ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 НОЕМВРИ

БНТ

05:15 Днес и ут­ре 05:45 Дой­че Ве­ле: Шифт 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Маг­на ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм 06:55 Спи­ли­тим и Ра­шо тв филм 07:20 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­та­лен филм 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 “Ку­че в чек­ме­дже 16:25 Син­дром – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Люд­мил Ко­лев 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 “Ум­но се­ло 18:20 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на же­лез­ни­ци­те – до­ку­мен­та­ле­на по­ре­ди­ца 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­дин Сел­фридж 3 – тв филм /4 и 5 епи­зод/ (12) 22:05 По све­та и у нас 22:20 Сту­дио “Х”: Чен­ге­та 4-се­риен тв филм /Фран­ция, 2008 г./,/1 епи­зод/, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Кюш, в ро­ли­те Фре­де­рик Ди­фен­тал, Ян Сан­дберг, Кат­рин Мар­шал, Диук Ко­ма и др. (14) 23:15 Под­зе­мен свят: Ево­лю­ция – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006 г./, ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те Кейт Бе­кин­сейл, Скот Спий­дман, Шейн Бро­ли, Бил Най и др. (16) 01:00 Да зат­во­риш кръ­га – иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:05 Днес и ут­ре 03:35 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /8, пос­ле­ден епи­зод/ /п/ 04:30 Браз­ди /п/ 

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп. 17, 18 07:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 21, 22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 Пре­мие­ра: “Ро­ман­тич­ни стра­ни­ци” – ко­ме­дия, се­меен, ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те Ей­ми Акър, Ди­лън Брус, Ка­мил Ми­чъл, Та­ми Ги­лис и др. 15:00 “The Voice” – му­зи­кал­но шоу, меж­ду­на­род­ни из­да­ния /най-доб­ро­то/ 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – нов се­зон 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:00 “А от­бо­рът” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джо Кар­на­хен, в ро­ли­те Лиъм Ний­сън, Брад­ли Ку­пър, Шар­лто Коп­ли, Дже­си­ка Бийл, Пат­рик Уил­сън, Хен­ри Чър­ни, Юл Ваз­кес, Бра­йън Блум и др. 00:20 “Ло­вец на де­мо­ни” – фен­тъ­зи, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Майк Мен­дес, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Крис­ти­на Клийб, То­ни Бен­тли, Са­ра Чок и др. [16+] 02:00 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:30 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп. 3 – 6 08:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 16, с. 6 еп. 1, 2 10:45 “Вес­то­но­се­цът” – дра­ма, ро­ман­ти­чен, вое­нен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Орен Му­вър­ман, в ро­ли­те Бен Фос­тър, Уди Ха­рел­сън, Са­ман­та Мор­тън, Дже­на Ма­лоун, Стив Бу­ше­ми и др. 13:00 “Бър­зи и ярос­тни 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Джон Син­гъл­тън, в ро­ли­те Пол Уо­кър, Тай­рийз Гиб­сън, Кол Хау­зър, Ева Мен­дес, Крис­то­фър Бри­джис-Лу­дак­рис, Том Ба­ри, Джеймс Ри­мар, Де­вън Ао­ки, Май­къл Ий­ли, Ед­уард Фин­ли и др. 15:00 “Въл­на­та” – ек­шън, три­лър, дра­ма (Нор­ве­гия, Шве­ция, 2015), ре­жи­сьор Роар Ютаг, в ро­ли­те Крис­то­фер Йо­нер, Ане Даал Торп, Йо­нас Хоф Оф­теб­ро, Фрид­тьоф Со­хем и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 31 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп. 6 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 22 18:45 “Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Need for Speed: Жаж­да за ско­рост” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фи­ли­пи­ни­те, 2014), ре­жи­сьор Скот Уо, в ро­ли­те Ерън Пол, До­ми­ник Ку­пър, Имъ­джен Путс, Ра­ми Ма­лек, Ра­мон Род­ри­гес, Да­ко­та Джон­сън, Май­къл Кий­тън и др. 00:30 “Ана­бел” – хо­рър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джон Лио­не­ти, в ро­ли­те Ана­бел Уо­лис, Ал­фри Уу­дард, Ерик Лей­дин, То­ни Аме­ндо­ла, Ми­шел Ро­ма­но, Уорд Хор­тън, Бра­йън Хау, Мор­га­на Мей, Ке­ри О`Ма­ли и др. [16+] 02:30 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 1, 2 04:15 “Дуум” – фан­тас­ти­ка, хо­рър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Че­хия, Гер­ма­ния, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те Карл Ър­бън, Ро­за­мунд Пайк, Дуейн Джон­сън, Део­биа Опа­рей, Ри­чард Брейк, Дек­стър Фле­чър и др. [16+] 

 bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с. 4, еп. 15, 16 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с. 4, еп. 1, 2 09:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп. 1, 2 10:00 “Дяво­лът но­си Пра­да” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Фран­ция, 2006), ре­жи­сьор Дей­вид Фран­кел, в ро­ли­те Ан Ха­тауей, Ме­рил Стрийп, Еми­ли Блънт, Стен­ли Ту­чи, Сай­мън Бей­кър, Ей­дриън Гре­ние и др. 12:00 “Гол­яма­та ра­бо­та” – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Бен Фал­кон, в ро­ли­те Ме­ли­са Мак­кар­ти, Крис­тен Бел, Пи­тър Дин­клидж, Ка­ти Бейтс и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, с. 2, еп. 7 15:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Крис Уедж и Кар­лос Сал­да­на 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 7 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 02:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Тим­бър и кар­та­та на сък­ро­ви­ща­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Уил­фърд Брим­ли, Джей Ди Хоп и др. 14:45 “Тай­ни­те на Бе­ки Б.” – с уч. на Ай­ла Фи­шър,Хю Дан­си, Джон Гуд­ман, Джон Лит­гоу, Крис­тен Ри­тър, Джоан Кю­сак и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “2012” – с уч. на Джон Кю­сак, Уди Ха­рел­сън, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Тан­ди Ню­тън, Ама­нда Пийт, Оли­вър Плат, Да­ни Глоу­вър и др. 01:15 “Рав­ни”- с уч. на Крис­тен Стюарт, Ни­къ­лъс Холт и др. 04:30 “Тим­бър и кар­та­та на сък­ро­ви­ща­та” – с уч. на Уил­фърд Брим­ли, Джей Ди Хоп и др. /п/

 Nova Sport

14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 10:00 Фут­бол: Барн­зли – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Тае­куон­до: Об­зор на ГП Со­фия 2019 /п/ 13:00 Хо­кей на лед: Ба­рис – ЦСКА Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 15:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 6-и епи­зод /п/ 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Блек­бърн Роу­върс – Чел­си (1998-99) /п/ 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 19:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Мур­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 21:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 44-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:30 “Ре­зул­та­тът” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва – из­бра­но 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *