ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 ЮНИ

БНТ

05:10 Спас­ява­не с хе­ли­коп­тер до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ (14) 05:40 Ана и ней­ни­те братя дет­ски тв филм /Хър­ват­ска, 2010г./ 06:00 Слън­це на детс­тво­то дву­се­риен дет­ски иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1981г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ил­ко Дун­да­ков, в ро­ли­те: Са­ва Мом­чи­лов, Вас­ко Ва­си­лев, Сте­фан Ил­иев, Све­тос­лав Пеев, Не­ве­на Ко­ка­но­ва и др. 07:10 Ма­гьос­ни­ци дет­ски тв филм /3 се­рия/ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов 12:00 По све­та и у нас 12:30 Днес на УЕ­ФА Ев­ро 2020 13:00 Браз­ди 13:30 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:30 Кни­га на кни­ги­те ани­ма­цио­нен филм /2 се­зон, 10 епи­зод/ 15:00 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 16:00 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Ун­га­рия – Фран­ция пряко пре­да­ва­не от Бу­да­пе­ща 17:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 19:00 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Пор­ту­га­лия – Гер­ма­ния пряко пре­да­ва­не от Мюн­хен 20:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 21:30 По све­та и у нас 22:00 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 22:15 Спор­тни но­ви­ни 22:30 Ка­рам­бол иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1966г./, ре­жи­сьор Лю­бо­мир Шар­лан­джиев, в ро­ли­те: Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Ана­ни Ява­шев, Еле­на Рай­но­ва, Асен Ми­ла­нов и др. 23:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме об­зор на деня 00:30 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Ис­па­ния – Пол­ша за­пис 02:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 03:30 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:10 По све­та и у нас /п от 21:30 ча­са/ 04:40 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал, еп.20 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.19 06:30 “Хе­лио­по­лис – гра­дът на слън­це­то” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния, 2020) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6 еп.24 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца (2021), с.5 еп.11 13:00 “Цве­тът на дъ­га­та” – дра­ма, се­меен, ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ан Уий­лър, в ро­ли­те: Лей­си Шъ­бер, Уо­рън Крис­ти, Алекс За­ха­ра, Ма­тю Ке­вин Ан­дер­сън и др. 15:00 “Доб­рият док­тор” – се­риал, с.2 еп.3 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект, с.3 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Сек­сът и гра­дът 2” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Май­къл Пат­рик Кинг, в ро­ли­те: Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Ким Кат­рал, Крис­тин Дей­вис, Син­тия Ник­сън, Крис Нот, Лай­за Ми­не­ли, Пе­не­ло­пе Крус, Джон Кор­бет и др. 22:50 “То­тал ще­та” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джъд Апа­тоу, в ро­ли­те: Ей­ми Шу­мър, Бил Хей­дър, Бри Лар­сън, Джон Си­на, Тил­да Суин­тън, Ма­ри­са То­мей, Ма­тю Бро­де­рик и др. [16+] 01:20 “Опа­снос­ти­те на Бан­кок” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Че­хия, Тай­ланд, 2008), ре­жи­сьо­ри братя Панг, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Чар­ли Юнг, Шах­крит Ям­нарм, Дом Хет­ра­къл и др. 03:10 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Comedy

05:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 06:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.10 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.2 еп.3, 4 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, 1 еп. с.9 еп.1 – 4 10:00 “Бив­шият” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Дже­си Пе­рец, в ро­ли­те: Зак Браф, Ама­нда Пийт, Джей­сън Бей­тман, Чарлз Гро­дин, Миа Фа­роу, Ей­ми Поу­лър и др. 12:00 “Бейб в гра­да” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, ани­ма­ция (Ав­стра­лия, 1998), ре­жи­сьор Джордж Ми­лър, в ро­ли­те: Ми­ки Ру­ни, Маг­да Шу­бан­ски, Джеймс Кро­муел, Ким Сто­ри, Ри­чард Кар­тър и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Ан­же­ли­ка” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Дан Сти­вънс, Ре­бъл Уил­сън, Ра­ми Ма­лек, Бен Кинг­сли, Дик Ван Дайк и др. 22:30 Пре­мие­ра: “Земл­яни” – се­риал, с.2 еп.7, 8 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 03:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 04:00 “Земл­яни” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Сто­те” – се­риал, с.6 еп.12 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, с.3 еп.12 – 15 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.6 – 8 11:00 “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия, 2002), ре­жи­сьор Дъг Лай­ман, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Гей­бриъл Ман, Ад­еуа­ле Аки­ной-Аг­ба­дже, Крис Ку­пър, Бра­йън Кокс, Клайв Оуен, Джу­лия Стайлс и др. 13:15 “Пре­въз­ходс­тво­то на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Пол Грий­нграс, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Мар­тон Чо­каш, Ми­шел Мо­на­хън, Фран­ка По­тен­те, Джу­лия Стайлс, Бра­йън Кокс, Карл Ър­бън, Гей­бриъл Ман и др. 15:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.20 еп.7, 8 17:30 “Да Знаеш Как” (2021) /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.10 18:00 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с.6 еп.25 18:45 “Ул­ти­ма­ту­мът на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Пол Грий­нграс, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Ед­гар Ра­ми­рес, Джоан Алън, Дей­вид Стра­теърн, Джу­лия Стайлс, Па­ди Кон­си­дайн, Да­ниел Брюл, Ал­бърт Фи­ни, Бра­йън Кокс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Нас­ледс­тво­то на Борн” – ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор То­ни Гил­рой, в ро­ли­те: Дже­ре­ми Ре­нър, Рей­чъл Вайс, Ед­уард Нор­тън, Скот Глен, Стей­си Кийч, Дей­вид Стра­теърн, Ал­бърт Фи­ни, Джоан Алън, Ос­кар Ай­зък и др. 00:30 “Дъс­ка­та на дяво­ла” – хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Стайлз Уайт, в ро­ли­те: Оли­вия Кук, Ана Ко­то, Да­рън Ка­га­сов, Биан­ка Сан­тос и др. [16+] 02:15 “Ку­бо и пътят на са­му­рая” – ани­ма­ция, прек­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Тра­вис Найт 04:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.6, 7

Nova TV

06:00 “Дъ­щеря ми” – се­риен филм /п/ 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 17 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Хро­ни­ки­те на Нар­ния: Принц Кас­пиан” – с уч. на Джор­джи Хен­ли, Скан­дар Кейнс, Уилям Моуз­ли, Бен Барнс, Ана По­пъ­луей, Пи­тър Дин­клидж, Сер­джо Кас­те­ли­то, Уо­руик Дей­вис, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но и др. 16:00 “Гроз­на ка­то смър­тта” – с уч. на Пай­пър Пе­ра­бо, Адам Гар­сия, Джон Гуд­ман, Тай­ра Банкс, Ма­рия Бе­ло, Иза­бе­ла Ми­ко, Бри­джит Мой­на­хан, Ме­ла­ни Лин­ски и др. 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Жи­ва сто­ма­на” – с уч. на Хю Джак­ман, Ке­вин Дю­ранд, Ан­тъ­ни Ма­ки, Ева­ндже­лин Ли­ли, Хоуп Дей­вис, Джеймс Реб­хорн, Да­ко­та Го­йо и др. 22:30 “Щрак” – с уч. на Адам Сан­длър, Кейт Бе­кин­сейл, Крис­то­фър Уо­кън, Дей­вид Ха­сел­хоф, Хен­ри Уин­клър, Шон Ос­тин, Дже­ни­фър Ку­лидж и др. 00:30 “Меж­дуз­вез­дни вой­ни: Пос­лед­ни­те дже­даи” – с уч. Марк Ха­мил, Ке­ри Фи­шър, Адам Драй­вър, Дей­зи Рид­ли, Ос­кар Ай­зък, Джон Бо­йе­га, Лу­пи­та Нион­го и др. 03:30 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 04:10 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 17 /п/

Nova Sport

16:00 Фут­бол: Ре­динг – Уот­форд Чем­пиън­шип – /п/ 10:00 Бас­кет­бол: Вир­тус Бо­лоня – Оли­мпия Ми­ла­но Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А, пле­йо­фи, фи­нал, мач №3 – /п/ 12:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – /п/ 14:00 Фут­бол: Ал Райян – Ал-Уах­да Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 16:15 Тро­фей на Гер­ман­ския ту­рис­ти­чес­ки шам­пио­нат: Със­те­за­ние Мон­ца, ден 1 – ди­рек­тно 17:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 18:00 Фут­бол: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Хол­щайн Кийл Ку­па на Гер­ма­ния, по­лу­фи­нал – /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га, пле­йо­фи, фи­нал, мач №3 – /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 23:00 Бас­кет­бол: УНИКС – ЦСКА Мос­ква ВТБ ли­га, пле­йо­фи, фи­нал, мач №2 – /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

05:20 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Пулс /п/ 06:30 Денят на жи­во /п/ 07:00 Ни­чия земя /п/ 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 11:30 Дру­го­то ли­це /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Биз­не­сът 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Шоу­биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Ус­ко­ре­ние 16:00 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:20 Биз­не­сът 19:25 Шоу­биз­нес 19:30 Ев­ро­макс 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:15 Ка­рай нап­ра­во 21:30 Ус­ко­ре­ние 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов /п/ 01:05 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:35 Шоу­биз­нес /п/ 02:00 Ни­чия земя /п/ 02:45 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *