HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­щен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Иво Ни­ко­ди­мов и Юлия Нае­ва 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо Здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Ски-ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, спус­ка­не /же­ни/, Хо­кей на лед, чет­вър­тфи­нал, В пау­зи­те: ски-бяга­не, от­бо­рен спринт 16:45 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 тв филм /10 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Оли­мпий­ски вър­хо­ве сту­дий­на прог­ра­ма 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Ста­тус: Не­поз­нат иг­ра­лен филм /САЩ, 2014г./, ре­жи­сьор Ва­не­са Па­рис, в ро­ли­те: Стей­си Ори­ста­но, Бреа Грант, Гриф Фърст и др. 22:25 В ка­дър до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьор Боян Па­па­зов 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 То­ва име го заб­ра­ве­те /95г. от рож­де­ние­то на Юлия Ог­няно­ва/ до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьор Боян Па­па­зов 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:10 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 тв филм /10 епи­зод/п/ 03:10 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Ски-ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, сла­лом /мъ­же/, I манш

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 67 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.1, еп.20 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 35 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 28 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 59 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.1, еп.13 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не”- се­риал, с.1, еп. 10,11 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Стък­лен дом”- се­риал, с.1, еп.4

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – се­риал, с.2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “Ел­хич­ки” – ко­ме­дия (Ру­сия , 2010), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Але­ксан­дър Вой­тин­ски, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Ве­ра Бреж­не­ва, Ека­те­ри­на Вил­ко­ва, Ма­рия По­ро­ши­на, Да­то Бах­тад­зе, Сер­гей Гар­маш, Ар­тур Смол­яни­нов и др. 12:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 ” Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с.8 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 19:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 20:00 Пре­мие­ра: “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с.10 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.9 23:00 “Из­гу­бен­яци”- се­риал, с.1 23:30 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.1 00:00 “Ел­хич­ки” – ко­ме­дия (Ру­сия , 2010), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Але­ксан­дър Вой­тин­ски, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Ве­ра Бреж­не­ва, Ека­те­ри­на Вил­ко­ва, Ма­рия По­ро­ши­на, Да­то Бах­тад­зе, Сер­гей Гар­маш, Ар­тур Смол­яни­нов и др. 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 03:00 ” Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” /п./- се­риал 04:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 12 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.2 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп. 9 10:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп. 1 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.15 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп. 17 13:00 “Гроб­ни­ца­та на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ки­тай, 2013), ре­жи­сьор – Ерик Стайлс, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Долф Лунд­грен, Ли­дия Лео­нард, Джеймс Ланс, Пол Фи­лип Кларк и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.3 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп. 10 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,3 еп.18 18:00 “Из­вън иг­ра­га” – се­риал, с.6, еп.3 19:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп. 2 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 20 21:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 21:45 Се­виля-Ман­чес­тър Юнай­тед (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 23:45 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:15 Шах­тьор-Ро­ма (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 02:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.3 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.18 04:00 “Из­вън иг­ра­га” – се­риал, с.6, еп.3

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Скан­дал” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Ку­па­та на краля, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Лил – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 До­ку­мен­та­лен филм 11:00 “Май­стор­ски клас” (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Май­стор­ски клас” (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *