ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 ФЕВРУАРИ

 БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Биз­нес.БГ
/п/ 13:00 Се­дем пе­ди над зем­ята 2 – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 13:35 От­во­ре­ни до­сие­та 2: То­дор Ца­нев. Съп­ро­ти­ва­та на гор­яни­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьор Ра­ли­ца Пет­ро­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Джинс /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:30 Сту­дио Фут­бол 20:00 Фут­бол: Лу­до­го­рец – Ин­тер, сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” – пряко пре­да­ва­не от Раз­град 22:15 По све­та и у нас 23:00 Спор­тни но­ви­ни 23:15 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /5 епи­зод/ (12) 00:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:00 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:00 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 02:35 Пъ­те­ки /п/ 03:20 Днес и ут­ре 03:45 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:45 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /5 епи­зод/п/ (12)  

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 23 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп. 17 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 76 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 6, еп. 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 74 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 31 21:30 Пре­мие­ра: “Име­то на ро­за­та” – се­риал, еп. 8 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 10 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 4 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 55

 bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 16 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп. 22 – 25 08:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 18 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 16 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 22 11:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 11 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 4 13:00 “Хер­ку­лес в под­зем­ния свят” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Бил Нор­тън, в ро­ли­те Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, То­ни Ки­тейн, Мар­ли Шел­тън, Клиф Кър­тис, Май­къл Хърст и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 19 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 17 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 5 18:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 23 19:45 Сту­дио “УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па” 20:00 Пряко, УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па: Брюж – Ман­чес­тър Юнай­тед 22:00 Пряко, УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Пор­то 00:00 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – об­зор 00:30 “Ел Ча­по” – се­риал, с. 2, еп. 3 01:30 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 8 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 23 03:30 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 5 04:30 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 12  

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 11, еп. 5, 6 07:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016), ре­жи­сьо­ри Вен­сан Кес­те­лоот и Бен Ста­сен 12:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 49 18:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 19:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, еп. 9, 10 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 9, еп. 12 22:00 “Кухня” – се­риал, с. 3, еп. 5, 6 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 3, 4 00:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” /п/ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016) 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал   

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 3 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 10 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Мач на звез­ди­те от ВТБ ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Ку­па­та на краля /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-ри епи­зод /п/ 18:30 Хо­кей на лед: Спар­так – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 26-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 8-и епи­зод 23:00 Хо­кей на лед: Спар­так – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Социална мрежа”  /п/ 07:00 “Всяка сутрин” – информационен блок 09:00 НОВИНИ 09:15 Парламентът на живо 10:00 НОВИНИ 10:15 Парламентът на живо 11:00 НОВИНИ 11:15 Парламентът на живо 11:45 Топ Шоп 12:00 НОВИНИ 12:15 Парламентът на живо 13:00 НОВИНИ 13:15 Парламентът на живо 14:00 НОВИНИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НОВИНИ 15:15 “Светски новини” 15:30 “Социална мрежа” 16:00 НОВИНИ 16:10 “Социална мрежа” 17:00 НОВИНИ 17:15 “Денят на живо” 18:00 НОВИНИ – централна емисия 20:00 НОВИНИ 20:15 “Патарински Live” – репортерско риалити 21:00 НОВИНИ 21:15 “Спорт в обектива” 22:00 НОВИНИ 22:15 “Денят на живо” /п/ 23:00 НОВИНИ 23:15 “Патарински Live” /п/ 00:00 НОВИНИ /п/ 00:20 “Спорт в обектива” /п/ 01:00-07:00 – Повторения    

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *