ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 АВГУСТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 До сър­це­то дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 2017 г.
/ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2, тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния”, тв филм /18 епи­зод/п/ 09:45 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 3, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Френ­ска­та сел­ска кухня на Триш, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60, Сте­фан Въл­доб­рев и Петя Ди­ко­ва /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Луа­на – фут­бол­но­то чу­до дет­ски, тв филм /Хър­ва­тия, 2019 г./ 14:30 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2, тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас, ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Френ­ска­та сел­ска кухня на Триш, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:15 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 3, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Кул­тур­ни ад­ре­си: Со­фия, Ев­ро­па, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Как­во ще се слу­чи? 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния”, тв филм /19 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 22:00 Фут­бол: Фи­нал­на сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па, пряко пре­да­ва­не от Рай­не­нер­ги­ща­дион
/Кьолн/ 00:15 Сту­дио УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 00:45 Мое­то вто­ро Аз, иг­ра­лен филм /САЩ, 1984 г./, ре­жи­сьор Карл Рай­нър, в ро­ли­те Стив Мар­тин, Ли­ли Том­лин, Ма­до­лин Смит, Ри­чард Ли­бер­ти­ни, Вик­то­рия Те­нант и др. 02:20 БНТ на 60 Сте­фан Въл­доб­рев и Петя Ди­ко­ва /п/ 03:20 Бъл­га­рия от край до край 3 /п/ 03:50 Как­во ще се слу­чи? 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 04:30 Кул­тур­ни ад­ре­си: Со­фия, Ев­ро­па до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 18 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 71 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 14, еп. 168 – 170 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 32 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 45 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп. 39 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, с. 2, еп. 12 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 10 01:00 “Гранд” – се­риал, с. 2, еп. 12 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 12 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 12

bTV Action

05:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 14 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 2, еп. 5 – 8 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 14 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 1 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 15 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 1 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 7 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3 еп.1 9, 20 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 15 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 2 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 8 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 2 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с. 7, еп. 16 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Джу­ра­сик свят” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те Крис Прат, Брайс Да­лас Хауърд, Джейк Джон­сън, Джу­ди Гриър, Кей­ти Мак­грат, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Омар Си, Ир­фан Кан, Брад­ли Уонг и др. 00:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 7, еп. 16 01:15 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 2 02:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 16 03:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 8 04:15 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 2

 bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”
/п/ – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 1, 2 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та”
/п/ – се­риал 08:30 “Фит­нес” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Се­мей­ство Флинт­стоун: Раз­би­ва­не през ка­мен­на­та ера” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьо­ри Спайк Бранд и То­ни Сър­воун 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав”
/п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10, еп. 1, 2 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 62 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 15 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп. 9, 10 22:00 “Фит­нес” – се­риал, еп. 19, 20 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 5, 6 00:00 “Секс и смърт – 101 же­ни” – фен­тъ­зи, ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Да­ниел Уо­търс, в ро­ли­те Ро­бърт Уиз­дъм, Танк Сейд, Па­тън Ос­уалт, Сай­мън Бей­кър, Уи­но­на Рай­дър и др. 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 

Nova TV

05:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм
/п/ 06:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ин­га Линд­стрьом: Лю­бов­та е жи­ва” – с уч. на Аня Кнауер, Бьорн фон дер Ве­лен, То­мас Кю­гел и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм, се­зон 1 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 5 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 04:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Саар­брю­кен – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ка­лев, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Ба­йерн Мюн­хен – Ай­нтрахт Фран­кфурт, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Фут­бол: Барн­зли – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *