ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 ЮЛИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лято с БНТ 11:00 10 000 крач­ки 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Илайс ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:10 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Раят на да­ми­те тв филм /15 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3 тв филм /12 и 13 епи­зод/ (12) 22:25 Бай Га­ньо тръг­ва по Ев­ро­па 4-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1991г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Иван Ни­чев, в ро­ли­те: Геор­ги Ка­лоя­нчев, Стоян Але­ксиев, Емил Ко­тев, Жар­ко Пав­ло­вич и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 По­том­ци на слън­це­то тв филм /7 епи­зод/ (12) 00:35 Лято с БНТ /п/ 02:35 Раят на да­ми­те тв филм /15 епи­зод/п/ 03:45 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:30 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/

bTV

05:30 “Фит­нес” /п./- се­риал, еп.3 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.20 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.47 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14 еп.99 – 101 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.9 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.22 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.16 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.6 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.9 01:00 “Гранд” – се­риал, еп.9 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4 еп.2 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.39

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2 еп.6 – 9 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.5 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.15 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.14 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.22 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.18 13:00 Пре­мие­ра: “Ще бъ­деш моя” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор Кър­тис Кро­фърд, в ро­ли­те: Да­ниел Сей­ври, Дже­фер­сън Браун, Крис­та Мо­рин, Джон Кен­сген и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.6 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.16 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.19 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.23 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “На при­цел” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Кео­ни Уак­сман, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Фло­рин Пиър­сик мл., Джейд Юън, Джей­къб Грод­ник и др. 23:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.4 00:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.23 01:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.15 02:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.19 03:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.16 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4 еп.1

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 06:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Гранд” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Пис­то­лет, ку­фар и 3 смърд­ящи ва­ре­ла” – ек­шън, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор Геор­ги Кос­тов, в ро­ли­те: Асен Бла­теч­ки, Деян Дон­ков, Ивай­ло За­ха­риев, Вла­дис­лав Ка­рам­фи­лов, Геор­ги Ка­ду­рин, Злат­ка Ке­ре­мед­чие­ва, Йор­дан Дан­чев и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Гранд” /п./ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.8 еп.1, 2 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.38 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9 еп.14 20:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.9 еп.11, 12 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, с.2 еп.4 22:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.12, 13 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10 еп.18, 19 00:00 “Пис­то­лет, ку­фар и 3 смърд­ящи ва­ре­ла” /п./ – ек­шън, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2012) 02:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 17 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Ек­зи­тър Си­ти – Норт­хямптън Таун, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Уи­къмб Уон­дъ­рърс, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Биз­нес но­ви­ни” 10:25 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *