ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 ЮНИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 08:40 Сут­рин с УЕ­ФА Ев­ро 2020 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Днес на УЕ­ФА Ев­ро 2020 13:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:30 При­каз­ки за са­ке до­ку­мен­та­лен филм 14:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 14:30 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:45 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:30 Ми­ли Ба­те!…Пис­ма на един да­кел дет­ски тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021: Дис­пут 16:45 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:15 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 19:00 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Ук­рай­на – Ав­стрия пряко пре­да­ва­не от Бу­ку­рещ 20:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 21:00 По све­та и у нас 21:15 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 21:30 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме 22:00 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Ру­сия – Да­ния пряко пре­да­ва­не от Ко­пен­ха­ген 23:55 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Тре­то по­лув­ре­ме об­зор на деня 00:30 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Фин­лан­дия – Бел­гия за­пис 02:30 УЕ­ФА Ев­ро 2020: Се­вер­на Ма­ке­до­ния – Ни­дер­лан­дия за­пис 04:40 По све­та и у нас /п от 21:00 ча­са/ 04:55 Мал­ки ис­то­рии /п/

 bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2014 г.) 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3 еп.58 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, с.2 еп.8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.11, 12 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.119 21:00 “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, еп.16 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2013 г.) 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.21 00:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, еп.23 01:00 “Ис­тин­ска лю­бов” – се­риал, еп.93 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.61

  bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, с.3 еп.16 – 19 08:00 “Сто­те” – се­риал, с.6 еп.12 09:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.1 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.24 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.12 12:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.12 13:00 “Опа­сна бул­ка” – кри­ми­на­лен, дра­ма (тв филм, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Фред Олън Рей, в ро­ли­те: Бри­та­ни Ън­дъ­рууд, Шар­лийн Амоя, Ка­ме­рън Дже­бо, Кат­рин Лий Скот, Хен­ри ЛеБ­ланк и др. 15:00 “Сто­те” – се­риал, с.6 еп.13 16:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.2 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.1 18:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.25 20:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.20 еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Чис­тка­та: Ана­рхия” – фен­тъ­зи, хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джеймс Де­Мо­на­ко, в ро­ли­те: Франк Гри­ло, Кар­мен Ид­жо­го, Зак Гил­форд, Кий­ли Сан­чес, Зоуи Соул, Джъс­ти­на Ма­ча­до, Джон Бий­зли, Джак Кон­ли, Ноел Гуг­лий­ми и др. [16+] 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.20 еп.11 01:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.13 02:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.25 03:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.1 04:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.2 

bTV Comedy

05:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 06:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.12 07:00 “Круд” – се­риал, еп.33, 34 08:00 “Ко­ре­ни” /п./ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 10:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ман­ди Фле­чър, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Сон­дърс, Джоа­на Лъм­ли, Джейн Хо­рокс, Джун Уит­фийлд, Си­лия Им­ри, Кейт Мос и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.8 еп.9, 10 19:00 “Ко­ре­ни” – се­риал, еп.11 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.11 еп.3 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.11 еп.5 22:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.3, 4 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.8 еп.14, 15 00:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” /п./ – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016) 02:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 2 /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Дъ­щеря ми” – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 10 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ню Ам­стер­дам” – се­риал, се­зон 1 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 2 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 4 01:30 “Иг­ра­чът” – се­риал 02:30 “Сияй­на лу­на” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Дъ­щеря ми” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Кар­диф Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 11:00 Фут­бол: Ал На­сър – Фу­лад Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 13:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – /п/ 15:00 Но­ви­ни 15:05 Фут­бол: Ис­тик­лол – Ал Хи­лал Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 17:00 Фут­бол: Ал-Уах­да – Пер­се­по­лис Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 19:00 Фут­бол: Уот­форд – Бор­не­мут Чем­пиън­шип – /п/ 21:00 Но­ви­ни 21:05 Фут­бол: Ал На­сър – Ал Уех­дат Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 23:00 Фут­бол: Ал Шор­та – Ал Ду­хаил Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 

NovaNews

05:15 Те­ма­та на NOVA /п/ 05:30 Пулс /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Со­циал­на мре­жа /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Ни­чия земя /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Шоу­биз­нес /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Биз­не­сът 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:15 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:25 Биз­не­сът 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Пре­сеч­на точ­ка 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 Денят на жи­во /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:30 Ев­ро­макс 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 00:20 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:30 Денят на жи­во /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:50 Денят на жи­во /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *