ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 ЮНИ

  БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:10 Сут­рин с ЕВ­РО 2024 09:30 100% буд­ни /из­бра­ни мо­мен­ти/ сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:30 Днес на ЕВ­РО 2024 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:35 Мал­ки ис­то­рии /п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Кни­га на кни­ги­те 3 – ани­ма­цио­нен филм 14:45 На­сър­ча­ва­не на ду­ха – 14-се­риен ани­ма­цио­нен филм /Япо­ния, 2022 г./ 15:15 Ара­бе­ла се зав­ръ­ща или Рум­бу­рак – крал на све­та на при­каз­ки­те – тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 УЕ­ФА ЕВ­РО 2024: Тре­то по­лув­ре­ме 19:00 УЕ­ФА ЕВ­РО 2024: Гер­ма­ния – Ун­га­рия, пряко пре­да­ва­не от Щут­гарт 21:00 УЕ­ФА ЕВ­РО 2024: Тре­то по­лув­ре­ме 21:30 По све­та и у нас 22:15 Спор­тни но­ви­ни 22:30 Слу­жи­тел на ме­се­ца – иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2022 г./, ре­жи­сьор Же­ром Ко­ман­дьор, в ро­ли­те Же­ром Ко­ман­дьор, Ле­ти­сия Дош, Пас­кал Ар­биот, Ни­кол Кал­фан и др. 00:00 УЕ­ФА ЕВ­РО 2024: Тре­то по­лув­ре­ме об­зор на деня 00:30 УЕ­ФА  ЕВ­РО 2024: Шот­лан­дия- Швей­ца­рия /за­пис/ 02:30 УЕ­ФА ЕВ­РО 2024: Хър­ва­тия – Ал­ба­ния  /за­пис/ 04:25 По све­та и у нас /п/

 bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – сут­ре­шен блок с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 „Злат­но мом­че“ – се­риал, с.2, еп.52 /п/ 15:00 „Ба­раж“ – се­риал, еп.101 16:00 Пре­мие­ра: „Скъ­па ма­мо“ – се­риал, еп.55 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев 21:30 „Час пик“ – се­риал, еп.1 22:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:00 „Под наб­лю­де­ние“ – се­риал, с.3, еп.1 00:00 The Big 4: Live from Sofia: АН­ТРАКС – кон­церт, 2010 г. 01:10 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.22, еп.16 02:00 „Ос­ле­пи­тел­но слън­це“ – се­риал, с.2, еп.61 02:35 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п/ 04:45 „Ос­ле­пи­тел­но слън­це“ – се­риал /п/

bTV Action

05:15 „Ху­берт и Ща­лер“ – се­риал /п/ 06:00 „Дра­ко­ни: Над­пре­ва­ра до пре­де­ла“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п/ 07:00 „Дра­ко­ни: Над­пре­ва­ра до пре­де­ла“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.3, 4 08:00 „Ху­берт и Ща­лер“ – се­риал /п/ 09:00 „Убий­ство­то“ – се­риал /п/ 10:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/ 11:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 12:00 „Из­кус­тво­то на прес­тъп­ле­ние­то“ – се­риал /п/ 13:00 „Взлом“ – ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2018 г.), ре­жи­сьор  Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те Габ­риел Юн­иън, Би­ли Бърк, Ри­чард Каб­рал, Ей­джио­на Але­ксъс и др. 15:00 „Ху­берт и Ща­лер“ – се­риал, с.7, еп.15 16:00 „Убий­ство­то“ – се­риал, с.3, еп.5 17:00 „Под стан­ция „Тем­пъл“ – се­риал, с.1, еп.6 18:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал, с.1, еп.21 19:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.1, еп.6 20:00 Пре­мие­ра: „Из­кус­тво­то на прес­тъп­ле­ние­то“ – се­риал, с.5, еп.2 21:00 „Нар­кос: Мек­си­ко“ – се­риал, с.3, еп.4 22:00 „На­ция на убий­ци“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор  Сам Ле­вин­сън, в ро­ли­те Оде­са Янг, Аб­ра, Су­ки Уо­тър­хаус, Ха­ри Неф, Кол­ман До­мин­го, Да­ни Ра­ми­рес, Моод Апа­тоу и др. [14+] 00:00 „Нар­кос: Мек­си­ко“ – се­риал /п/ 01:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 02:00 „Из­кус­тво­то на прес­тъп­ле­ние­то“ – се­риал /п/ 03:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/ 04:00 „Убий­ство­то“ – се­риал /п/

bTV Comedy

05:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 06:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал 07:30 „Мис­тър Пи­бо­ди и Шър­ман“ – ани­ма­цио­нен се­риал 08:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал /п/ 09:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 10:00 „Ма­да­гас­кар“ – ани­ма­ция (САЩ, 2005 г.), ре­жи­сьо­ри: Ерик Дар­нел и Том Мак­грат 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п/ 13:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п/ 15:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал              /п/ 16:00 „Прия­те­ли“ – се­риал       /п/ 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу          /п/ 17:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 18:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.3, еп.9 19:30 „Фит­нес“ – се­риал 20:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.19, 20 21:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.3, еп.7, 8 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.5, еп.17, 18 23:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал, с.1, еп.5, 6 00:00 „Ма­да­гас­кар“ – ани­ма­ция (САЩ, 2005 г.), ре­жи­сьо­ри Ерик Дар­нел и Том Мак­грат 02:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 03:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал /п/ 04:30 „Ко­ми­ци­те“ – ко­ме­дий­но шоу /п/

 Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Скри­та са­мо­лич­ност“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 21:00 „ФБР“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 5 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „Но­воб­ра­не­цът“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 5 23:30 „За­кон и ред“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 2 00:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния: Лос Ан­дже­лис“ – се­риал, се­зон 7 01:20 „Ро­ко Скиа­во­не“ – се­риал, се­зон 4 02:15 „Мое­то име е Ме­лек“ – се­риен филм 03:15 „Нас­ледс­тво“ – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/

Nova Sport

10:00 Тур­нир по пла­жен во­лей­бол от Све­ти Влас, Пла­жен во­лей­бол 2024 /п/ 16:00 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2023/2024         /п/ 16:30 Шам­пион­ска ли­га на Азия: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол 2023/2024 /п/ 17:00 Па­ри Сен Жер­мен – Лион, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 /п/ 19:00 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2023/2024 19:30 Реал Мад­рид – Мур­сия, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2023/2024, пле­йо­фи, фи­нал, мач 1            /п/ 21:25 Но­ви­ни 21:30 Реал Мад­рид – Мур­сия, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2023/2024, пле­йо­фи, фи­нал, мач 2 /п/ 23:30 Мур­сия – Реал Мад­рид, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2023/2024, пле­йо­фи, фи­нал, мач 3 /п/ 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 06:00 „Ис­то­рии от све­та“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ /п/ 07:30 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ев­ро­макс“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Твоят ден“ – из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 20:55 „Шоу­биз­нес“ – свет­ска руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:15 „Ни­чия земя“ /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:15 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ /п/ 04:40 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/       

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *