HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 ЮНИ

БНТ

05:05 Град­че­то “Си­дер Коув” тв филм /18 епи­зод/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и доц.Геор­ги Ло­за­нов 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ Здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та тв филм /3960 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Днес на Ку­па­та на Кон­фе­де­ра­ции­те 13:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:15 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм /6 епи­зод/ 13:40 Шоу­то на Ка­на­ла /п/ 14:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 тв филм /4 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния тв филм /9 епи­зод/ 17:30 Сту­дио Фут­бол Ко­мен­тар­но спор­тно пре­да­ва­не 17:50 Фут­бол – Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Ав­стра­лия – Гер­ма­ния пряко пре­да­ва­не от Со­чи 19:50 Сту­дио Фут­бол Ко­мен­тар­но спор­тно пре­да­ва­не 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 135г. от рож­де­ние­то на Геор­ги Ди­мит­ров /Ди­мит­ров­ска­та кон­сти­ту­ция/ 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” тв филм /19 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя тв филм /35 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /9 епи­зод/п/ 02:30 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /4 епи­зод/п/ 03:35 Глу­харя – тв филм /35 епи­зод/п/(12) 04:25 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3960 епи­зод/п/ 04:50 Мал­ки ис­то­рии /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 10 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.50 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп.64 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 746 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Твоят мой жи­вот” – се­риал, с.3 ,еп. 64 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.11 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лон­гма­йър”- се­риал, с.4, еп.2 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп.13 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 627

bTV Action

06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 06:30 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 1, еп.14 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.5, еп.19 10:00 “Час пик” – се­риал, еп.13 11:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.15 12:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 13 13:00 “Двой­на са­мо­лич­ност” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор  Де­нис Дим­стър, ак­тьо­ри Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, За­ха­ри Ба­ха­ров, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ве­лис­лав Пав­лов, Рай­чо Ва­си­лев, Ру­ши Ви­дин­лиев и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция” – се­риал, с.2, еп.5 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.5, еп.20 17:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 14 18:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.16 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.1 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.15 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Смър­то­но­сен из­стрел” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор жон Ма­дън, ак­тьо­ри Ми­ки Рурк, Даян Лейн, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ро­са­рио Доу­сън и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.15 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.1 02:00 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал, с.5, еп.9 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.5, еп. 7 04:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.16

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 07:00 “Смър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 09:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп.1,2 10:00 “Оби­чам те, чо­ве­че” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор  Джон Хам­бург, ак­тьо­ри Пол Ръд, Ра­ши­да Джоунс, Са­ра Бърнс, Грег Ли­вайн, Джей­ми Прес­ли, Джейн Кър­тин, Джей Кей Си­мънс, Ан­ди Сам­бърг, Джон Фав­ро, Джей­сън Си­гъл и др. 12:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.4 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.9 00:00 “Оби­чам те, чо­ве­че” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джон Хам­бург, ак­тьо­ри  Пол Ръд, Ра­ши­да Джоунс, Са­ра Бърнс, Грег Ли­вайн, Джей­ми Прес­ли, Джейн Кър­тин, Джей Кей Си­мънс, Ан­ди Сам­бърг, Джон Фав­ро, Джей­сън Си­гъл и др. 02:00 “Майк и Мо­ли”/п./ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”- те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “Д-р Хаус” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия, пе­ти фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, пър­ви ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 14:05 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, пър­ви ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Брай­тън & Хоув Ал­биън – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ди­жон – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Барн­зли – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) 09:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 1 част 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 00:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия, (п) 03:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Офа­нзи­ва”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 Из­бра­но от сут­реш­ния блок 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30 Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *