ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Да за­вър­тим бу­тил­ка­та дет­ски тв филм /Гер­ма­ния, 2017г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лам­пе­ду­за на хо­ри­зон­та тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ (12) 09:50 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 4 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:35 10 000 крач­ки 10:40 Пар­чен­ца си­ре­не до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Геор­ги Хрис­тов /п/ 13:40 Бъл­га­рия от край до край 4 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Фур­на­та на Гре­тел до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Япо­ния, 2019г./ 17:15 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 4 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Кул­тур­ни ад­ре­си: Со­фия, Ев­ро­па до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Сла­ва за все­ки – през цяла Аме­ри­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:10 Тай­ният агент 4-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Чарлз Мак­ду­гъл, в ро­ли­те: То­би Джоунс, Ви­ки Мак­клър, Сти­вън Греъм, Иън Харт и др. 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /18 епи­зод/ (12) 22:00 Ми­лиар­ди 3 тв филм /5 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Бяла­та гвар­дия тв филм /4 епи­зод/ (16) 00:25 БНТ на 60 Геор­ги Хрис­тов /п/ 01:20 Бъл­га­рия от край до край 4 /п/ 01:50 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /18 епи­зод/п/ (12) 02:35 Сла­ва за все­ки – през цяла Аме­ри­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:05 Кул­тур­ни ад­ре­си: Со­фия, Ев­ро­па до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:25 До­мът на вяра­та Со­фий­ска ду­хов­на се­ми­на­рия “Св. Йоан Рил­ски” /п/ 03:55 Ми­лиар­ди 3 тв филм /5 епи­зод/п/ (16) 04:50 Бяла­та гвар­дия тв филм /4 епи­зод/п/ (16)

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.26 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.79 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14 еп.191, 192, с.15 еп.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.40 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.53 21:00 “Мре­жа от лъ­жи” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор ред­ли Скот, в ро­ли­те: Лео­нар­до Ди­Кап­рио, Ръ­сел Кроу, Марк Стронг, Гол­шиф­тех Фа­ра­ха­ни, Ос­кар Ай­зък, Май­къл Гас­тон и др. [16+] 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.18 01:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.20 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.20

bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.3 – 6 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.4 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.9 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.6 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.9 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.15 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.13, 14 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.5 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.10 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.16 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.7 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.8 еп.2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Син­ята без­дна” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Мек­си­ко, 1999), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те: То­мас Джейн, Саф­рон Бъ­роуз, Са­мюъл Джак­сън, Джак­лин Мак­кен­зи, Май­къл Ра­па­порт, Сте­лан Скар­сгард и др. [16+] 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.8 еп.2 01:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.10 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.7 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.16 04:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.10

 bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.25, 26 (пос­ле­ден) 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 08:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Но­ва­ци” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Майк Милс, в ро­ли­те: Крис­то­фър Плъ­мър, Юън Мак­гре­гър, Ме­ла­ни Ло­ран, Го­ран Виш­нич и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.10 еп.17, 18 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.70 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.23 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп.25, 26 22:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.15, 16 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.21, 22 00:00 “Но­ва­ци” /п./ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010) 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Лято в Ок­сфорд” – с уч. на Mира Бар­ту­шек, До­ми­ник Раа­ке, Ми­хаел Ра­фаел Клайн, Бар­ба­ра Шпиц и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 5 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:45 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Ми­луол – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ло­ко­мо­тив Ку­бан – Зе­нит, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ка­лев, мач от ВТБ ли­га /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Фу­лъм – Ар­се­нал (2010-11) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Уест Хям Юнай­тед (2007-08) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Сън­дър­ланд (2010-11) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 36-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 2-ра част – док.филм на КА­НАЛ 3 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 3-та част – док.филм на КА­НАЛ 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 3-та част – док.филм на КА­НАЛ 3 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния tv=11103&date=2020-09-02

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *