ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 МАЙ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Бор­яна Чер­га­но­ва, Илия Ил­иев и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ми­хаил Заи­мов 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” /п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:25 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:40 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм 15:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм 15:30 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Кап­ри тв филм /30 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Бъл­га­рия, Бал­ка­ни­те и Ев­ро­пей­ският съюз 22:00 Ге­ният тв филм /8 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Въп­рос на чест 2 тв филм /6 епи­зод/(16) 00:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 00:40 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:55 Ге­ният тв филм /8 епи­зод/п/ 02:55 Въп­рос на чест 2 тв филм /6 епи­зод/п/(16) 03:50 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 125 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 6 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 6 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 91 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 2, еп. 25 21:00 MasterChef Бъл­га­рия – ку­ли­нар­но шоу 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Под наб­лю­де­ние”- се­риал, с.3, еп. 12 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Вре­ме­то ле­ти”- се­риал, с.3, еп. 50

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 19 09:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 6 10:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.3, еп.7 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 6 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден”- се­риал, с. 1, еп. 9 13:00 “Ска­тав­ки” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен , (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ке­вин Смитч ак­тьо­ри – Фред Ар­ми­сен, Трей­си Мор­ган, Джим Нор­тън, Брус Уи­лис, Джей­сън Лий, Шон Уилям Скот, Ра­ши­да Джоунс, Адам Броу­ди, Ги­лер­мо Диаз, Ке­вин По­лак, Ми­шел Трах­тен­бърг и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 20 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.7 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден”- се­риал, с.1 , еп. 10 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ре­ния” – се­риал, с.5, еп. 7 20:00 Пре­мие­ра: “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал , с.2, еп. 11 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Сблъ­сък”- ек­шън, кри­ми­на­лен ( Мек­си­ко, 2016), ре­жи­сьор – Елис Фрей­зър, ак­тьо­ри – Ток­там Абу­за­ри, Га­ри Да­ниелс, Еди Фер­нан­дез, Луис Га­ти­ка и др. 23:45 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал , с.2, еп. 11 00:45 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.2, еп.8 01:45 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 20 02:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал , с.1, еп. 10 03:45 ” Теж­ки прес­тъп­ре­ния” – се­риал, с.5, еп. 7 04:45 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 06:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 07:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – с.12 10:00 “Ро­бо­са­пиен: рес­тарт” – дра­ма, прик­лю­чен­ски , САЩ, 2015, ре­жи­сьор – Шон Мак­на­ма­ра, ак­тьо­ри – Ким Коутс, Пе­не­лъ­пи Ан Ми­лър, Джей Хед, Жоа­ким Де Ал­мей­да, Дей­вид Ей­ген­берг, Бо­би Кол­ман, Пи­тър Джай­сън, Шон Мак­на­ма­ра и др. 12:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 12:30 “Щу­ри­те съ­се­ди”- се­риал 14:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли 2018” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал, с.4 20:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5 21:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 22:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 23:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.7 00:00 “Ро­бо­са­пиен: рес­тарт” – дра­ма, прик­лю­чен­ски , САЩ, 2015, ре­жи­сьор – Шон Мак­на­ма­ра, ак­тьо­ри – Ким Коутс, Пе­не­лъ­пи Ан Ми­лър, Джей Хед, Жоа­ким Де Ал­мей­да, Дей­вид Ей­ген­берг, Бо­би Кол­ман, Пи­тър Джай­сън, Шон Мак­на­ма­ра и др. 02:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 03:00 “Ше­га­джии” – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Каен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ас­тън Ви­ла, пър­ви пле­йо­фен мач от Чем­пиън­шип, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти (2010-2011), пов­то­ре­ние 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ше­филд Уен­здей – Ко­вън­три Си­ти (1995-1996), пов­то­ре­ние 17:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:30 Фут­бол: Мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 19:25 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Чел­си – Ман­чес­тър Си­ти (2011-2012), пов­то­ре­ние 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Бол­тън Уон­дъ­рърс – Ар­се­нал (2007-2008), пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Билярд: Све­тов­на ку­па 2018, пър­ви ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод” (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс”/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Хо­ли­вуд”/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:10 Те­ле­мар­кет 17:15 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30  Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *