ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 МАЙ

БНТ

05:00 Ре­цеп­та за здра­ве /п/ 05:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:55 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не/п/ 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:05 Бак­стър тв филм/п/ 08:30 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 10:30 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:30 Кли­ни­ка на тре­тия етаж тв филм 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 12:55 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 13:55 Крал­ска­та сват­ба спе­циал­но сту­дио 16:00 Сес­три тв филм /3 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Пътят към ФИ­ФА Све­тов­но пър­венс­тво 2018 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 19:00 Ум­но се­ло 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Есен в Ню Йорк иг­ра­лен филм /САЩ, 2000г./, ре­жи­сьор Джоан Чен, в ро­ли­те: Ри­чард Гиър, Уи­но­на Рай­дър, Ан­тъ­ни Ла­па­лия и др.(12) 22:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Сту­дио Х: Прес­тъп­на же­га иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2010г./, ре­жи­сьор Ерос Пу­лие­ли, в ро­ли­те: Саб­ри­на Фе­ри­ли, Габ­риел Гар­ко, Вин­сент Спа­но и др. 00:30 Аме­ри­кан­ска иг­ли­ка иг­ра­лен филм/п/(12) 02:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 02:30 Сес­три тв филм /3 епи­зод/п/ 03:30 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев/п/ 04:25 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие/п/ 04:50 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов/п/

bTV

05:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Място­то БГ” – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 13:00 “Май­мун­ски ра­бо­ти” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски,се­меен (САЩ, Япо­ния, 1994), ре­жи­сьор – Фран­ко Аму­ри, ак­тьо­ри – Фин­стър, То­ра Бърч, Хар­ви Кай­тел, Ми­ми Ро­джърс, Крис­то­фър Мак­До­налд и др. 15:00 “Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Ай­вън Рай­тман, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Пе­не­лъ­пи Ан Ми­лър, Джей­сън Рай­тмън, Ка­ти Мо­риар­ти, Ка­рол Бей­кър, Па­ме­ла Рийд, Лин­да Хънт и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу 23:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 00:00 “Мръс­ни па­ри” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Май­къл Р. Рос­кам, ак­тьо­ри – Том Хар­ди, Ну­ми Ра­пас, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Ма­тиас Шьо­нертс, Джон Ор­тиз, Ели­за­бет Род­ри­гез, Джеймс Фреч­вил и др. 01:50 “Па­ра­нор­ма­лен филм” – ко­ме­дия, па­ро­дия, САЩ, 2013 г., ре­жи­сьор и сце­на­рист – Крейг Мос, ак­тьо­ри – Кат­рин Фио­ре, Флип Шулц, Оли­вия Але­ксан­дър, Ар­ту­ро дел Пуер­то, Да­ни Уд­бърн, Френч Стюарт, Пи­тър Гил­рой, Тай­лър Фи­липс, Сте­фан Кра­мер Глик­ман и др. 03:20 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 04:20 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ 04:40 “Вре­ме­то ле­ти”- се­риал, с.3, еп.49

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 17,18,19 10:45 “Ска­тав­ки” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен , (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ке­вин Смитч ак­тьо­ри – Фред Ар­ми­сен, Трей­си Мор­ган, Джим Нор­тън, Брус Уи­лис, Джей­сън Лий, Шон Уилям Скот, Ра­ши­да Джоунс, Адам Броу­ди, Ги­лер­мо Диаз, Ке­вин По­лак, Ми­шел Трах­тен­бърг и др. 12:45 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2”- ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дийн Па­ри­со, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Нийл Мак­до­на, Дей­вид Тю­лис, Лий Бюнг-Хун, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Бра­йън Кокс, Джон Мал­ко­вич, Брус Уи­лис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Хе­лън Ми­рън и др. 15:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” се­риал, с.2 , еп. 5, 6 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Не­ви­ди­мия” – ек­шън , ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, САЩ, 1996 г. Ре­жи­сьор – Джон Грей; Ак­тьо­ри: Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гун­тън, Бра­йън Кокс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ли­дер от зат­во­ра” – кри­ми­на­лен, дра­ма, три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор – Рик Ро­ман Ву, ак­тьо­ри – Джон Бер­нтал, Холт Мак­Ка­ла­ни, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Лейк Бел, Джеф­ри До­но­ван, Бен­джа­мин Брат и др. 00:30 “Ска­тав­ки” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен , (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ке­вин Смитч ак­тьо­ри – Фред Ар­ми­сен, Трей­си Мор­ган, Джим Нор­тън, Брус Уи­лис, Джей­сън Лий, Шон Уилям Скот, Ра­ши­да Джоунс, Адам Броу­ди, Ги­лер­мо Диаз, Ке­вин По­лак, Ми­шел Трах­тен­бърг и др. 02:30 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 18,19 04:15 “Пъ­лен кон­такт” – ек­шън (Гер­ма­ния, Бъл­га­рия, 2009), ре­жи­сьор – Да­ни Лар­нър, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Джи­на Мей, Май­къл Пе­ре, Ба­шар Ра­хал, Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ров, Рай­чо Ва­си­лев, Ни­ко­лай Ста­ноев, Майк Страуб, Лес Уел­дън, Ути Бъч­ва­ров, Йоан Пет­ров, Але­ксан­дър Ка­диев, Тео­дор Цо­лов и др.

bTV Comedy

05:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 06:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 09:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – с.2 10:00 “Слу­чай с теб” – ко­ме­дия,ро­ман­ти­чен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Кат Кой­ро, ак­тьо­ри – Брен­дън Фрей­зър, Еми­лио Дел­га­до, Адам Джон­сън, Винс Вон, Сам Ро­куел, Сие­на Ми­лър, Джъс­тин Лонг, Евън Рей­чъл Ууд и др. 12:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.12 13:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 14:30 “Прия­те­ли” – се­риал 16:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 17:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Фал­старт” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Том Дей, ак­тьо­ри – Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Зоуи Де­ша­нел, Джъс­тин Бар­та, Брад­ли Ку­пър, Ка­ти Бейтс, Сти­вън То­бо­лов­ски, Кат­рин Уи­ник и др. 22:30 “Фит­нес То­ни” – се­риал 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 01:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 02:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.3 03:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

Nova TV

05:30 “Ха­ри и Ме­ган: Ед­на нео­бик­но­ве­на лю­бов” /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 2 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Иг­ра на чувс­тва” – с уч. на Та­мин Сър­сок, Тра­вис ван Уин­къл, Ти­фа­ни Хайнс и др. 14:15 “Слън­че­ва лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Рей­чъл Лей Кук, Лу­кас Бра­йънт, Тра­вис Милн, Ей­дън Кан и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Смо­кинг” – с уч. на Дже­ки Чан, Джей­сън Ай­зък, Джеймс Браун, Пи­тър Стор­меър, Дже­ни­фър Лав Хюит и др. 22:00 “Жив дявол”- с уч. на Ха­ри­сън Форд, Брад Пит, Мар­га­рет Ко­лин, Трийт Уилямс, Ру­бен Блейдс и др. 00:15 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 00:45 “Иг­ра на чувс­тва” – с уч. на Та­мин Сър­сок, Тра­вис ван Уин­къл, Ти­фа­ни Хайнс и др./ п/ 03:45 “Слън­че­ва лю­бов” – с уч. на Рей­чъл Лей Кук, Лу­кас Бра­йънт, Тра­вис Милн, Ей­дън Кан и др. /п/

Nova Sport

09:00 Билярд: Све­тов­на ку­па 2018, шес­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 12:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ас­тън Ви­ла – Ар­се­нал (2010-11), пов­то­ре­ние 13:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 31-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Чар­лтън Ат­ле­тик – Крис­тъл Па­лас (2004-2005), пов­то­ре­ние 14:00 Билярд: Све­тов­на ку­па 2018, шес­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 17:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уи­гън Ат­ле­тик – Ман­чес­тър Юнай­тед (2008-2009), пов­то­ре­ние 18:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Сън­дър­ланд – Тот­нъм Хот­спър (2009-10), пов­то­ре­ние 18:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Лу­до­го­рец – Бо­тев Плов­див, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 21:55 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 23:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *