ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 АПРИЛ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 От Цвет­ни­ца до Ве­лик­ден – фол­клор­на прог­ра­ма 09:30 Праз­нич­но бо­гос­лу­же­ние по слу­чай Вход Гос­по­ден в Йе­ру­са­лим /Цвет­ни­ца/ – пряко пре­да­ва­не от храм “Св. Але­ксан­дър Нев­ски” 11:25 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Ве­лик­ден­ско пос­ла­ние и Бла­гос­ло­вия “Ур­би ет Ор­би” на па­па Фран­циск – пряко пре­да­ва­не от Ва­ти­ка­на 13:25 Цър­кви­те ос­та­ват – до­ку­мен­та­лен филм 14:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Ди­во­то зо­ве – иг­ра­лен филм /САЩ, 2009г./, ре­жи­сьор Ри­чард Га­бай, в ро­ли­те Крис­то­фър Лойд, Ти­мъ­ти Бо­тъмс, Ве­ро­ни­ка Кар­трайт и др. 16:35 Се­мей­ство Да­ръл 2 – тв филм /5 епи­зод/ 17:25 Це­ре­мо­ния по връч­ва­не наг­ра­ди­те на Фон­да­ция “Ен­чо Кер­язов” 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър – Про­зо­рец към Ро­ди­на­та 21:15 Да во­зиш мис Дей­зи – иг­ра­лен филм /САЩ, 1989 г./, ре­жи­сьор Брус Бе­рес­форд, в ро­ли­те Мор­ган Фрий­ман, Дже­си­ка Тан­ди, Дан Ак­ройд, Па­ти Лу­пон и др. 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Пер­фек­тни­те не­поз­на­ти – иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2016 г./, ре­жи­сьор Пао­ло Дже­но­ве­зе, в ро­ли­те Джу­зе­пе Ба­тис­тон, Ан­на Фо­лие­та, Мар­ко Джа­ли­ни и др. 01:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/п/ 01:45 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /17 и 18 епи­зод /п/(12) 03:30 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:20 “Cool…T” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.19, 20 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5, еп.9, 10 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2 еп.9 13:00 “То­ва не си ти” – дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джордж Улф, в ро­ли­те: Хи­ла­ри Суонк, Еми Ро­съм, Джош Дъ­мел, Сте­фа­ни Биат­рис, Джей­сън Ри­тър и др. 15:10 Се­меен сле­до­бед: “Сър­це­то на дра­ко­на: Си­ла­та на огъня” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Пат­рик Си­вер­шен, в ро­ли­те Пат­рик Стюарт (глас), Том Рис Ха­рис, Джес­мин-Блис Бел, Там­зин Мър­чант, Ан­дре Ери­ксен и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с.6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Ре­ка­та на тай­ни­те” – кри­ми­на­лен, мис­тъ­ри, дра­ма (САЩ, Ав­стра­лия, 2003), ре­жи­сьор Клинт Ис­тууд, в ро­ли­те: Шон Пен, Тим Ро­бинс, Keвин Бей­кън, Ло­рънс Фиш­бърн, Мар­ша Гей Хар­дън, Ло­ра Ли­ни, Ке­вин Чап­ман, Еми Ро­съм и др. 01:10 “Чис­тка­та: Ана­рхия” – хо­рър, три­лър, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джеймс Де­Мо­на­ко, в ро­ли­те Франк Гри­ло, Кар­мен Ид­жо­го, Зак Гил­форд, Кий­ли Сан­чес, Зоуи Соул, Джъс­ти­на Ма­ча­до, Джон Бий­зли, Джак Кон­ли, Ноел Гуг­лий­ми и др. 03:20 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал, с.5 еп.10 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п/ – се­риал, с.5, еп.9, 10 07:00 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.5, еп.11, 12 08:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, eп.7 – 9 11:00 “Дра­ку­ла: Не­раз­ка­зан” /п/ – фен­тъ­зи, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Га­ри Шор, в ро­ли­те Люк Евънс, Са­ра Га­дън, До­ми­ник Ку­пър, Чарлз Данс, Са­ман­та Баркс, Чар­ли Кокс и др. 12:45 “Не­по­бе­ди­ми­те 3” /п/ – ек­шън, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Пат­рик Хюз, в ро­ли­те Сил­вес­тър Ста­лоун, Джей­сън Стей­тъм, Ха­ри­сън Форд, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Мел Гиб­сън, Уес­ли Снайпс, Долф Лунд­грен и др. 15:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.15 17:30 “Ми­сия Моят Дом” /п/ – най-доб­ро­то, еп.3 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.8 18:45 “Джак Ри­чър: Не се връ­щай” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, в ро­ли­те: Том Круз, Да­ни­ка Ярош, Пат­рик Хю­син­гър, Би­ли Сло­тър, Саб­ри­на Дже­на­ри­но, Ко­би Смъл­дърс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Хел­бой ІІ: Злат­на­та ар­мия” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те: Рон Пър­лман, Сел­ма Блеър, Дъг Джоунс, Джон Хърт, Джон Але­кзан­дър и др. 00:15 “Бит­ка­та на про­къл­на­ти­те” – хо­рър, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Син­га­пур, 2013), ре­жи­сьор Крис­то­фър Ха­тън, в ро­ли­те: Долф Лунд­грен, Ме­ла­ни За­не­ти, Мат До­ран, Дей­вид Фийлд и др. [16+] 02:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, eп.9

bTV Comedy

06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.1, 2 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 еп.6, 7 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.8, 9 10:00 “Бе­то­вен ста­ва из­вес­тен” /п/ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Майк Ел­иът, в ро­ли­те: Джо­на­тан Сил­вър­ман, Дже­ни­фър Фи­ни­ган, Мой­зес Ар­иас, Еди Гри­фин и др. 12:00 “Би­ли Ме­ди­сън” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Там­ра Дей­вис, в ро­ли­те Адам Сан­длър, Да­рън Мак­га­вин, Бри­джит Уил­сън, Брад­ли Уит­форд и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.8 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 17:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Джо­ни Ин­глиш” /п/ – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003), ре­жи­сьор Пи­тър Хауит, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Бен Ми­лър, На­та­ли Им­бру­лия, Джон Мал­ко­вич, Грег Уайз, Та­ша дю Вас­кон­се­лос и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 еп.16 – 18 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 02:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на”/п/ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “С вкус на лю­бов” – с уч. на Лин­дзи Мор­ган, Пат­рик Фа­биан, Ше­ри­лин Фен, Джо Лан­до, Кей­си Бонд и др. 14:10 “Ид­еал­но­то мо­ми­че” – с уч. на Ан­на Хът­чи­сън, Джо­на­тан Пат­рик Мур, Гейл О’Грей­ди, Кос­тас Ман­ди­лор, Да­на Дей­вис, До­риан Хеъ­рууд и др. 16:00 “Мис­те­рии от мал­ко­то град­че: Смър­то­нос­но на­чи­на­ние” – с уч. на Джуъл Кил­чър, Ко­лин Фър­гю­сън, Ерин Кар­плък и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Шпио­нин по не­воля” – с уч. на Дже­ки Чан, Ерик Цанг, Ви­виан Хсю, Мин Кин и др. 21:50 “Ло­ши мом­че­та 2”- с уч. на Уил Смит, Мар­тин Ло­рънс, Джо Пан­то­лиа­но, Те­ре­за Ран­дъл, Джор­ди Мол­ла, Пи­тър Стор­меър, Джон Се­да и др. 00:45 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:15 “Ид­еал­но­то мо­ми­че” – с уч. на Ан­на Хът­чи­сън, Джо­на­тан Пат­рик Мур, Гейл О’Грей­ди, Кос­тас Ман­ди­лор, Да­на Дей­вис, До­риан Хеъ­рууд и др. /п/ 03:30 “С вкус на лю­бов” – с уч. на Лин­дзи Мор­ган, Пат­рик Фа­биан, Ше­ри­лин Фен, Джо Лан­до, Кей­си Бонд и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Лу­тън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Гин­гам – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 7-и епи­зод, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Еве­ртън – Ман­чес­тър Юнай­тед (2003-04), пов­то­ре­ние 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 31-ви епи­зод 16:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Ар­се­нал – Крис­тъл Па­лас, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 35-и епи­зод 20:30 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 16-и епи­зод 23:15 Фут­бол: Реймс – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 01:15 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 31-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 01:45 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 35-и епи­зод, пов­то­ре­ние 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Веч­ни­те пес­ни” 09:00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Офа­нзи­ва” – /п/ 11:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *