ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 МАЙ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия – до­ку­мен­та­лен филм 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1982 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор: Геор­ги Стоя­нов, в ро­ли­те: Ру­си Ча­нев, Ма­рин Янев, Наум Шо­пов, Иц­хак Фин­ци, Геор­ги Чер­ке­лов, Не­ве­на Ко­ка­но­ва и др. 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – 85 го­ди­ни от де­вет­на­де­се­то­май­ския прев­рат 22:00 На гра­ни­ца­та – тв филм /5 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Код 202 – тв филм /4 епи­зод/ (12) 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:30 Днес и ут­ре 03:10 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:10 Код 202 – тв филм /4 епи­зод/ /п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3 еп. 3 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп. 10 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 36 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, еп. 12 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва. 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 10 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп. 3 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с. 5 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 4 01:00 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп. 149, 150 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “П­ре­ди обед” /п/ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок:      “Т­ран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, с. 3 еп. 2, 3 07:00      “Т­ран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 3 еп. 4, 5 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с. 5 еп. 14 09:00 “П­ла­ти­на” /п/ – се­риал, с. 3 еп. 7 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп. 6 11:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с. 4 еп. 3 12:00 “Лу­ци­фер­” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 12 13:00 “Вън от пещ­та” – кри­ми­на­лен, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2013), ре­жи­сьор: Скот Ку­пър, в ро­ли­те: Крис­чън Бейл, Кей­си Аф­лек, Зоуи Сал­да­на, Уди Ха­рел­сън, Сам Ше­пърд, Уи­лем Де­фо, Фо­рест Уи­та­кър и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 5 еп. 15 16:00 “П­ла­ти­на” – се­риал, с. 3 еп. 8 17:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, с. 2 еп. 13 18:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 4 еп. 4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 7 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Т­вър­де лич­но” – се­риал, с. 2 еп. 11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “К­раят на смяна­та” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор: Дей­вид Ейър, в ро­ли­те: Джейк Джи­лен­хол, Май­къл Пеня, Ана Кен­дрик, На­та­ли Мар­ти­нес и др. [16+] 00:00 “Т­вър­де лич­но” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 11 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп. 7 02:00 “Монк” /п/ – се­риал, с. 5 еп. 15 03:00 “Лу­ци­фер­” /п/ – се­риал, с. 2 еп.13 04:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с. 4 еп. 4

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 6 еп. 1, 2 07:00     “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Мо­нстър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – се­риал, еп. 5 – 7 09:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 11 10:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор: Адам Шан­кман, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Тей­лър Лаут­нър, Юд­жийн Ле­ви и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 1, 2 18:00         “П­рия­те­ли” – се­риал, с. 6 еп. 3, 4 19:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 Пре­мие­ра: “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп. 7 22:00  “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 9, 10 23:00 “Кухня” – се­риал, еп. 17, 18 00:00 “Мо­ми­че­то на от­бо­ра” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, Гер­ма­ния 2008), ре­жи­сьор: Джордж Клу­ни, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Ре­не Зе­луе­гър, Джон Кра­зин­ски, Рик Фо­рес­тър, Уейн Дю­вал, Джо­на­тан Прайс и др. 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Мо­нстер Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – се­риал 04:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 21 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Во­лей­бол: Но­ва­ра – Ко­не­лиа­но, фи­нал на Шам­пион­ска­та ли­га за же­ни /п/ 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ше­филд Юнай­тед – Уи­гън Ат­ле­тик (2006-07) /п/ 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Уим­бъл­дън (1998-99) /п/ 15:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2018-19), 8-и епи­зод /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Во­лей­бол: Зе­нит Ка­зан – Ку­чи­не Лу­бе, фи­нал на Шам­пион­ска­та ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:45 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “С­вет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *