HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 ФЕВРУАРИ

 

БНТ1

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Иво Ни­ко­ди­мов и Юлия Сте­фа­но­ва 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та – тв филм             /3883 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” 2 – ани­ма­цио­нен филм /18 епи­зод/ 13:25 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли – дет­ски тв филм /3 епи­зод/ 13:55 Шоу­то на Ка­на­ла              /п/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Чис­та кръв – тв филм /75 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 16:55 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню” 6 – тв филм /5 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Въз­глав­нич­ки­те 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – Бъл­га­рия меж­ду две­те све­тов­ни вой­ни 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /5 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /5 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню” 6 – тв филм /5 епи­зод/п/ 02:40 Чис­та кръв – тв филм /75 епи­зод/п/ 03:25 Глу­харя – тв филм /5 епи­зод/п/(12) 04:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3883 епи­зод/п/ 04:40 Още от деня – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 06:00 “С­мър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Не­заб­ра­ви­ма” – се­риал, с. 1, еп. 98 14:30 Пре­мие­ра: “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с.8, еп.4 15:30 “Си­яйна лу­на” – се­риал, еп. 399-401 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 669 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Т­воят мой жи­вот” – се­риал, с.2 ,еп. 79 21:30 “Ис­тин­ски ис­то­рии” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Из­вън иг­ра­та”- се­риал, с. 5, еп. 14 00:50 “Се­вер юг” – се­риал, с. 2, еп. 84 01:40  bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:10 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 04:00 “Опас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 543 04:50 “Ле­кар в пла­ни­на­та” /п./- се­риал

bTVAction

06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.5 09:00 “Ко­сти” – се­риал, с.8, еп.17 10:00 “Ре­не­гат­”/п./ – се­риал,с.5, еп.9 11:00 “С­тре­ла­та” – еп. 23 12:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп.10 13:00 “Dragonball: Ево­лю­ция­” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Джеймс Уонг, ак­тьо­ри – Джъс­тин Ча­туин, Чоу Юн-Фат, Ей­ми Ро­съм, Джеймс Мар­стърс и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция­” – се­риал, с.2, еп.12 16:00 “Ре­не­гат­” – се­риал,с.5, еп.10 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп.11 18:00 “С­тре­ла­та” – еп. 2, еп.1 19:00 “Ко­сти” – се­риал, с.8, еп.18 20:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “О­пас­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ке­вин Ке­рауей, ак­тьо­ри – Май­къл Джей Уайт, Макс Ра­йън, Стив Ос­тин, Алън Йейтс, Бо­би Бърнс и др. 00:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.2 01:00 “Ко­сти” – се­риал, с.8, еп.13 02:00 “По­сле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, еп.4 03:00 “Ре­не­гат­” /п./- се­риал, с.5, еп.5 04:00 “С­тре­ла­та” – еп. 19

bTV COMEDY

05:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 06:00 “Пе­нсио­нер на 35” – ко­ме­диен се­риал 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3 09:00 “Бе­здом­но­то шоу на Ба­шар” – токшоу с во­дещ Ба­шар Ра­хал 10:00 “Се­мей­ство Джоунс”- дра­ма (САЩ ,2009), ре­жи­сьор – Де­рик Бор­те, ак­тьо­ри – Ло­рън Хъ­тън, Дей­вид Ду­хов­ни, Ам­бър Хард, Де­ми Мур, Глен Хед­ли, Крис Уилямс и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал 14:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 Пре­мие­ра: “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 19:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал, с. 3 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал, с. 1 22:30 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.5 00:00 “Се­мей­ство Джоунс”- дра­ма (САЩ ,2009), ре­жи­сьор – Де­рик Бор­те, ак­тьо­ри – Ло­рън Хъ­тън, Дей­вид Ду­хов­ни, Ам­бър Хард, Де­ми Мур, Глен Хед­ли, Крис Уилямс и др. 02:00 “Пе­нсио­нер на 35” /п./ – ко­ме­диен се­риал 03:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./ – ко­ме­диен се­риал 04:00 “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п./ – ко­ме­диен се­риал

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ди­ла”- се­риен филм 13:30 “Мо­ята кар­ма” – се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “Ма­лка­та бул­ка” – се­риен филм 17:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Въз­мез­дие­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 21:00 “Дом за все­ки” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Въ­тре­шен глас” – се­риен филм 02:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:15 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “П­рос­ти ми” – се­риен филм /п/

Но­ва Спорт

10:00 Билярд: Мас­търс 2017, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид/Мо­ра­банк Ан­до­ра – Бас­ко­ния/Ибе­рос­тар Те­не­ри­фе, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Краля, пов­то­ре­ние 15:30 Бас­кет­бол: Фи­нал за Ку­па­та на Краля, пов­то­ре­ние 17:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Тот­нъм Хот­спър – Стоук Си­ти (2010-11), пов­то­ре­ние 17:30 Дартс: Вис­ша Ли­га 2017, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, ди­рек­тно 21:15 Фут­бол: Бас­тия – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 23:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (16-17), 25-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, пов­то­ре­ние 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BIT

06:30 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, LIVE 09:00 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 12:00 “На­ши­те ге­рои” 12:30 Но­ви­ни LIVE 13:00 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, (п) 14:30 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 17:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 19:30 Но­ви­ни­те с Ра­ли­ца Ва­си­ле­ва LIVE 20:00 “С­пор­но за спор­та”, спор­тно пре­да­ва­не на Би Ай Ти с во­дещ Ки­рил Ве­се­лин­ски (пре­мие­ра) 21:30 “На­ръч­ник на прик­лю­че­не­ца”, до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти, (п) 22:00 Аме­ри­кан­ски ис­то­рии 22:30 Би Ай Ти Но­ви­ни­те LIVE 23:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 01:00 Би Ай Ти Но­ви­ни­те (п) 01:30 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 04:30 “На­ръч­ник на прик­лю­че­не­ца”, до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти, (п)

КА­НАЛ 3

05:30 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 05:45 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 НО­ВИ­НИ 07:05 “И­ма­те ду­ма­та”/п/ 07:30 НО­ВИ­НИ 07:35 “И­ма­те ду­ма­та”/п/ 08:00 НО­ВИ­НИ 08:05 Денят на жи­во”/п/ 08:30 НО­ВИ­НИ 08:35 Денят на жи­во”/п/ 09:00 НО­ВИ­НИ 09:05 “О­фан­зи­ва”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:25 Топ шоп 15:40 “Без мон­таж” 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ, Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “И­ма­те ду­ма­та”/п/ 23:20 “Денят на жи­во”/п/ 00:20 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:10 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 02:00-05:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *