ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 АПРИЛ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /14 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /15 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Клуб “Ис­то­рия.bg” дис­ку­сион­но пре­да­ва­не 22:00 Марс тв филм /4 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 тв филм /23 епи­зод/(16) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Марс тв филм /4 епи­зод/п/ 03:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:20 Брат за бра­та 2 тв филм /23 епи­зод/п/(16)

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.26 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.75 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.20 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.76 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.117 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.59 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3, еп.6 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.109, 110 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:40 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 19 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п/ – се­риал, с.5, еп.11, 12 07:00 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.5, еп.13 (пос­ле­ден) 07:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.1 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.4, еп.10 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.3, еп.22 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.3, еп.9 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.2, еп.3 12:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, еп.5 13:00 “Произ­хо­дът на ме­ча” – ек­шън (Ки­тай, 2011), ре­жи­сьор Сю Хао­фън, в ро­ли­те: Сун Ян, Ю Чън-хуей, Джао Юе­нюен, Ма Дзюн и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.11 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.1 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.6 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп.4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3, еп.10 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Ко­раб на стра­ха” – хо­рър (Ки­тай, 2016), ре­жи­сьор Зао Уонг, в ро­ли­те: Ру­би Лин, Пи­тър Хо, Уонг Ли, Скар Ким, Ли Лин и др. [16+] 00:00 “Из­чез­на­ли” /п/ – се­риал 01:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал 02:00 “Монк” /п/ – се­риал 03:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал

bTV Comedy

06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.3, 4 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4 еп.17, 18 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.7 10:00 “Прия­те­ли с де­ца” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Дже­ни­фър Уес­тфелд, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Уес­тфелд, Адам Скот, Мая Ру­долф, Крис О`Дауд, Крис­тен Уиг, Ме­гън Фокс и др. 12:00 “Брук­лин 99” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 18:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.9, 10 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.23, 24 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.19 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.13, 14 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.1, 2 00:00 “Прия­те­ли с де­ца” /п/ 02:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/- се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Порт­смут – Ко­вън­три Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Ман­чес­тър Си­ти (2007-08) /п/ 17:00 Фут­бол: Ол­дъм Ат­ле­тик – Ман­сфилд Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 19:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 4-и епи­зод /п/ 19:30 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Ви­то­ша – Бо­тев Вра­ца, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 21:55 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 22:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:45 Фут­бол: Гин­гам – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *