ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 АВГУСТ

БНТ

05:00 Аре­на спорт 06:00 Пъ­те­ки /п/ 06:45 Бъл­гар­ски хро­ни­ки, 6-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Бъл­га­рия, 2006 г./, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Шар­ков 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Из­гу­бе­ни в пус­тош­та, иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 1990 г./, ре­жи­сьор Май­къл Скот, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Шийлдс, Еван Адамс, Лий Джей Кам­бъл и др. 09:25 Маг­на Ау­ра – из­гу­бе­ният град, тв филм 09:55 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча, 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1986 г./, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Пет­ров, в ро­ли­те Иван Лас­кин, Илия Лин­гур­ски, Геор­ги Мар­ков, Ире­на Мин­ко­ва, Геор­ги Геор­гиев-Гец и др. 11:00 Прис­та­ни­ще, до­ку­мен­та­лен филм 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /п/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Сал­то мор­та­ле до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2014 г./, ре­жи­сьор Бо­рис­лав Ко­лев 15:25 Бор­ба с ди­во­то: Гол­ямо­то слон­ско прик­лю­че­ние, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2017 г./, ре­жи­сьор Ри­чард Бо­дин­гтън, в ро­ли­те Ели­за­бет Хър­ли, Сам Аш Ар­нолд, Хлом­ла Дан­да­ла, Луис Ми­нар и др. 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Моят плей­лист Ор­лин Го­ра­нов /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та Ивай­ло Ге­рас­ков и Ми­ле­на Жив­ко­ва /п/ 19:00 Тай­ни­те на ир­ланд­ски­те зе­ми до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:50 Бъл­га­рия от край до край: Раз­ка­зи на сър­це­то 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ле­де­ни мо­ми­че­та иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2016 г./, ре­жи­сьор Дей­миън Лий, в ро­ли­те Ла­ра Данс, На­та­ша Хенс­тридж, Шейн Харт и др. 22:35 По све­та и у нас 22:50 Сту­дио Х: Аут­сай­де­рът иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьор Бра­йън А. Ми­лър, в ро­ли­те Крейг Феър­брас, Ша­нън Ели­за­бет, Ме­ли­са Ор­дуей, Джо­ни Мес­нър, Джей­сън Пат­рик, Джеймс Каан и др. (14) 00:25 Бор­ба с ди­во­то: Гол­ямо­то слон­ско прик­лю­че­ние, иг­ра­лен филм /п/ 01:55 Мое­то вто­ро Аз, иг­ра­лен филм /п/ 03:30 Из­гу­бе­ни в пус­тош­та, иг­ра­лен филм /п/ 

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.14 06:30 “Ин­дия – пос­лед­ни­те тиг­ри” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 3, еп. 11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ – уи­кенд блок 11:00 “Cool…T” /най-доб­ро­то/ – лай­фстайл пре­да­ва­не 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Стра­на­та на чу­де­са­та” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Дмит­рий Дячен­ко, в ро­ли­те Еле­на Яко­вле­ва, Фьо­дор Доб­рон­ра­вов, Але­ксанд­р Пал, Олеся Же­лезняк, Сер­гей Ла­ви­гин, Грант То­хатян и др. 14:50 bTV Ва­кан­ция: “Ле­де­на епо­ха 4: Кон­ти­нен­та­лен дрейф” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри Стив Мар­ти­но и Май­къл Тър­ма­йер 16:30 “Ла­би­рин­тът: В об­го­ре­ни­те зе­ми” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Уес Бол, в ро­ли­те Ди­лън О`Бра­йън, Кая Ско­де­ла­рио, То­мас Броу­ди-Санг­стър, Ки Хонг Лий, Ро­за Са­ла­зар, Джан­кар­ло Ес­по­зи­то, Пат­ри­ша Клар­ксън, Ей­дън Ги­лън и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Кралят на скор­пио­ни­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Бел­гия, 2002), ре­жи­сьор Чък Ръ­сел, в ро­ли­те Дуейн Джон­сън, Сти­вън Бранд, Май­къл Кларк Дън­кан, Ке­ли Хю, Бър­нард Хил, Грант Хес­лов, Пи­тър Фа­чи­не­ли, Ро­джър Рийз и др. 21:50 “Ми­тът” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (Хон­конг, Ки­тай, 2005), ре­жи­сьор Стен­ли Тонг, в ро­ли­те: Дже­ки Чан, Бинг Шао, Уей­синг Яо, Хи-сон Ким и др. 00:10 “300: Въз­хо­дът на ед­на им­пе­рия” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ноам Мъ­ро, в ро­ли­те Съ­ли­ван Стей­пъл­тън, Ева Грийн, Ли­на Хий­ди, Ханс Ма­ти­сън, Дей­вид Уе­нъм, Род­ри­го Сан­то­ро, Ка­лън Мъл­ви, Джак О`Ко­нъл и др. [14+] 02:10 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 11 02:30 “Стра­на­та на чу­де­са­та” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016) 04:10 “Ин­дия – пос­лед­ни­те тиг­ри” /п/ – до­ку­мен­та­лен филм   

bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 2, еп. 7 – 10 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 11 – 13 11:00 “Кос­ми­чес­ки за­бив­ки” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, ани­ма­ция (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Джо Пит­ка, в ро­ли­те Май­къл Джор­дан, Уейн Найт, Те­ри­са Ран­дъл, Бил Мъ­ри и др. 12:45 “Джу­ра­сик свят” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те Крис Прат, Брайс Да­лас Хауърд, Джейк Джон­сън, Джу­ди Гриър, Кей­ти Мак­грат, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Омар Си, Ир­фан Кан, Брад­ли Уонг и др. 15:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 7, еп. 13, 14 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 21 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с. 2, еп. 7 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 1 18:45 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Брек Ай­снър, в ро­ли­те Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Ууд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Денят на не­за­ви­си­мос­тта” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те Джеф Голд­блъм, Уил Смит, Ви­ви­ка Фокс, Мар­га­рет Ко­лин, Ро­бърт Ло­джиа, Ме­ри Мак­до­нъл, Джъд Хърш, Бил Пул­ман и др. 01:00 “Аз, ро­бо­тът” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Алекс Про­йас, в ро­ли­те Уил Смит, Бри­джит Мой­на­хан, Брус Грий­нуд, Джеймс Кро­муел, Алън Ту­дик, Шая Ла­Баф и др. 03:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 13 04:15 “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 

bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 3, 4 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 Пре­мие­ра: “На по-доб­ро място” – се­риал, с. 4, еп. 10, 11 10:00 “Слу­чай­ни сре­щи” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Бо­рис Ун­дорф, в ро­ли­те Ме­гън Мар­къл, Шон Янг, Май­къл Рей­ди, Дон Старк, Рей­чъл Ке­мъ­ри, Стей­си Тра­вис и др. 12:00 “Кот­ки и ку­че­та: От­мъ­ще­ние­то на Ки­ти” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи, ани­ма­ция (САЩ, Ав­стра­лия, 2010), ре­жи­сьор Брад Пей­тън, в ро­ли­те Крис О`До­нъл, Джак Мак­бре­йър, Мал­кълм Стюарт, Доун Чу­бай, Кийт Да­лас и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 16:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 18:30 “Фит­нес” /п/ – се­риал 19:30 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 20:30 “Сък­ро­ви­ще­то на Бе­то­вен” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те Джо­на­тан Сил­вър­ман, Крис­ти Суон­сън, Бре­тън Ман­ли, Джеф­ри Коумс и др. 22:30 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 23:30 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 00:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 03:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 04:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал   

Nova TV

06:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 2 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Ше­по­тът на же­ла­ние­то” – с уч. на Ще­фа­ни Щумф, Ма­рион Ми­тер­ха­мер, Се­бас­тиен Аки­лис и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ла­си” – с уч. на Джон Те­ни, Фре­де­рик Фо­рест, Хе­лън Слей­тър, То­мас Гуи­ри и др. 15:00 “Мис­тър Дийдс” – с уч. на Адам Сан­длър, Уи­но­на Рай­дър, Джон Тур­ту­ро, Пи­тър Га­ла­хър, Стив Бу­ше­ми и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Сейф” – с уч. на Джей­сън Стей­тъм, Кей­трин Чан, Ро­бърт Джон Бърк, Джеймс Хонг и др. 21:50 “Ато­мна блон­дин­ка” – с уч. на Чар­лийз Те­рон, Джеймс Ма­ка­вой, Джон Гуд­ман, То­би Джоунс, Еди Мар­сан и др. 00:10 “Пос­лед­но­то ли­це” – с уч. на Чар­лийз Те­рон, Ха­виер Бар­дем, Жан Ре­но, Джа­ред Ха­рис, Де­нис Ню­ман, Бран­дън Фи­липс и др. 02:15 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 03:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 03:45 “Ла­си” – с уч. на Джон Те­ни, Фре­де­рик Фо­рест, Хе­лън Слей­тър, То­мас Гуи­ри и др. /п/ 

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ба­йерн Мюн­хен – Ай­нтрахт Фран­кфурт, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Ба­йерн Мюн­хен, фи­нал за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Суин­дън Таун – Ман­чес­тър Юнай­тед (1993-94) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ип­суич Таун – Чел­си (2000-01) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Блек­бърн Роу­върс – Уест Хям Юнай­тед (2001-02) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 34-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

07:00 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 07:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 08:00 “Со­циал­на мре­жа”-из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Дру­го­то ли­це” 09:30 Топ Шоп 09:45 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 10:30 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 3 – док. филм на Ка­нал 3 11:15 Топ шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 Биз­нес но­ви­ни 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Ав­ио­ка­тас­тро­фи­те в Бъл­га­рия”1 – док. филм на Ка­нал 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния     

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *