ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:50 Не­дел­но ева­нге­лие 06:00 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци, дет­ски тв филм /2 епи­зод/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:30 Му­зи­ка, му­зи­ка 14:00 Ду­хът и не­го­во­то злат­но сък­ро­ви­ще, дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2013 г./, ре­жи­сьор Зде­нек Зе­лен­ка, в ро­ли­те Вик­тор Прайс, Ир­жи­на Бох­да­ло­ва, Ве­ро­ни­ка Ку­бар­жо­ва и др. 15:30 Кме­тът до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2009 г./, ре­жи­сьо­ри Аде­ла Пее­ва и Ан­то­ний Дон­чев 16:30 Ан­ге­лът на ми­ло­сър­дие­то, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2020 г./, ре­жи­сьор Бо­рис Ра­дев 17:00 Бъл­га­ри­йо, аз всич­ко те­бе да­дох!, кон­церт по слу­чай 170 г. от рож­де­ние­то на Иван Ва­зов 18:00 До­мът на вяра­та, Бо­гатс­тво­то на све­ще­ни­ка от При­мор­ско 18:30 Спорт тото 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Бъл­гар­ска ки­но­ве­чер: Ава­нтаж /Ру­си Ча­нев на 75 го­ди­ни/, иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1977 г./, ре­жи­сьор Геор­ги Дюл­ге­ров, в ро­ли­те Ру­си Ча­нев, Ма­рия Ста­ту­ло­ва, Пла­мен Дон­чев, Пла­ме­на Ге­то­ва и др. 23:20 По све­та и у нас 23:35 БГ вер­сия 00:25 Сту­дио Х: Неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия иг­ра­лен филм/п/ (12) 01:50 БНТ на 60 /п/ 02:55 Пъ­те­ки /п/ 03:40 От­бли­зо /п/ 04:40 Вяра и об­щес­тво /п/

bTV

05:10 “COOLt” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп. 25 06:30 “Ди­вият свят на Юж­на Аф­ри­ка – гол­яма­та пе­тор­ка” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 3 еп.20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли, нов се­зон 17 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Фит­нес” – се­риал, еп. 12 13:00 “Лю­бов­но лято” – ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2019), ре­жи­сьор Ели Ка­нър, в ро­ли­те Да­ни­ка Мак­ке­лър, Марк Дек­лин, Крис­тин Шат­лан, Пи­тър Бен­сън и др. 14:50 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 15:20 “Picture Perfect Mysteries: Newlywed and Dead” – кри­ми­на­лен (тв филм, САЩ, 2019), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те Але­кса Пе­на­Ве­га, Кар­лос Пе­на­Ве­га, Тре­зо Ма­хо­ро, Джон Кор и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с. 6 21:30 “Па­па­ра­ци – Но­во 20!” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ма­рия Иг­на­то­ва, нов се­зон 7 22:30 “Макс Пейн” – ек­шън, кри­ми­на­лен (Ка­на­да, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Джон Мур, в ро­ли­те Марк Уол­бърг, Ми­ла Ку­нис, Бо Бри­джис, Крис­то­фър Бри­джис-Лу­дак­рис, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Крис О`До­нъл и др. 00:30 “Езе­ро­то на аку­ли­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, кри­ми­на­лен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Дже­ри Ду­гън, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Са­ра Лейн, Ли­ли О`Бра­йънт, Май­къл Ми­ли­ган, Ланс Ни­кълс и др. 02:20 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 20 02:40 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 13 – 16 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 2 – 4 11:00 “Над за­ко­на” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Хен­ри Сил­ва и др. 13:00 “Ита­лиан­ска афе­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ита­лия, 2003), ре­жи­сьор Ф. Га­ри Грей, в ро­ли­те До­налд Съ­дър­ланд, Марк Уол­бърг, Ед­уард Нор­тън, Шар­лийз Те­рон, Джей­сън Стей­тъм, Сет Грийн и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.5 еп. 3, 4 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 26 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с. 2, еп. 12 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 2, еп. 1 18:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Ре­не Ру­со, Стюарт Уил­сън, Дар­лийн Лав, Трей­си Улф, Ник Чин­лънд, Марк Пе­лег­ри­но и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Неп­рос­ти­мо” – уес­търн (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Клинт Ис­тууд, в ро­ли­те Клинт Ис­тууд, Мор­ган Фрий­ман, Джин Хек­ман, Ри­чард Ха­рис, Джеймз Ул­вет, Сол Ру­би­нек, Фран­сис Фи­шър и др. 00:30 “Неп­рос­ти­мо” – ек­шън, три­лър (Япо­ния, 2013), ре­жи­сьор Санг-ил Лий, в ро­ли­те Кен Уа­та­на­бе, Шио­ли Ку­цу­на, Юя Яги­ра, Юн Ку­ни­му­ра, Юк­июо­ши Од­за­ва и др. [16+] 03:30 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 2 – 4  

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7, еп. 11, 12 07:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с. 2, еп. 15, 16 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 13, еп. 5, 6 10:00 “Ко­га­то се поя­ви ти” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Пи­тър Хъ­чингс, в ро­ли­те Ей­са Бъ­тър­филд, Мей­зи Уилямс, Ни­на Доб­рев, Пей­тън Лист, Кен Джонг, Тай­лър Хек­лин, Дей­вид Кек­нър и др. 12:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 6: Град под об­са­да” – ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Пи­тър Бо­нърс, в ро­ли­те Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи, Мат Мак­кой и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 16:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 18:30 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 19:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 15, 16 20:30 “Аве, Це­за­ре!” – дра­ма, ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Итън Коен и Джоуел Коен, в ро­ли­те Джош Бро­лин, Джордж Клу­ни, Ол­дън Ере­нрай­к, Рейф Файнс, Скар­лет Йо­хан­сон, Тил­да Суин­тън, Ча­нинг Тей­тъм, Фран­сис Мак­дор­манд и др. 22:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 23:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 00:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 04:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал   

 Nova TV

05:10 “Дър­ти хла­пе­та 2” – с уч. на Адам Сан­длър, Ке­вин Джеймс, Крис Рок, Дей­вид Спейд, Сал­ма Ха­йек, Ма­рия Бе­ло и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 3 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Се­зон за лю­бов” – с уч. на Отъм Рий­зър, Марк Блу­кас, Ше­ли Том­псън, Ло­ла Фла­нъ­ри и др. 14:15 “Апе­тит за лю­бов” – с уч. на Тей­лър Кол, Ан­дрю Уо­кър, Али Милс, Мар­къс Рос­нър и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ме­ха­ни­кът” – с уч. на Джей­сън Стей­тъм, Бен Фос­тър, До­налд Съ­дър­ланд, То­ни Гол­дуин, Джеф Чейс и др. 22:00 “Ав­то­бус 657: Оби­рът” – с уч. на Ро­бърт Де Ни­ро, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Кейт Бо­суърт, Дейв Бау­тис­та, Джи­на Ка­ра­но и др. 23:50 “Ста­ри прия­те­ли II” – с уч. на Джак Ле­мън, Уол­тър Ма­тау, Джо­на­тан Сил­вър­ман, Ли­са Уолц, Крис­тин Ба­ран­ски и др. 01:20 “Мал­ка­та Ита­лия” – с уч. на Ема Ро­бъртс, Хей­дън Крис­тен­сен, Да­ни Айе­ло, Джейн Сий­мур, Али­са Ми­ла­но и др. /п/ 03:10 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 04:00 “Се­зон за лю­бов” – с уч. на Отъм Рий­зър, Марк Блу­кас, Ше­ли Том­псън, Ло­ла Фла­нъ­ри и др. /п/

 Nova Sport

14:55 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Стоук Си­ти – Ли­вър­пул (2010-11) /п/ 15:25 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Но­рич Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън (2010-11) /п/ 15:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ше­филд Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 17:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 18:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 8-и епи­зод /п/ 09:00 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 11:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 13:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Зе­нит, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 15:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – Спар­так, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 19:30 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2020-21), 2-ри кръг 22:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – Спар­так, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 00:00 Хо­кей на лед: Неф­те­хи­мик – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 02:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2020-21), 2-ри кръг /п/ 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Дру­го­то ли­це” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 “Со­циал­на мре­жа”-из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *