HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 НОЕМВРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм /2 се­рия/ 13:55 Ис­то­рия.bg – Пътят на бъл­га­ри­те към Кон­стан­ти­но­пол /п/ 14:45 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 15:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:15 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии  /п/ 16:55 Град­че­то Си­дер Коув – 14-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Май­къл Ем. Скот, в ро­ли­те Ан­ди Мак­дауъл, Ди­лън Нийл, Бре­нън Ел­иът и др. 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Тип и Тап 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 21:55 В сянка­та на Тю­до­ри­те – тв филм /2 епи­зод/(12) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун роуд” – тв филм /8 епи­зод/(16) 00:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 00:40 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:20 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 03:00 Град­че­то Си­дер Коув – тв филм /1 епи­зод/п/ 03:45 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун роуд” – тв филм /8 епи­зод/п/ (16) 04:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­да за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 5 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с. 1, еп. 159 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с. 2, еп. 73 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 855 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 1, еп. 46 21:00 “Фер­ма­та” – риа­ли­ти 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди”- се­риал, с. 1, еп. 62 01:30 ” Ита­лиан­ска­та бул­ка” /п/ – се­риал 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 738

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” /п./- се­риал 06:00 “Пред­гра­дие” – се­риал, с. 2 07:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 08:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с. 6 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Сер­ви­тьор­ка” – дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Ад­риен Ше­ли, ак­тьо­ри – Ке­ри Ръ­сел, Ней­тън Фи­лион, Ше­рил Хайнс, Дже­ре­ми Сис­то, Ан­ди Гри­фит, Ад­риен Ше­ли и др. 12:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал 13:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 13:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/- ко­ме­диен се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 1 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 3 19:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 5 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с. 3 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал, с. 2 23:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 5 00:00 “Сер­ви­тьор­ка” – дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Ад­риен Ше­ли, ак­тьо­ри – Ке­ри Ръ­сел, Ней­тън Фи­лион, Ше­рил Хайнс, Дже­ре­ми Сис­то, Ан­ди Гри­фит, Ад­риен Ше­ли и др. 02:00 “Пред­гра­дие” – се­риал 03:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Го­тъм” – се­риал, еп. 7 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “По сле­ди­те на Азо­рски­те ос­тро­ви” – науч­но-по­пул­ярен филм (вто­ра част) 09:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 7 10:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 10, еп.  13 11:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 4, еп. 19 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 10 13:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лейнс и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с. 2, еп. 11 16:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 8 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 18:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 4, еп.  20 18:45 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 19:00 Бе­шик­таш-Пор­то (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 21:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 21:45 Се­виля-Ли­вър­пул (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 23:45 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:15 Шам­пион­ска ли­га: Най-ин­те­рес­но­то от сре­щи­те през деня 01:15 Ап­оел-Реал Мад­рид (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 03:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 04:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 4, еп. 20

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Чуж­до тяло” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 4 се­зон 21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2017 – риа­ли­ти шоу 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 5 02:00 “Чу­чу­ли­га­та” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, ос­ми ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лион – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лил – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ре­динг – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ам­иен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Фу­лъм – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, из­бра­но 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич  (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:00 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” – ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва /п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Kале­ндар, хо­рос­коп 13:30 Па­та­рин­ски Live /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Ка­лен­дар, хо­рос­коп 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live /п/ 22:30 “Денят на жи­во” /п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 00:30 НО­ВИ­НИ /п/ 01:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”  /п/ 02:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *