Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 АПРИЛ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Прин­цът и прос­якът /До­сьо До­сев на 85 го­ди­ни/ иг­ра­лен филм, Бъл­га­рия, 2005 г./, ре­жи­сьор Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те: До­сьо До­сев, Иван Ран­ков, Пла­мен Ди­мит­ров, Ане­та Со­ти­ро­ва, Ивай­ло Ге­рас­ков и др. 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Са­ра Ми­ли­кън, Хю Грант, Джей­сън Мо­моа, му­зи­ка Ке­ли Клар­ксън/п/ 17:30 Джинс – Ро­дът на Геор­ги Па­па­ко­чев 18:00 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на гра­мо­фо­ни­те 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­дин Сел­фридж – тв филм /9 и 10, пос­ле­ден епи­зод/ 22:25 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:40 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /17 и 18 епи­зод/ 00:30 Мо­но­но­ке – ани­ма­цио­нен филм  01:20 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/п/ 02:05 Джинс Ро­дът на Геор­ги Па­па­ко­чев /п/ 02:35 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:00 Гос­по­дин Сел­фридж – тв филм /9 и 10, пос­ле­ден епи­зод /п/(12) 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.17, 18 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5, еп.7, 8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “Ама­тьо­ри­те” – ко­ме­дия, спор­тен (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Хауърд Дойч, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Джин Хек­ман, Брук Лан­гтън, Ор­лан­до Джоунс, Джон Фав­ро, Фей­зон Лав, Рис Ифънс и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “В око­то на бур­ята” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Сти­вън Куейл, в ро­ли­те: Ри­чард Ар­ми­тидж, Са­ра Уейн Ка­лис, Мат Уолш, Макс Дий­кън, Ней­тън Крес, Али­ша Деб­нъм-Ке­ри и др. 21:50 Ме­га­хит: “Ог­не­ният пръс­тен” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те: Ид­рис Ел­ба, Чар­ли Хъ­нам, Рин­ко Ки­ку­чи, Дие­го Кла­тън­хоф, Чар­ли Дей, Клиф­тън Ко­линс мл., Рон Пър­лман и др. 00:30 “Ди­рек­тно от Ком­птън” – му­зи­ка­лен, биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ф. Га­ри Грей, в ро­ли­те: О’Шей Джак­сън мл., Ко­ри Хо­кинс, Джей­сън Ми­чъл, Нийл Браун мл., Ал­дис Ходж, Мар­лон Йейтс мл., Ка­ра Па­тер­сън, Пол Джиа­ма­ти и др. 03:10 “Кое е то­ва мои­че” /п/ – се­риал, с.5, еп.8 03:40 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п/ – се­риал, с.5, еп.7, 8 07:00 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.5, еп.9, 10 08:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, eп.4 – 6 11:00 “Не­по­бе­ди­ми­те 3” /п/ – ек­шън, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Пат­рик Хюз, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Джей­сън Стей­тъм, Ха­ри­сън Форд, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Мел Гиб­сън, Уес­ли Снайпс, Долф Лунд­грен и др. 13:15 “Па­са­жер 57” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ке­вин Хукс, в ро­ли­те: Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Грий­нууд и др. 15:00 “Сме­ли­те” /п/ – се­риал, еп.12, 13 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.14 17:30 “Ми­сия Моят Дом” /п/ – най-доб­ро­то, еп.2 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.7 18:30 “Джак Ри­чър” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Крис­то­фър Мак­куо­ри, в ро­ли­те: Том Круз, Ро­за­мунд Пайк, Ри­чард Джен­кинс, Дей­вид Ойе­лоуо, Вер­нер Хер­цог, Ро­бърт Дю­вал, Джай Кор­тни и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Джак Ри­чър: Не се връ­щай” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, в ро­ли­те  Том Круз, Да­ни­ка Ярош, Пат­рик Хю­син­гър, Би­ли Сло­тър, Саб­ри­на Дже­на­ри­но, Ко­би Смъл­дърс и др. 00:15 “Дра­ку­ла: Не­раз­ка­зан” /п/ – фен­тъ­зи, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Га­ри Шор, в ро­ли­те: Люк Евънс, Са­ра Га­дън, До­ми­ник Ку­пър, Чарлз Данс, Са­ман­та Баркс, Чар­ли Кокс и др. 02:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, eп.5, 6 04:00 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп.8, 9

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.5 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 еп.4, 5 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.6, 7 10:00 “Джо­ни Ин­глиш” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003), ре­жи­сьор Пи­тър Хауит, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Бен Ми­лър, На­та­ли Им­бру­лия, Джон Мал­ко­вич, Грег Уайз, Та­ша дю Вас­кон­се­лос и др. 12:00 “Дел­фи­нът Бър­ни” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, 2018), ре­жи­сьор Кърк Ха­рис, в ро­ли­те: Ло­ла Съл­тън, Ло­ган Алън, Ке­вин Сор­бо и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.7 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 17:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Бе­то­вен ста­ва из­вес­тен” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Майк Ел­иът, в ро­ли­те: Джо­на­тан Сил­вър­ман, Дже­ни­фър Фи­ни­ган, Мой­зес Ар­иас, Еди Гри­фин и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11, еп.13 – 15 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “МХП: Май­мун­ски Х-трем­ни пос­ти­же­ния” – с уч. на Ро­би Бен­сън, Тре­вър Райт, Ян Баг, Роб Тин­клър, Гуи­нит Уолш и др. 14:50 “Брат­ята тиг­ри” – с уч. на Гай Пиърс, Жан-Клод Драй­фус, Фре­ди Хай­мор, Оан Нгуен и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “От­мъс­ти­те­ли­те: Ера­та на Ул­трон” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Крис Евънс, Марк Ръ­фа­ло, Крис Хем­суърт, Скар­лет Йо­хан­сон, Дже­ръ­ми Ре­нър, Джеймс Спей­дър, Са­мюел Джак­сън и др. 23:00 “Фло­рънс” – с уч. на Ме­рил Стрийп, Хю Грант, Сай­мън Хел­бърг, Ре­бе­ка Фър­гю­сън, Стен­ли Таун­сенд и др. 01:10 “Брат­ята тиг­ри” – с уч. на Гай Пиърс, Жан-Клод Драй­фус, Фре­ди Хай­мор, Оан Нгуен и др. /п/ 04:45 “МХП: Май­мун­ски Х-трем­ни пос­ти­же­ния” – с уч. на Ро­би Бен­сън, Тре­вър Райт, Ян Баг, Роб Тин­клър, Гуи­нит Уолш и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лион – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Дон­кас­тър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Гин­гам – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:15 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 Фут­бол: Страс­бург – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 22:55 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Лу­тън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, за­пис 00:55 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 16-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:10 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:10 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Гра­дът с Ка­нал 3” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *