ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 ОКТОМВРИ

БНТ -20.10.

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 След­ва­ща спир­ка – ки­но Од­еон – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, ре­жи­сьор Ека­те­ри­на Мин­ко­ва 15:15 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /10, пос­ле­ден епи­зод/п/ (12) 16:00 Гос­по­дин Сел­фридж 3 тв филм /1 епи­зод/п/ (12) 16:50 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на фил­мо­во­то из­кус­тво 17:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Бъл­га­рия от край до край 9 21:00 Кра­де­цът на прас­ко­ви – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1964 г./, ре­жи­сьор Въ­ло Ра­дев, в ро­ли­те Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Ра­де Мар­ко­вич, Ми­хаил Ми­хай­лов, Наум Шо­пов, Иван Бра­та­нов и др. 22:25 По све­та и у нас 22:40 Здрач За­тъм­не­ние – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Слейд, в ро­ли­те Крис­тен Стюарт, Ро­бърт Па­тин­сън, Тей­лър Лаут­нър, Брайс Да­лас Хауърд и др. (12) 00:45 Сту­дио “Х”: Две ле­ген­ди – тв филм /3 епи­зод/п/ (12) 02:15 В тър­се­не на Грей­сланд – иг­ра­лен филм /п/ 03:55 Пъ­те­ки /п/ 04:40 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:00 “Cool…T” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.11, 12 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.21, 22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с во­де­щи Ан­дре То­кев и Съ­бин Ран­ков 13:00 “В доб­ра ком­па­ния” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Пол Уайц, в ро­ли­те Де­нис Куейд, То­фър Грейс, Скар­лет Йо­хан­сон, Марг Хел­ген­бър­гър, Сел­ма Блеър, Ке­вин Чап­ман, и др. 15:20 “Дел­фи­нът Бър­ни” – ек­шън, ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, 2018), ре­жи­сьор Кърк Ха­рис, в ро­ли­те: Ло­ла Съл­тън, Ло­ган Алън, Ке­вин Сор­бо и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.6, 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Ог­не­ният пръс­тен” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те Ид­рис Ел­ба, Чар­ли Хъ­нам, Рин­ко Ки­ку­чи, Дие­го Кла­тън­хоф, Чар­ли Дей, Клиф­тън Ко­линс мл., Рон Пър­лман и др. 01:00 “Ко­лед­на ис­то­рия 2” – се­меен, ко­ме­дия (Ка­на­да, САЩ, 2012), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те Да­ниел Стърн, Брей­дън Ле­мас­търс, Стей­си Тра­вис, Тие­ра Сков­би и др. 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2, еп.16 – 19 08:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.7 – 9 11:00 “Па­са­жер 57” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ке­вин Хукс, в ро­ли­те Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Грий­нууд и др. 12:45 “Кри­тич­на точ­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ери­ксън Кор, в ро­ли­те Ед­гар Ра­ми­рес, Люк Брей­си, То­биас Сан­тел­ман, Рей Уин­стън, Те­ри­са Пал­мър и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.17, 18 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.30 17:30 “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.5 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.18 18:30 “Бо­го­ве­те на Еги­пет” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ав­стра­лия, 2016), ре­жи­сьор Алекс Про­йас, в ро­ли­те Брен­тън Туейтс, Ни­ко­лай-Кос­тер Вал­дау, Дже­рард Бът­лър, Аби Лий, Кор­тни Ий­тън, Ръ­фъс Сюъл, Джеф­ри Ръш, Ело­ди Юнг, Ча­дуик Боуз­ман и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Дед­пул” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тим Ми­лър, в ро­ли­те Ра­йън Рей­нолдс, Мо­ре­на Ба­ка­рин, Джи­на Ка­ра­но, Ти Джей Ми­лър, Ед Скрейн, Рей­чъл Шийн, Брая­на Хил­деб­ранд и др. [14+] 00:00 “Па­са­жер 57” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ке­вин Хукс, в ро­ли­те Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Грий­нууд и др. 01:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.17, 18 03:30 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.10 04:00 “Дед­пул” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016) [14+]

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.13, 14 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп.16 – 18 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5, еп.19, 20 10:00 “Мис­тър Бийн” – ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1997), ре­жи­сьор Мел Смит, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Пи­тър Мак­ни­къл, Джон Милс, Па­ме­ла Рийд, Ха­рис Юлин, Бърт Рей­нолдс, Джо­ни Га­ле­ки и др. 12:00 “Кухня в Па­риж” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор Дмит­рий Дячен­ко, в ро­ли­те Дмит­рий На­за­ров, Марк Бо­га­ти­рьов, Еле­на Под­ка­мин­ская, Дмит­рий На­гиев, Олег Та­ба­ков, Вен­сан Пе­рес, Ми­хаил Та­ра­бу­кин и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, с.2, еп.4 15:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Лъж­льо­то” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Том Шей­диак, в ро­ли­те Джим Ке­ри, Мо­ра Тиър­ни, Джъс­тин Ку­пър, Ама­нда До­но­хоу, Ке­ри Ел­уес, Дже­ни­фър Ти­ли, Су­си Кърц и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, с.2, еп.4 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ще се омъ­жа за принц” (пре­мие­ра) – с уч. на Фио­на Гю­бел­ман, То­ранс Комбс, Кар­мен дю Со­той, Фио­на Бел и др. 14:15 “За­пе­ча­та­но с лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Джен Ли­ли, Ра­йън Пи­ви, Брен­дън Сън­дър­ланд, Киа­ра За­ни и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Не­ве­роя­тният Спай­дър­мен” – с уч. на Ан­дрю Гар­фийлд, Ема Стоун, Рис Ай­фънс, Де­нис Лиъ­ри, Мар­тин Шийн, Са­ли Фийлд и др. 22:50 “От­ряд оби­рджии” (пре­мие­ра) – с уч. на Джей Кей Си­мънс, Съ­ли­ван Стей­пъл­тън, Чар­ли Бю­ли, Сил­вия Хукс и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “Ще се омъ­жа за принц” – с уч. на Фио­на Гю­бел­ман, То­ранс Комбс, Кар­мен дю Со­той, Фио­на Бел и др. /п/

Nova Sport

10:00 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, вто­ри ден /п/ 13:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 13:30 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 14:00 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Ип­суич Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 15:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 16:30 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, тре­ти ден, ди­рек­тно 18:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Ню­ка­съл Юнай­тед (2004-05) /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 10-и епи­зод 22:00 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Ип­суич Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:00 “Хо­ли­вуд” /п/ 09:30 “Ре­зул­та­тът” 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ  /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *