ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Труд­на лю­бов /по слу­чай юби­лея на Цве­та­на Ма­не­ва/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1974г./, ре­жи­сьор Иван Ан­до­нов, в ро­ли­те: Цве­та­на Ма­не­ва, Иван Ан­до­нов, Геор­ги Чер­ке­лов, Жор­же­та Ча­къ­ро­ва, Сте­фан Ил­иев и др. 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън /п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът Са­рие­ви 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ко­ли­зеу­мът – Рим­ска­та аре­на на смър­тта до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003г./ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Ум­но се­ло /по по­вод юби­лея на Стоя­нка Му­та­фо­ва/ Въз­гле­ди­те на Гос­по­жа Сти­хий­но Бедс­твие 21:30 Вче­раш­ни це­лув­ки иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2003г./, ре­жи­сьор Би­на Ха­ра­лам­пие­ва, в ро­ли­те: Стоя­нка Му­та­фо­ва, Геор­ги Ка­лоя­нчев, Ва­сил По­пов, Еми­лия Ра­де­ва, Пла­мен Си­ра­ков 22:35 По све­та и у нас 22:50 Сту­дио “Х”: Чер­ве­ният те­ле­фон: Прес­лед­ва­не иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2002г./, ре­жи­сьо­ри: Джо Ко­пе­ло и Дже­ри Джей­мсън, в ро­ли­те: Ар­нолд Вос­лу, Май­къл Ай­рън­сайд, Джо Пе­ни и др. 00:25 Лю­бов и 45-ти ка­ли­бър иг­ра­лен филм /САЩ, 1994г./, ре­жи­сьор С.М.Тол­кин­гтън, в ро­ли­те: Джил Бе­лоуз, Ре­не Зе­луе­гър, Ро­ри Кок­ран и др.(16) 02:05 Ма­ри и Брус иг­ра­лен филм /п/(12) 03:40 Ко­ли­зеу­мът – Рим­ска­та аре­на на смър­тта до­ку­мен­та­лен филм /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:40 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 13:00 “Нео­чак­ва­но щас­тие” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2018), ре­жи­сьор – Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Мак­си Вар­вел, Фло­риан Оде­ндал, Ро­ман Криж­ка и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Аз, ти и Дюп­ри” – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри – Ан­тъ­ни Ру­со, Джо Ру­со, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Мат Ди­лън, Май­къл Дъг­лас, Кейт Хъд­сън, Сет Роу­гън и др. 22:00 Ме­га­хит: “Ис­ти­на ли е…” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Марк Уол­търс, ак­тьо­ри – Рийз Уи­дър­спун, Марк Ръ­фа­ло, До­нал Лодж, Ди­на Уо­търс, Бен Шен­кман, Джон Хе­дър, Рон Ке­на­да и др. 00:00 “Тър­са­чът” – дра­ма (Ав­стра­лия, Тур­ция, САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ръ­сел Кроу, ак­тьо­ри – Ръ­сел Кроу, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Ей­лмъз Ер­до­ган, Жак­лин Мак­кен­зи, Де­низ Ак­де­низ, Раян Кор, Джем Ял­мъз, Иса­бел Лу­кас, Джей Кор­тни, и др. 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./- до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:30 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу

Nova TV

07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Бе­то­вен” – с уч. на Бо­ни Хънт, Дей­вид Ду­хов­ни, Чарлс Гро­дин, Дийн Джоунс, Крис­то­фър Кас­тил, Оли­вър Плат и др. 14:50 “Пер­фек­тният мъж” – с уч. на Хи­ла­ри Дъф, Хе­дър Лок­лиър, Крис Нот, Майк О’Мей­ли, Ка­ро­лин Риа, Бен Фел­дман и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Па­зи­те­ли­те на сък­ро­ви­ще­то” – с уч. на Раул Бо­ва, Ана Фрийл, Фол­кер Брух, Фло­рен­ти­не Ла­ме и др. 22:00 “Тран­сфор­мърс” – с уч. на Шая Ле­бьоф, Ме­гън Фокс, Джош Дюа­мел, Ке­вин Дън, Джон Тур­ту­ро, Тай­рийз Гиб­сън, Рей­чъл Тей­лър, Джон Войт и др. 01:00 “Пер­фек­тният мъж ” – с уч. на Хи­ла­ри Дъф, Хе­дър Лок­лиър, Крис Нот, Майк О’Мей­ли, Ка­ро­лин Риа, Бен Фел­дман и др. /п/ 04:45 “Бе­то­вен” – с уч. на Бо­ни Хънт, Дей­вид Ду­хов­ни, Чарлс Гро­дин, Дийн Джоунс, Крис­то­фър Кас­тил, Оли­вър Плат и др. /п/

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 12 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 11:00 “Тру­со­ве 5: Кръв­ни ли­нии” – фан­тас­ти­ка, ужа­си, ек­шън (САЩ, Юж­на Аф­ри­ка, 2015), ре­жи­сьор – Дон Май­къл Пол, ак­тьо­ри – Бран­дън Оре, На­та­ли Бе­кер, Ема­нуел Кас­тис, Май­къл Грос, Джей­ми Ке­не­ди, Йън Ро­бъртс, Лоу­рънс Джоф, Да­ниел Дженкс и др. 13:00 “Па­зи­те­ли” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьор – Са­рик Ан­дреасян, ак­тьо­ри – Ан­тон Пам­пуш­ний, Сан­жар Ма­диев, Се­бас­тиян Си­сак, Али­на Ла­ни­на, Вячес­лав Раз­бе­гаев, Ва­ле­рия Шки­ран­до, Ста­нис­лав Ши­рин и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дийн Па­ри­со, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Нийл Мак­до­на, Дей­вид Тю­лис, Лий Бюнг-Хун, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Бра­йън Кокс, Джон Мал­ко­вич, Брус Уи­лис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Хе­лън Ми­рън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Чис­тка­та” – ужа­си, три­лър, фан­тас­ти­ка (Фран­ция, САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Де­мо­на­ко, ак­тьо­ри – Итън Хоук, Ли­на Хий­ди, Макс Бър­кхол­дър, Аде­лаи­да Кейн, Ед­уин Ходж, То­ни Олър, Рийс Уей­кфилд, Том Йи и др. 23:45 “Аз съм гняв” – дра­ма, ек­шън, кри­ми­на­лен (I Am Wrath, САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Чък Ръ­сел, ак­тьо­ри – Джон Тра­вол­та, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Ама­нда Шул, Сам Тра­мел, Пат­рик Ст. Ес­прит, Ре­бе­ка де Мор­ни, Луис Да Сил­ва-млад­ши и др. 01:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 04:15 “Чис­тка­та” – ужа­си, три­лър, фан­тас­ти­ка (Фран­ция, САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Де­мо­на­ко, ак­тьо­ри – Итън Хоук, Ли­на Хий­ди, Макс Бър­кхол­дър, Аде­лаи­да Кейн, Ед­уин Ходж, То­ни Олър, Рийс Уей­кфилд, Том Йи и др.

 bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 10:00 “Сам вкъ­щи” –  ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор –  Крис Къ­лъм­бъс, ак­тьо­ри – Да­ниел Стърн, Ма­ко­ли Къл­кин, Джон Кан­ди, Джо Пе­ши, Джон Хърд и др. 12:00 “Се­ве­ро­по­лис” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дъг­лас Бар, ак­тьо­ри – Ти­фа­ни Ти­сън, Джош Хоп­кинс, Бей­ли Ме­ди­сън, Макс Чарлз, Кан­дис Глоу­вър и др. 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Ко­ле­да­та не­въз­мож­на 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Алекс Зам, ак­тьо­ри – Ла­ри Дъ Кей­бъл Гай, Бра­йън Сте­па­нек, Ан­тъ­ни Ка­ре­ли, Ке­не­ди Кле­мънтс, Кър­стен Ро­бек и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 02:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

Nova Sport

21:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 10:00 Фут­бол: Бъ­ри – Лин­кълн Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лил – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:55 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 17-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Фут­бол: Реймс – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 00:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Труд­на лю­бов /по слу­чай юби­лея на Цве­та­на Ма­не­ва/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1974г./, ре­жи­сьор Иван Ан­до­нов, в ро­ли­те: Цве­та­на Ма­не­ва, Иван Ан­до­нов, Геор­ги Чер­ке­лов, Жор­же­та Ча­къ­ро­ва, Сте­фан Ил­иев и др. 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън /п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът Са­рие­ви 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ко­ли­зеу­мът – Рим­ска­та аре­на на смър­тта до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003г./ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Ум­но се­ло /по по­вод юби­лея на Стоя­нка Му­та­фо­ва/ Въз­гле­ди­те на Гос­по­жа Сти­хий­но Бедс­твие 21:30 Вче­раш­ни це­лув­ки иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2003г./, ре­жи­сьор Би­на Ха­ра­лам­пие­ва, в ро­ли­те: Стоя­нка Му­та­фо­ва, Геор­ги Ка­лоя­нчев, Ва­сил По­пов, Еми­лия Ра­де­ва, Пла­мен Си­ра­ков 22:35 По све­та и у нас 22:50 Сту­дио “Х”: Чер­ве­ният те­ле­фон: Прес­лед­ва­не иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2002г./, ре­жи­сьо­ри: Джо Ко­пе­ло и Дже­ри Джей­мсън, в ро­ли­те: Ар­нолд Вос­лу, Май­къл Ай­рън­сайд, Джо Пе­ни и др. 00:25 Лю­бов и 45-ти ка­ли­бър иг­ра­лен филм /САЩ, 1994г./, ре­жи­сьор С.М.Тол­кин­гтън, в ро­ли­те: Джил Бе­лоуз, Ре­не Зе­луе­гър, Ро­ри Кок­ран и др.(16) 02:05 Ма­ри и Брус иг­ра­лен филм /п/(12) 03:40 Ко­ли­зеу­мът – Рим­ска­та аре­на на смър­тта до­ку­мен­та­лен филм /п/ 04:30 Браз­ди /п/

 BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *