ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 ФЕВРУАРИ

 БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Тай­ни­те све­то­ве до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /2 епи­зод/ 13:25 И съм ваш ка­то бра­т…В. Лъв-ский до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1989г./, ре­жи­сьор Свет­ла­на Пей­че­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Моят плей­лист – му­зи­кал­но-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Аз­бу­ка­та 19:10 Люд­ми­ла Гур­чен­ко – тв филм /12 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Ръ­науейс иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Фло­рия Си­гиз­мон­ди, в ро­ли­те Крис­тен Стюарт, Да­ко­та Фа­нинг, Май­къл Ше­нън и др. (16) 01:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:15 Люд­ми­ла Гур­чен­ко – тв филм /12 епи­зод/п/ 04:05 Дой­че Ве­ле: Шифт 04:20 Още от деня /п/ 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 24 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.18 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 77 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 6, еп. 5 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 75 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 32 21:30 Пре­мие­ра: “Име­то на ро­за­та” – се­риал, еп. 9 (пос­ле­ден) 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 1 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 5 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 56  

bTV Action

 05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 17 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп. 24 – 26 07:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 1 08:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 19 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 17 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 23 11:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 12 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 5 13:00 “Хер­ку­лес в ла­би­рин­та на Ми­но­та­въ­ра” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Джош Бе­кър, в ро­ли­те Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, То­ни Ки­тейн, Май­къл Хърст, Ан­тъ­ни Рей Пар­кър и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 20 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 18 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 6 18:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 1 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, с. 2, еп. 4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Улф и др. 00:15 “Ел Ча­по” – се­риал, с. 2, еп. 4 01:15 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 9 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 1 03:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 6 04:15 “Монк” – се­риал, с. 3 еп. 13 

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 11, еп. 7, 8 07:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Юд­жийн Ле­ви, Том Уе­линг, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Джей­ми Кинг, Тей­лър Лаут­нър и др. 12:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 50 18:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 19:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, еп. 11, 12 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 9, еп. 13 22:00 “Кухня” – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 5, 6 00:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” /п/ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005) 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 3 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 10 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Ку­па­та на краля /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Хо­кей на лед: Спар­так – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 16:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Тае­куон­до: Об­зор на ГП Со­фия 2019 /п/ 19:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *