ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 СЕПТЕМВРИ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:10 Спи­ли­тим и Ра­шо 07:25 Па­ти­лан­ско царс­тво 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Ома­гьо­са­но­то езе­ро – дет­ски иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2011 г./, ре­жи­сьо­ри: Клод Ню­рид­са­ни и Ма­ри Пе­ре­ну, в ро­ли­те Си­мон Де­ла­ниес, Лин­дсе Енок, Жан-Клод Ай­ри­нак и др. 16:20 Лод­ка в го­ра­та /100 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ни­ко­лай Хай­тов/ – тв теа­тър /Бъл­га­рия, 1972г./, сце­на­рист Ни­ко­лай Хай­тов, ре­жи­сьор Лю­бен Мор­чев, в ро­ли­те Ва­сил Ми­хай­лов и Не­ве­на Ко­ка­но­ва 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 След ми­лион го­ди­ни – 6-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2017 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Марк Ро­зен­берг 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /3 и 4 епи­зод/ (12) 22:05 По све­та и у нас 22:20 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли 2 – тв филм /3 епи­зод/(12) 23:10 Тур­ни­рът – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2015 г./, ре­жи­сьор Ело­ди На­мер, в ро­ли­те Ми­ке­лан­дже­ло Па­са­ни­ти, Луи дьо Лааж, Ма­ги-Ха­вар Бре­ке и др. (12) 00:35 След ми­лион го­ди­ни – до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 01:25 Тай­на връз­ка – иг­ра­лен филм /п/ (12) 02:50 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /3 епи­зод/п/ 04:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с.2, еп.21, 22 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3, еп.3, 4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Из­по­вед­та на ед­на аме­ри­кан­ска бул­ка” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Дъг­лас Бар, в ро­ли­те: Ша­нън Ели­за­бет, Еди Мак­клин­ток, Алън Ван Спранг, Ка­ро­лин Скот и др. 15:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу /най-доб­ро­то/ 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – нов се­зон 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:00 “47 ро­ни­ни” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Карл Ринш, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Хи­рою­ки Са­на­да, Ко Ши­ба­са­ки, Рин­ко Ки­ку­чи и др. 00:20 “Опа­сна зо­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Сти­вън Се­гал, в ро­ли­те Сти­вън Се­гал, Май­къл Кейн, Джоан Чен, Джон Мак­гин­ли, Би­ли Боб Тор­нтън, Ри­чард Ха­мил­тън и др. 02:10 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 02:40 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:30 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.6 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4, еп.11 – 13 07:30 “Монк” – се­риал, с.3, еп.13 – 15 10:30 “Сто­ма­на” – фан­тас­ти­ка, кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ке­нет Джон­сън, в ро­ли­те Ша­кил О`Нийл, Ана­бет Гиш, Джъд Нел­сън, Ри­чард Раунд­трий и др. 12:30 “Об­рат­на тяга” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1991), ре­жи­сьор Рон Хауърд, в ро­ли­те Кърт Ръ­сел, Уилям Бол­дуин, Ро­бърт Де Ни­ро, До­налд Съ­дър­ланд, Дже­ни­фър Джей­сън Лий, Скот Глен, Ре­бе­ка Де Мор­ни, Клинт Хауърд и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.17, 18 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.25 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то/, еп.19 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.9, 10 19:00 “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ла­ра Крофт: Tomb Raider” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, 2001), ре­жи­сьор Сай­мън Уест, в ро­ли­те Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джон Войт, Ноа Тей­лър, Йейн Глен, Да­ниел Крейг и др. 00:00 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра: Ад­ска же­га” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор Рул Рейнe, в ро­ли­те: Да­ни Тре­хо, Люк Гос, Винг Реймс, Дуг­рей Скот, Фред Коу­лър, Ро­бин Шу и др. [14+] 02:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.17, 18 04:00 “Ма­ма” – хо­рър (Ка­на­да, Ис­па­ния, 2013), ре­жи­сьор Ан­дрес Му­ше­ти, в ро­ли­те: Дже­си­ка Час­тейн, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ме­гън Шар­пан­тие, Иза­бел Не­лис, Ха­виер Бо­тет и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, еп. 22, с.6 еп.22 06:30 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с.2, еп.1 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5, еп.1, 2 10:00 “Бе­то­вен 4” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Дей­вид Евънс, в ро­ли­те: Джъдж Рай­нхолд, Джу­лия Суи­ни, Ми­кае­ла Га­ло и др. 12:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ман­ди Фле­чър, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Сон­дърс, Джоа­на Лъм­ли, Джейн Хо­рокс, Джун Уит­фийлд, Си­лия Им­ри, Кейт Мос и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп.3 15:00 “Гранд” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Ба­ща на че­ти­ри­ма: За­поз­най се с япон­ци­те” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Клаус Биер, в ро­ли­те: Нилс Ол­сен, Си­зе Ми­кел­борг, Кат­ри­не Кай­сен, Якоб Паул­сен и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, еп.3 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Гранд” /п/ – се­риал 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 02:30 “Оне­зи от пар­те­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риа

Nova TV

00:30 “Про­фе­сия блон­дин­ка 2”- с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Са­ли Фийлд, Ре­джи­на Кинг, Дже­ни­фър Ку­лидж, Брус Мак­гил и др. /п/ 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “В съ­ни­ща­та ми” – с уч. на Джо­бет Уилямс, Кат­рин Мак­фий, Майк Во­гъл, Ан­то­нио Ку­по и др. 15:00 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “Чен­ге­та без знач­ки” – с уч. на Мар­тин Ло­рънс, Стив Зан, Колм Фео­ре, Сти­вън То­бо­лов­ски, Ерик Ро­бъртс, Бил Дюк и др. 23:50 “Ерин Бро­ко­вич” – с уч. на Джу­лия Ро­бъртс, Ал­бърт Фи­ни, Аа­рън Ек­харт, Мардж Хел­ген­бер­гер и др. 04:30 “В съ­ни­ща­та ми” – с уч. на Джо­бет Уилямс, Кат­рин Мак­фий, Майк Во­гъл, Ан­то­нио Ку­по и др. /п/

Nova Sport

09:10 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ин­ди­ви­дуал­но, мно­го­бой, гру­па Б /п/ 11:10 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ин­ди­ви­дуал­но, мно­го­бой, гру­па А /п/ 13:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Ас­тън Ви­ла (2005-06) /п/ 13:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ан­сам­бли, мно­го­бой, ди­рек­тно 15:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ан­сам­бли, мно­го­бой, ди­рек­тно 17:40 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, за­пис 19:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, по­лу­фи­на­лен мач за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 4-и ден 21:45 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 22:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Фуен­лаб­ра­да, по­лу­фи­на­лен мач за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 00:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 38-и епи­зод /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 1 част – до­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 1 част – до­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *