ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 ЮНИ

БНТ

05:40 Ко­га­то пор­то­ка­ли­те уз­реят дет­ски тв филм /Ки­тай, 2010г./ 06:00 Слън­це на детс­тво­то дет­ски иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на се­рия/ 07:10 Ма­гьос­ни­ци дет­ски тв филм /4, пос­лед­на се­рия/ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов 12:00 По све­та и у нас 12:30 Днес на УЕ­ФА Ев­ро 2020 13:00 Му­зи­ка, му­зи­ка 13:30 Де­ца иг­раят вън дет­ски иг­ра­лен филм Бъл­га­рия, 1973г./, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ди­ми­тър Га­нев, Ни­ко­лай Да­наи­лов, Ог­нян Ата­на­сов, Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Гре­та Ган­че­ва, Иван Ан­до­нов, Све­тос­лав Пеев и др. 15:05 Прег­ръд­ка­та на Ама­зо­ния до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, ре­жи­сьор Фи­лип Лхам­су­рен 16:45 Кон­церт на Илия Ан­ге­лов 17:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 19:00 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Ита­лия – Уелс пряко пре­да­ва­не от Рим 20:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 21:30 По све­та и у нас 22:00 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 22:15 Спор­тни но­ви­ни 22:30 Над­пре­ва­ра с вре­ме­то иг­ра­лен филм /САЩ, 2015г./, ре­жи­сьо­ри: Ама­рия Ол­сън, Обин Ол­сън, в ро­ли­те: Вин Реймс, Люк Гос, Миа Бар­тън, Май­къл Па­ре и др. 23:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме об­зор на деня 00:30 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Швей­ца­рия – Тур­ция за­пис 02:30 От­бли­зо /п/ 03:45 По све­та и у нас /п от 21:30 ча­са/ 04:15 Над­пре­ва­ра с вре­ме­то иг­ра­лен филм /п/

 bTV

05:10 “COOLt” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.20 06:30 “Веч­ният Пом­пей” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния 2019) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6 еп.25 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Кухня. Вой­на за хо­тел” – се­риал, еп.4 13:00 “Бе­то­вен 3” – ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Ми­ки Евънс, в ро­ли­те: Джъдж Рай­нхолд, Джу­лия Суий­ни, Джо Пик­лър, Ми­ке­ла Га­ло, Майк Си­ко­ли­ни, Джей­ми Марш и др. 15:10 “Мис­тър Бийн” – ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1997), ре­жи­сьор Мел Смит, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Пи­тър Мак­ни­къл, Джон Милс, Па­ме­ла Рийд, Ха­рис Юлин, Бърт Рей­нолдс, Джо­ни Га­ле­ки и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ос­ман­ският лей­те­нант” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, вое­нен (Тур­ция, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джоу­зеф Ру­бен, в ро­ли­те: Хе­ра Хил­мар, Ми­хил Хаш­ман, Джош Хар­тнет, Бен Кинг­сли, Ха­лук Бил­ги­нер и др. 22:10 “Пром­яна в пла­на” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Уилям Мей­си, в ро­ли­те: Кейт Ъп­тън, Але­кзан­дра Да­да­рио, Мат Бар, Мат Джоунс, Роб Кор­дри и др. 00:00 “Хар­мо­ния” – фен­тъ­зи, три­лър, ро­ман­ти­чен (Ав­стра­лия, 2018), ре­жи­сьор Ко­ри Пиър­сън, в ро­ли­те: Жак­лин Мак­кен­зи, Ей­мън Фа­рън, Ан­то­ниет Йе­сю, Луис Фиц-Дже­ралд, Дже­си­ка Фок­холт, Дже­ром Ме­йър и др. 01:50 “Веч­ният Пом­пей” /п/ – до­ку­мен­та­лен филм 02:50 Тър­си се” /п/ 03:50 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Comedy

05:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 06:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.11 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.2 еп.5, 6 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.9 еп.5 – 8 10:00 “Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Дан Сти­вънс, Ре­бъл Уил­сън, Ра­ми Ма­лек, Бен Кинг­сли, Дик Ван Дайк и др. 12:00 “Под един пок­рив” – ко­ме­дия (Фран­ция, 2017), ре­жи­сьор До­ми­ник Фа­ру­джа, в ро­ли­те: Жил Ле­луш, Луиз Бур­гоан, Ма­ню Па­йе, Ма­ри­лу Бе­ри, Жю­лиан Боа­се­лие и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Ан­же­ли­ка” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Бив­шият” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Дже­си Пе­рец, в ро­ли­те: Зак Браф, Ама­нда Пийт, Джей­сън Бей­тман, Чарлз Гро­дин, Миа Фа­роу, Ей­ми Поу­лър и др. 22:30 Пре­мие­ра: “Земл­яни” – се­риал, с.2 еп.9, 10 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 03:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 04:00 “Земл­яни” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, с.3 еп.14 – 17 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.8 – 10 11:00 “Пре­въз­ходс­тво­то на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Пол Грий­нграс, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Мар­тон Чо­каш, Ми­шел Мо­на­хън, Фран­ка По­тен­те, Джу­лия Стайлс, Бра­йън Кокс, Карл Ър­бън, Гей­бриъл Ман и др. 13:15 “Ул­ти­ма­ту­мът на Борн” – ек­шън, три­лър, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Пол Грий­нграс, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Ед­гар Ра­ми­рес, Джоан Алън, Дей­вид Стра­теърн, Джу­лия Стайлс, Па­ди Кон­си­дайн, Да­ниел Брюл, Ал­бърт Фи­ни, Бра­йън Кокс и др. 15:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.20 еп.9, 10 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” (2021) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.11 18:00 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с.6 еп.26 18:30 “Нас­ледс­тво­то на Борн” – ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор То­ни Гил­рой, в ро­ли­те: Дже­ре­ми Ре­нър, Рей­чъл Вайс, Ед­уард Нор­тън, Скот Глен, Стей­си Кийч, Дей­вид Стра­теърн, Ал­бърт Фи­ни, Джоан Алън, Ос­кар Ай­зък и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Джей­сън Борн” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Пол Грий­нграс, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Али­сия Ви­кан­дер, То­ми Лий Джоунс, Джу­лия Стайлс, Вен­сан Ка­сел, Риз Ах­мед, Нев Га­чев и др. 00:15 “Дъс­ка­та на дяво­ла: Произ­хо­дът на зло­то” – хо­рър, мис­тъ­ри (САЩ, Япо­ния, Ки­тай, 2016), ре­жи­сьор Майк Фла­на­ган, в ро­ли­те: Ели­за­бет Рий­сър, Лу­лу Уил­сън, Ана­лий­з Ба­со, Хен­ри То­мас, Пар­кър Мак и др. [16+] 02:15 “Опа­сна бул­ка” – кри­ми­на­лен, дра­ма (тв филм, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Фред Олън Рей, в ро­ли­те: Бри­та­ни Ън­дъ­рууд, Шар­лийн Амоя, Ка­ме­рън Дже­бо, Кат­рин Лий Скот, Хен­ри ЛеБ­ланк и др. 04:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.9, 10

Nova TV

05:00 “Спа­сен от лю­бов” – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Май­къл Ра­ди, Ама­нда Ай­рес, Ан­тъ­ни Три­се­ри и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 17 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Сват­бен марш: Лю­бов­та до теб” – с уч. на Джак Уаг­нър, Джоу­зи Би­се, Та­ра Уил­сън, Са­ра Грей и др. 14:15 “Да се омъ­жиш за гос­по­дин Дар­си” – с уч. на Син­ди Бъз­би, Ра­йън Пи­ви, Фран­сис Фи­шър, Ли­ни Евънс и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Пър­вият от­мъс­ти­тел: Вой­на­та на ге­рои­те” – с уч. на Крис Евънс, Ро­бърт Дау­ни Джу­ниър, Скар­лет Йо­хан­сен, Се­бас­тиан Стан, Ан­тъ­ни Ма­ки, Дон Чий­дъл, Дже­ръ­ми Ре­нър и др. 23:00 “Аме­ри­кан­ски уб­иец” – с уч. на Май­къл Кий­тън, Ди­лън О’Бра­йън, Са­на Ла­тан, Ши­ва Не­гар, Дей­вид Съ­чет, На­вид На­гах­бан, Скот Ад­кинс, Тей­лър Кич и др. 00:15 “Ло­вец на ли­си­ци” – с уч. на Стив Ка­рел, Ча­нинг Тей­тъм, Марк Ръ­фа­ло, Сие­на Ми­лър, Ва­не­са Ред­грейв, Ан­тъ­ни Май­къл Хол и др. 03:30 “Сват­бен марш: Лю­бов­та до теб” – с уч. на Джак Уаг­нър, Джоу­зи Би­се, Та­ра Уил­сън, Са­ра Грей и др. /п/

 Nova Sport

16:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Куинс Парк Рей­нджърс Чем­пиън­шип – /п/ 10:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – УНИКС ВТБ ли­га, пле­йо­фи, фи­нал, мач №3 – /п/ 12:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Уот­форд Чем­пиън­шип – /п/ 14:00 Фут­бол: Ал Уех­дат – Ал Сад Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 16:15 Тро­фей на Гер­ман­ския ту­рис­ти­чес­ки шам­пио­нат: Със­те­за­ние Мон­ца, ден 2 – ди­рек­тно 17:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 18:00 Фут­бол: РБ Лай­пциг – Бо­ру­сия Дор­тмунд Ку­па на Гер­ма­ния, фи­нал – /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Вир­тус Бо­лоня – Оли­мпия Ми­ла­но Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А, пле­йо­фи, фи­нал, мач №3 – /п/ 22:00 Бокс 00:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар NovaNews NovaNews 05:15 Ка­рай нап­ра­во /п/ 05:30 Дру­го­то ли­це /п/ 06:00 Пулс /п/ 06:30 Денят на жи­во /п/ 07:00 Ни­чия земя /п/ 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 11:30 Дру­го­то ли­це /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Биз­не­сът 13:30 В доб­ра фор­ма 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Ис­то­рии от све­та 16:00 Не­дел­ята на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:20 Биз­не­сът 19:25 Шоу­биз­нес 19:30 Без ре­зер­ва­ция 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:15 Те­ма­та на NOVA 21:30 Ис­то­рии от све­та 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Не­дел­ята на NOVA /п/ 00:50 Те­ма­та на NOVA /п/ 01:05 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:35 Дру­го­то ли­це /п/ 02:00 Ни­чия земя /п/ 02:45 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *