ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 АПРИЛ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 10:30 Зе­ле­на­та ли­ней­ка – здрав­но риа­ли­ти с во­де­ща Ива Ди­мит­ро­ва 11:30 Ре­цеп­та за здра­ве 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:25 Ев­ро­ви­зия 2018 /кли­по­ве/ 13:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” – пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /11 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 22:55 Ев­ро­ви­зия 2018 /кли­по­ве/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­цер­тмай­сто­ри­те: Ле­ти­ция Мо­ре­но /ци­гул­ка/ /п/ 00:30 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 00:45 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:00 Кап­ри – тв филм /8 епи­зод/п/ 03:00 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 04:00 Ре­цеп­та за здра­ве /п/ 04:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 106 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 1, еп. 59 16:00 Пре­мие­ра: “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 11, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 79 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 2, еп. 4 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 12, еп. 8 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли”- се­риал, с. 6, еп. 13 01:00 “Шест сес­три” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Вре­ме­то ле­ти” – се­риал, с. 3, еп. 19

bTV Comedy

05:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 3 07:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с. 1 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 10:00 “Ма­йор Пейн” – ко­ме­дия (САЩ,1995), ре­жи­сьор – Ник Ка­съл, ак­тьо­ри – Дей­мън Уе­йънс, Май­къл Ай­рън­сайд, Скот Би­гъ­лоу, Ал­бърт Хол и др. 12:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 12:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 12 18:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал, с. 2 20:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 3 21:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 5 22:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5 23:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 5 00:00 “Ма­йор Пейн” – ко­ме­дия (САЩ,1995), ре­жи­сьор – Ник Ка­съл, ак­тьо­ри – Дей­мън Уе­йънс, Май­къл Ай­рън­сайд, Скот Би­гъ­лоу, Ал­бърт Хол и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че?” – се­риал 03:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал

bTV Action

05:00 “На крач­ка от не­бе­то” – се­риал, с. 1, еп. 10 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк ” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 10, еп. 20 09:00 “На крач­ка от не­бе­то” – се­риал, с. 1, еп. 11 10:00 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с. 6, еп. 12 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 4, еп. 12 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 13 13:00 “Бре­мен­на на 17” – три­лър (Ка­на­да, 2016), ак­тьо­ри – Жо­си Би­сет, Зои де Гранд Ме­зон, Роурк Крич­лоу и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 10, еп. 21 16:00 “На крач­ка от не­бе­то” – се­риал, с.1, еп. 12 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 5, еп. 14 18:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с. 6, еп. 13 20:00 Пре­мие­ра: “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Х-Мен: Пър­ва Въл­на” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бър­ни, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Оли­вър Плат, Джей­сън Фле­минг, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Шон Ка­си­ди, Лу­кас Тил, Дже­нюъ­ри Джоунс, Ни­къ­лъс Холт, Геор­ги Ни­ко­лов и др. 00:30 “Сто­те” – се­риал,с. 4, еп. 13 01:30 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с. 6, еп. 13 02:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 10, еп. 16 03:00 “Нин­джа уб­иец” – дра­ма, ек­шън, кри­ми­на­лен,три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Джеймс Мак­тийг, ак­тьо­ри – Рик Юн, Рейн, Нао­ми Ха­рис, Сунг Канг, То­го Яга­ва и др.

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кри­тич­на точ­ка” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 5 се­зон 21:00 “По­ли­цаи­те от края на гра­да” (пре­мие­ра) – ко­ме­диен се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, 2 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо” – се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Нант – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Пи­тър­бъ­ро Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Лион – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 19:50 Фут­бол: Нант – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:45 Фут­бол: Ди­жон – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:40 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 27-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:10 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:25 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:25 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод” (п) 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Епи­зод” (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT СПОРТ 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Епи­зод” (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 06:00 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во” /п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30-09:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *