ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 АВГУСТ

 БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Пряк път до Бра­зи­лия дет­ски, тв филм /Япо­ния, 2016 г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния”, тв филм /17 епи­зод/п/ 09:45 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 3, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Френ­ска­та сел­ска кухня на Триш, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Крис­ко и Ал­бе­на Ми­хо­ва /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2, тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Френ­ска­та сел­ска кухня на Триш, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:10 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 3, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:15 Знае­те ли, че… 18:30 Спорт тото 19:00 Ев­ро­па днес 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния”, тв филм /18 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4, тв филм /10 епи­зод/ (12) 22:00 Ди­нас­тия­та на Бор­джии­те 3, тв филм /7 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Пе­пел, тв филм /7 епи­зод/ (16) 00:20 БНТ на 60, Крис­ко и Ал­бе­на Ми­хо­ва /п/ 01:20 Бъл­га­рия от край до край 3 /п/ 01:50 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4, тв филм /10 епи­зод/п/ (12) 02:35 Знае­те ли, че… /п/ 02:50 Ев­ро­па днес /п/ 03:10 Моят плей­лист Ата­нас Пе­нев
/п/ 04:05 Ди­нас­тия­та на Бор­джии­те 3, тв филм /7 епи­зод/п/ (16) 04:55 Пе­пел, тв филм
/7 епи­зод/п/ (16) 

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 17 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 70 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 14, еп.1 65 – 167 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 31 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 44 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп. 38 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, с. 2, еп. 11 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 9 01:00 “Гранд” – се­риал, с. 2, еп. 11 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 11 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед”
/п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 11

 bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 2, еп. 3 – 6 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 13 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 3, еп. 22 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 14 11:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 13 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 6 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 17, 18 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 14 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 1 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 7 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 1 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с. 7, еп. 15 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 7, еп. 15 01:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 1 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 15 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 7 04:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 1

 bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 25, 26 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Фит­нес”
/п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Кот­ки и ку­че­та: От­мъ­ще­ние­то на Ки­ти” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи, ани­ма­ция (САЩ, Ав­стра­лия, 2010), ре­жи­сьор Брад Пей­тън, в ро­ли­те Крис О`До­нъл, Джак Мак­бре­йър, Мал­кълм Стюарт, Доун Чу­бай, Кийт Да­лас и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на”
/п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 9, еп. 23, 24 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 61 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 14 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп. 7, 8 22:00 “Фит­нес” – се­риал, еп. 17, 18 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 3, 4 00:00 “Кот­ки и ку­че­та: От­мъ­ще­ние­то на Ки­ти” /п/ – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи, ани­ма­ция (САЩ, Ав­стра­лия, 2010) 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

 Nova TV

05:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 06:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ин­га Линд­стрьом: Сват­ба­та на Гре­та” – с уч. на Йенс Ацорн, Хай­ке Трин­кер, Али­са Юнг и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм, се­зон 1 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 5 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Ун­ион Бер­лин, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – Хим­ки, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Саар­брю­кен – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ип­суич Таун – Чел­си (2000-01)
/п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Сън­дър­ланд – Бол­тън Уон­дъ­рърс (2008-09) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Суин­дън Таун – Ман­чес­тър Юнай­тед (1993-94) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 34-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

 Kanal 3

 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *