Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 АВГУСТ

БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 7 /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /3 епи­зод/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg -Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да /п/ 09:50 Раят на да­ми­те – тв филм /19 епи­зод/п/ 10:45 Кап­ри тв филм /46 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1982 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Геор­ги Стоя­нов, в ро­ли­те Ру­си Ча­нев, Ма­рин Янев, Наум Шо­пов и др. 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 13:55 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Злат­но сър­це – тв филм /2 се­рия/ 15:20 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм    /47 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 7 18:50 Чуй Зем­ята 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /4 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Раят на да­ми­те – тв филм /20, пос­ле­ден епи­зод/ 21:40 Нощ­ният уп­ра­ви­тел – тв филм /7 епи­зод/(14) 22:30 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл – тв филм /11 епи­зод/(12) 00:15 Ис­то­рия.bg – Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да/п/ 01:20 Биб­лио­те­ка­та /п/ 02:20 Нощ­ният уп­ра­ви­тел – тв филм /7 епи­зод/п/(14) 03:15 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:40 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 За­ко­нът на Дойл – тв филм /11 епи­зод/п/(12)

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.11 06:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм, с.1 (2016) 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.3 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6 еп.26 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, еп.8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.15 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.75 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.70 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.47 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.15 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.4 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.7 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.5 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.26 06:30 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.1 – 3 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.4 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.5 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.8 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.1 12:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.5 12:30 “Но­мер 42-ри” – спор­тен, дра­ма, биог­ра­фи­чен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Бра­йън Хел­ге­ланд, в ро­ли­те Ча­дуик Боуз­ман, Ха­ри­сън Форд, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Ти Ар Найт, Ни­кол Бъ­ха­ри и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.5 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.6 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.5 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.2 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 22:00 Пряко, Шам­пион­ска ли­га: 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 Шам­пион­ска ли­га – об­зор 01:15 Шам­пион­ска ли­га: 02:45 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.9 03:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.18 04:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.2

 bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.8, еп.6, 7 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп. 5 и 6 /п/ 10:00 “Неп­рав­на кан­то­ра” – ко­ме­дия (Ита­лия, 2013), ре­жи­сьор Ум­бер­то Ри­чо­ни Кар­те­ни, в ро­ли­те Фа­био Во­ло, Зои Фе­ликс, Ен­ио Фан­тас­ти­ки­ни, Ни­ко­ла Но­че­ла и др 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп.19, 20 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5, еп.22, 23 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.6, еп.7 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.29 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.42 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.9, 10 23:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.10, 11 00:00 “Неп­рав­на кан­то­ра” /п/ – ко­ме­дия (Ита­лия, 2013) 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ле­карят на сър­ца­та” – с уч. на Аня Кнауер, Кса­вер Хъ­тър, Ан­иан Зол­нер, Ха­ралд Шмид и др. 11:30 “Ку­ли­нар­но лято с “На ка­фе” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

05:30 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, пър­ви ден /п/ 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Ар­се­нал (2006-07) /п/ 15:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, вто­ри ден /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”-из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *