ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Строй­ков­ци ани­ма­цио­нен филм 06:55 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:20 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Сту­дио Фут­бол – Ев­ро 2020 13:00 Тег­ле­не на жре­бий за Ев­ро 2020 пряко пре­да­ва­не от Дъб­лин /Ир­лан­дия/ 14:00 Сту­дио Фут­бол – Ев­ро 2020 14:30 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:30 Це­лув­ка­та иг­ра­лен филм /САЩ, 2011г./, ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Ке­ли Мар­тин, Киер­нан Шип­ка, Сай­мън Ка­сиа­ни­дис и др. 17:00 Фес­ти­ва­лът в Глас­тън­бъ­ри 18:00 TrendY мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Ан­тъ­ни Джо­шуа, Том Ханкс, Мей­зи Уилямс, “Фърст Ейд Кит”(12) 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Чер­ни пъ­ти­ща 21:15 Джо­бът на Гос­под иг­ра­лен филм /САЩ, 2014г./, ре­жи­сьор Джон Сла­тъ­ри, в ро­ли­те: Фи­лип Сей­мур Хоф­ман, Ри­чард Джен­кинс, Крис­ти­на Хен­дрикс и др. (12) 22:45 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:00 Де­ца на слън­це­то иг­ра­лен филм /Ма­ке­до­ния, 2014г./, ре­жи­сьор Ан­то­нио Мит­ри­кес­ки, в ро­ли­те: Ива­на Пав­ла­ко­вич, Вла­до Йо­ва­но­вич, Ме­то Йо­ва­нов­ски и др. 00:30 Сту­дио “Х”: За­гад­ки при раз­про­даж­би се­риен тв филм /2 епи­зод/п/ 02:00 При­ну­ди­тел­но ук­ри­ва­не иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:45 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не 06:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп. 19,20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с Chef Ан­дре То­кев 13:00 “Пер­фек­тният ри­тъм” –  ко­ме­дия, му­зи­ка­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Джей­сън Муур,ак­тьо­ри – Ана Кен­дрик, Бри­та­ни Сноу, Ре­бел Уил­сън, Адам Де­вайн и др. 15:00 Пре­мие­ра: “Ли­ли риб­ка­та” – фен­тъ­зи (Бъл­га­рия, 2017), ре­жи­сьор – Ясен Гри­го­ров, ак­тьо­ри – Тат­яна Ло­ло­ва, Ни­ко­лай Уру­мов, Стоян Ра­дев, Кой­на Ру­се­ва, Еле­на Ка­ба­са­ка­ло­ва, Доб­рин До­сев, Ка­лин Сър­ме­нов, Де­сис­ла­ва Спа­со­ва, Кра­си­мир Ран­ков, Лин­да Ру­се­ва, Кра­си­ми­ра Де­ми­ро­ва, Луи­за­бел Ни­ко­ло­ва и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Не­ка сме чен­ге­та” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Люк Грий­нфилд, ак­тьо­ри – Джейк Джон­сън, Дей­мън Уе­йънс, Роб Ри­гъл, Джеймс Д’Ар­си, Ан­ди Гар­сия и др. 01:00 “В земя на кръв и мед” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ан­дже­ли­на Джо­ли, ак­тьо­ри – За­на Ма­риа­но­вич, Го­ран Кос­тич, Ра­де Шер­бе­джия, Бран­ко Джу­рич, Ни­ко­ла Джу­рич­ко, Го­ран Йев­тич и др. 03:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 04:00 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Е­пи­зод” (п) 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Е­пи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Се­дми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Хо­ли­вуд­” /п/ 08:45 “Па­рче­та от реал­нос­тта 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Се­дми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 12:45 “Бу­кмей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Се­дми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 9-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Еве­ртън (2011-12), пов­то­ре­ние 15:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 15-и епи­зод 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 14-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Реймс, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 19:55 Фут­бол: Лил – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 48-и епи­зод 23:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 15-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 14-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

bTV Comedy

05:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 06:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 10:00 “От­мъ­ще­ние по жен­ски” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ник Ка­са­ве­тис, ак­тьо­ри – Ка­ме­рън Диас, Лес­ли Ман, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Дон Джон­сън, Кейт Ъп­тан, Тей­лър Ки­ни, Ни­ки Ми­наж и др. 12:00 “Со­фия Грейс и Роу­зи: Крал­ско прик­лю­че­ние” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Ле­вант, ак­тьо­ри – Со­фия Грейс Браун­лий, Роу­зи Мак­Кли­лънд, Жа­ки Ачи­леас и др. 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “За­поз­най се с на­ши­те” – ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън, Блайт Да­нър, Джеймс Реб­хорн и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:30 “По сре­да­та” – се­риал

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм­” – се­риал 09:45 “Ос­ми от­ряд на мор­ски­те тю­ле­ни: В ти­ла на вра­га” – ек­шън, дра­ма, вое­нен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Роел Рейн, ак­тьо­ри – Том Сай­змор, Лекс Шрап­нел, Ан­тъ­ни Осей­ми,  Май­къл Евъ­рсън и др. 12:00 “Х-мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще”- ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер,  Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 14:30 “Въ­рко­ла­кът­”- ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи  (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Ки­тай­ски зо­диак” –  ек­шън, прик­лю­чен­ски (Chinese Zodiac, Хонг Конг,  Ки­тай,2012), ре­жи­сьор – Дже­ки Чан, ак­тьо­ри – Дже­ки Чан, Оли­вър Плат, Сти­вън Чанг, Кат­лин Де­шел и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Фа­нтас­тич­на­та чет­вор­ка и Сре­бър­ният сър­фист” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007),ре­жи­сьор – Тим Сто­ри, ак­тьо­ри – Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Ан­дре Броуър, Ке­ри Уо­шин­гтън, Джу­лиън Мак­ма­хън,  Ло­рънс Фиш­бърн и др. 23:45 “Де­ло на дяво­ла” – ужа­си (САЩ, 2014), ре­жи­сьо­ри – Мат Бе­ти­не­ли-Оп­лин, Тай­лър Джи­лет, ак­тьо­ри – Али­сън Ми­лър, Зак Гил­форд, Сам Ан­дер­сън, Ро­джър Па­йа­но, Ва­не­са Рей, Бил Мар­тин Уилямс, Дже­рал­дин Син­гър, Джу­лия Ден­тън, Ма­ди­сън Уолф, Ей­ми Ка­ре­ро, Ро­бърт Бе­лу­ши и др. 01:30 “Го­тъм­” – се­риал 04:15 “У­бий­ство в ко­ле­жа” – три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Дже­си Джеймс Ми­лър, ак­тьо­ри – Скар­лет Бърн, Ни­кол Му­ньос, Са­ра Дъг­дейл, Ме­ли­са Рок­сбърг и др.

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “В­ку­сът на лю­бов­та” – с уч. на Мар­ла Со­ко­лоф, Ба­ри Уот­сън, Ама­нда Ри­ге­ти, Крис­то­фър Лойд и др. 14:30 “Ко­ле­да в сър­ца­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Еми­ли Уле­руп, Крис­то­фър По­ла­ха, Крис­тъл Лоу, Ни­къ­лъс Ка­ре­ла, Ша­рън Ло­рънс и др. 16:15 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 3 се­зон 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ко­шма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Не­ве­роя­тния­т Спай­дър­мен 2” (пре­мие­ра) – с уч. на Ан­дрю Гар­фийлд, Ема Стоун, Джей­ми Фокс, Колм Фео­ре, Дейн Де­хаан, Фе­ли­си­ти Джоунс, Пол Джа­ма­ти и др. 22:50 “Вой­на на дро­но­ве” – с уч. на Хе­лън Ми­рън, Алън Рик­ман, Аа­рън Пол, Бар­кад Аб­ди, Иън Глен и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “Ко­ле­да в сър­ца­та” – с уч. на Еми­ли Уле­руп, Крис­то­фър По­ла­ха, Крис­тъл Лоу, Ни­къ­лъс Ка­ре­ла, Ша­рън Ло­рънс и др. /п/ 03:20 “В­ку­сът на лю­бов­та” – с уч. на Мар­ла Со­ко­лоф, Ба­ри Уот­сън, Ама­нда Ри­ге­ти, Крис­то­фър Лойд и др. /п/

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *