ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 АВГУСТ

БНТ

05:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /30 епи­зод/п/ 06:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /31 епи­зод/п/ 07:15 Ди­ноотряд “Кунг Фу” – ани­ма­цио­нен филм /13 и 14 епи­зод/ 08:00 Сес­три – тв филм /2 епи­зод/п/ 09:00 По све­та и у нас – Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Вой­на­та на та­ра­ле­жи­те – тв филм /3 се­рия/ 10:15 Се­меен биз­нес – тв филм /16 епи­зод/ 10:40 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /2 се­рия/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /11 епи­зод/ 13:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Бак­стър тв филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Сес­три – тв филм /3 епи­зод/ 17:20 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да – тв филм /3 се­рия/ 19:35 Жи­вот­ни по пи­жа­ми – ани­ма­цио­нен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /32 и 33 епи­зод/ 22:50 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Че­реп и кос­ти – тв филм /7 епи­зод/(12) 23:55 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” – тв филм /3 епи­зод/(14) 00:55 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:05 Се­меен биз­нес – тв филм /16 епи­зод/п/ 02:30 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /11 епи­зод/п/ 03:15 Че­реп и кос­ти – тв филм /7 епи­зод/п/(12) 04:10 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” – тв филм /3 епи­зод/п/(14)

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: “Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.18 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с.1, еп. 43 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.2, еп. 72 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 71 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 23 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.18 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.2, еп.11 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.8 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2, еп.12 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.1, еп.8 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 38

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.15 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.6 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 15 10:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.3 11:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп. 10 12:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 7 13:00 “Всич­ко е из­гу­бе­но” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джей Си Чан­дър, ак­тьор – Ро­бърт Ред­форд 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.7 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 16 17:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 8 18:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.11 19:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.4 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 3 21:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 22:00 Фут­бол от Шам­пион­ска ли­га 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 Шам­пион­ска ли­га (най-доб­ро­то от сре­щи­те през деня) 01:15 Фут­бол от Шам­пион­ска ли­га 02:45 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.3, еп.7 03:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 8 04:30 “Монк” – се­риал, с.3, еп.11

bTV Comedy

05:00 “Шегаджии” – сериал 06:00 “Шегаджии” – сериал, с.4 07:00 “Учителката по френски” – сериал 08:00 “Стъпка по стъпка” – сериал 09:00 “Шоуто на Слави” – вечерно токшоу 10:00 “Сержант Билко” – комедия (САЩ, 1996), режисьор – Джонатан Лин, актьори – Стив Мартин, Дан Акройд, Крис Рок, Фил Хартман, Глен Хедли и др. 12:00 “Моите мили съседи” – сериал 14:00 “Страхотни новини” – сериал 15:00 “Двама мъже и половина” – сериал 17:00 “Комиците и приятели” – комедийно шоу 17:30 “Домашен арест” – сериал, с.1 18:00 “Моите мили съседи” – сериал 19:30 “Учителката по френски” – сериал, с.2 20:00 “Двама мъже и половина” – сериал, с.3 22:00 Премиера: “Страхотни новини” – сериал, с.2 23:00 “Двама бащи, двама синове” – сериал, с.3 00:00 “Сержант Билко” – комедия (САЩ, 1996), режисьор – Джонатан Лин, актьори – Стив Мартин, Дан Акройд, Крис Рок, Фил Хартман, Глен Хедли и др. 02:00 “Шегаджии” – сериал 03:00 “Стъпка по стъпка” – сериал 04:00 “Двама бащи, двама синове” – сериал

Nova TV

05:00 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Убий­ства в Мид­съ­мър” – се­риен филм, се­зон 18 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2018, Бриз­бейн, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ай­нтрахт Браун­швайг – Хер­та, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Щай­нбах – Ауг­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (n) 06:00 Хед­лайн (n) 06:15 До­ку­мен­та­лен филм 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (n) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (n) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (n) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (n) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (n) 11:00 “Епи­зод” (n) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то (n) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (n) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (n) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (n) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (n) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (n) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (n) 18:30 Хед­лайн 18:45 “Епи­зод” (n) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (n) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (n) 21:30 Хед­лайн 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (n) 00:00 Хед­лайн (n) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (n) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (n) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (n)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 09:00 “Денят на жи­во”/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *