ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 МАРТ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:50 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Чувс­тво за не­по­но­си­мост /по по­вод 90 го­ди­ни от рож­де­ние­то Геор­ги Мар­ков/ до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018 г./, сце­на­рист До­чо Бо­джа­ков, ре­жи­сьор Боя Ха­ри­за­но­ва 16:45 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Ема Том­псън, Клеър Фой, Ка­ра Де­ла­вин, Адам Сан­длър, му­зи­ка Мо­ри­си/п/ (12) 17:30 Джинс – ро­дът на проф. д-р арх. Ни­ко­лай Ту­леш­ков 18:00 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 В Бе­лия дом на Оба­ма – 4-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./,1 епи­зод, ре­жи­сьор Пол Ми­чел 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­жи­ца Ме­доус – иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьор Ка­рън Лий Хоп­кинс, в ро­ли­те Кей­ти Холмс, Джеймс Бадж Дейл, Ка­лън Мал­ви и др.(12) 22:15 По све­та и у нас 22:30 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /3 и 4 епи­зод/(12) 00:15 Да оце­лееш при де­сант в Нор­ман­дия – до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2011 г./, ре­жи­сьор Ри­чард Дейл(12) 01:45 В Бе­лия дом на Оба­ма – до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 02:50 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:05 “305” – иг­ра­лен филм /п/(12) 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:40 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.15, 16 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.1, 2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “Пряко включ­ва­не” – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Гре­гъ­ри Хоб­лит, в ро­ли­те: Де­нис Куейд, Джим Ка­вий­зъл, Шон Дойл, Ели­за­бет Ми­чъл, Ан­дре Брауър, Ноа Емъ­рик и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Дву­ли­чие” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор То­ни Гил­рой, в ро­ли­те: Джу­лия Ро­бъртс, Клайв Оуен, Пол Джиа­ма­ти, Том Уил­кин­сън, Уейн Дю­вал и др. 22:30 “Дякон Лев­ски” – дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, биог­ра­фи­чен (Бъл­га­рия, 2015), ре­жи­сьо­ри Мак­сим Ген­чев и Ни­ко­лай Ген­чев, в ро­ли­те: Ве­се­лин Плач­ков, Мак­сим Ген­чев, Пе­тьо Це­ков, Си­меон Фи­ли­пов, Ни­ко­лай Со­ти­ров и др. 01:00 “Неп­рос­ти­мо” – ек­шън, три­лър (Япо­ния, 2013), ре­жи­сьор Санг-ил Лий, в ро­ли­те: Кен Уа­та­на­бе, Шио­ли Ку­цу­на, Юя Яги­ра, Юн Ку­ни­му­ра, Юк­июо­ши Од­за­ва и др. 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.9 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” /п/ – ани­ма­ция, еп.15, 16 07:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция, еп.17, 18 08:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4 еп.1, 2, 3 11:00 “Лъ­кът на спра­вед­ли­вос­тта” /п/ – ек­шън (Ки­тай, 2012), ре­жи­сьор Хао Фън Цзъ, в ро­ли­те: Ян Сон, Чен Юан Ли, Йе­ни Мар­тин и др 13:00 “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 15:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с.6 еп.2, 3 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве (2019), еп.7 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – най-доб­ро­то (2018) 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.1 19:00 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” /п/ – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Брек Ай­снър, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Ууд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Пъ­лен мрак” – хо­рър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Ра­да Ми­чъл, Коул Хау­зър, Кийт Дей­вид и др. 00:15 “Doom” /п/ – ек­шън, хо­рър, фан­тас­ти­ка (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Че­хия, Гер­ма­ния, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Карл Ър­бън, Ро­за­мунд Пайк, Дуейн Джон­сън, Део­биа Опа­рей, Ри­чард Брейк, Дек­стър Фле­чър и др. [16] 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4 еп.2, 3 04:15 “12 рун­да: Пре­за­реж­да­не” /п/ – ек­шън, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Ран­ди Ор­тън, Том Сти­вънс, Бра­йън Мар­кин­сън, Ви­нъс Тър­зо и др. [16]

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.11, 12 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5 еп.24, с.6 еп.1 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4 еп.14-17 10:00 “Зав­ръ­ща­не­то на По­ли” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Джон Хам­бърг, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Ани­стън, Бен Сти­лър, Ханк Аза­рия, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман, Деб­ра Ме­синг, Алек Бол­дуин, Ке­вин Харт, Май­къл Шам­бърг и др. 12:00 “Из­по­за­гу­бе­ният свят” /п/ – ко­ме­дия, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Брад Сил­бър­линг, в ро­ли­те: Уил Фе­ръл, Ана Фрил, Да­ни Мак­брайд, Йор­ма Та­ко­ни, Джон Бой­лън и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:30 “Но­ви­те съ­се­ди ” – се­риал 20:30 “Шрек Тре­ти” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007), ре­жи­сьо­ри Крис Ми­лър и Ра­ман Хуи 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал , с.9, еп.19, 20, 21 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал, с.4 еп.14-17 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Бе­то­вен 5” – с уч. на Дейв То­мас, Фейт Форд, Дей­ви Чейс, Клинт Хауърд, Кей­ти Гри­фин, Джон Ла­ро­кет и др. 14:50 “Кън­ки с ос­тър връх: Бор­ба за зла­то­то” – с уч. на Крис­ти Кар­лсън Ро­ма­но, Рос То­мас, Кай­ла Кар­лсън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Три­ма­та мус­ке­та­ри” – с уч. на Ми­ла Йо­во­вич, Ор­лан­до Блум, Крис­тоф Валц, Ло­ган Лър­ман, Люк Евънс, Ма­тю Мак­фей­дън, Рей Сти­вън­сън, Мадс Ми­кел­сън и др. 22:15 “Зем­ята: Но­во на­ча­ло” – с уч. на Уил Смит, Джей­дън Смит, Со­фи Око­не­до, Зои Кра­виц и др. 00:20 “Но­ра Ро­бъртс: Как ан­ге­ли­те пла­чат” – с уч. на Бри­та­ни Мър­фи, Джей­сън Люис, Крис­тиан Оли­вер, Ти­пи Хед­рън и др. 04:45 “Бе­то­вен 5” – с уч. на Дейв То­мас, Фейт Форд, Дей­ви Чейс, Клинт Хауърд, Кей­ти Гри­фин, Джон Ла­ро­кет и др. /п/

Nova Sport

16:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 21-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Каен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 00:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 9-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бор­до – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Сау­тенд Юнай­тед – Барн­зли, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Каен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:45 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, фи­нал за Ку­па­та на краля, пов­то­ре­ние 23:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 9-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Со­цио­ло­зи на по­вик­ва­не”- док. Филм на Ка­нал 3 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Гра­дът с Ка­нал 3” /п/ 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Денят на жи­во” – из­бра­но 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *