, Вой­чех Пшоняк, Ан­на Нех­ре­бец­ка и др. 14:30 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:45 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Въл­шеб­но­то дър­во – тв филм /5 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Зав­ръ­ща­не от Рим – 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1977г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Иля Вел­чев, в ро­ли­те: Рай­на Ва­си­ле­ва, Ми­лен Пе­нев, Юри Ан­ге­лов, Пе­тър Сла­ба­ков и др. 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Бъл­гар­ска­та идея за зав­лад­ява­не­то на Ца­риг­рад/п/ 22:00 Хрът­ка­та – тв филм /3 се­зон, 2 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та /п/ 00:30 БНТ на 60 /п/ 01:30 Ту­ри­зъм.бг /п/ 02:00 Хрът­ка­та – тв филм /3 се­зон, 2 епи­зод/п/ (14) 02:55 Джинс /п/ 03:25 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска /п/ 04:25 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

bTV

05:10 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.12 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу (най-доб­ро­то) 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу (2014 г.) 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3, еп.77 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, с.2, еп.28 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.5, еп.4, 5 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Опа­сно из­ку­ше­ние” – се­риал, еп.3 21:00 “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, еп.36 22:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу (2013 г.) 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.17 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.6 01:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.15 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14, еп.25, 26

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.1 – 4 08:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.3 09:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.5 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.18 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.4, еп.14 12:00 “Кър­вав диа­мант” – прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, в ро­ли­те: Лео­нар­до Ди­Кап­рио, Джай­мън Хаун­су, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ар­нолд Вос­лу, Май­къл Шийн, Ба­зъл Уо­лас и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.4 16:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.6 17:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.9 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.4, еп.15 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.19 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.21, еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Уми­рай труд­но” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­де­лия, Ре­джи­налд Вел­Джон­сън, Алън Рик­ман, Але­ксанд­р Го­ду­нов и др. 00:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.21, еп.7 01:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.4, еп.15 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.19 03:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.9 04:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.6

 bTV Comedy

05:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 06:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.40 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 10:30 “Ле­де­на епо­ха 3: Зо­ра­та на ди­но­зав­ри­те” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2009), ре­жи­сьо­ри Кар­лос Сал­даня и Май­къл Тър­ма­йер 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.10, еп.1, 2 19:00 “Прес­пав” – се­риал, еп.10 19:30 Пре­мие­ра: “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.12, еп.10 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.12, еп.12 22:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.43, 44 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.14, 15 00:00 “Смах­на­тият про­фе­сор” – ко­ме­дия, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Том Шей­диак, в ро­ли­те Еди Мър­фи, Джей­да Пин­кет Смит, Джеймс Ко­бърн, Ла­ри Ми­лър, Джон Ей­лс, Дейв Ша­пел, Пат­ри­ша Уил­сън и др. 02:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 3 /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Дъ­щеря ми” – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Пътят на чес­тта” – се­риал, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ню Ам­стер­дам” – се­риал, се­зон 2 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 3 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 5 01:30 “Бан­дит­ка­та” – се­риал 02:30 “Сияй­на лу­на” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Не ме ос­тавяй” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уи­къмб Уон­дъ­рърс – Но­рич Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: Ав­то­дор – Ас­та­на ВТБ ли­га – /п/ 14:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Уот­форд Чем­пиън­шип – /п/ 16:00 Хо­кей на лед: Си­бир – ЦСКА Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – /п/ 18:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен мач №1 – /п/ 20:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Кар­диф Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 22:00 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – /п/ 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Те­ма­та на NOVA /п/ 05:30 Пулс /п/ 07:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Со­циал­на мре­жа /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Ни­чия земя /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Шоу­биз­нес /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Биз­не­сът 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:15 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:25 Биз­не­сът 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Пре­сеч­на точ­ка 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 Денят на жи­во /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:30 Ев­ро­макс 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 00:20 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:30 Денят на жи­во /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:50 Денят на жи­во /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *