ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 АПРИЛ

БНТ

05:50 Мал­ки ис­то­рии /п/ 06:50 Не­дел­но ева­нге­лие 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:05 Бак­стър тв филм /п/ 08:30 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 10:30 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 11:30 Кли­ни­ка на тре­тия етаж тв филм 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 #Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Пе­тър Геор­гиев 13:00 Бъл­га­рия от край до край 6 /2 филм/ 13:30 Не­поз­на­та земя 14:00 Луи­за Спа­ньо­ли тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/ 15:00 Ша­рен свят: Из­пит тв филм /Бъл­га­рия, 1971г./, ре­жи­сьор Геор­ги Дюл­ге­ров, в ро­ли­те: Фи­лип Три­фо­нов, Въл­чо Ка­ма­ра­шев, Пе­тър Сла­ба­ков и др. 15:55 Бас­кет­бол: Мач на звез­ди­те от На­цио­нал­на­та бас­кет­бол­на ли­га пряко пре­да­ва­не от “Аре­на Бо­тев­град” 18:00 Пътят към ФИ­ФА Све­тов­но пър­венс­тво 2018 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Как­во се крие под Аме­ри­ка до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2011г./ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва пре­да­ва­не за раз­след­ва­ща жур­на­лис­ти­ка 21:15 Чуд­ният Бо­ка­чо иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2015г./, ре­жи­сьор Пао­ло и Ви­то­рио Та­виа­ни, в ро­ли­те: Ри­кар­до Скар­ма­чо, Кася Смутняк, Жас­мин Трин­ка и др.(14) 23:15 Ев­ро­ви­зия 2018 /кли­по­ве/ 23:20 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:35 Ко­лум­бий­ска връз­ка иг­ра­лен филм /САЩ, 2011г./, ре­жи­сьор Джу­лиан Хи­гинс, в ро­ли­те: Ро­бърт Торн, Том Сай­змор, Бър­ти Хи­гинс и др.(16) 01:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 01:30 Луи­за Спа­ньо­ли тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ 02:30 Кап­ри тв филм /11 епи­зод/п/ 03:30 Днес и ут­ре /п/ 04:00 Как­во се крие под Аме­ри­ка до­ку­мен­та­лен филм /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ: Ан­дре Ри­йо” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Син под че­хъл” – ко­ме­дия (САЩ 2008), ре­жи­сьор – Винс Ди Мег­лио, ак­тьо­ри – Даян Кий­тън, Дакс Ше­пърд, Лив Тей­лър, Майк Уайт, Кен Хауърд и др. 15:00 “Сър­ди­ти стар­че­та” – ко­ме­дия (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Джак Ле­мън, Уол­тър Ма­тау, Ан-Мар­га­рет, Бър­джис Ме­ре­дит, Да­рил Ха­на, Ке­вин По­лак и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 22:30 “Ули­чни кра­ле 2” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Крис Фи­шър, ак­тьо­ри – Рей Лио­та, Шон Ха­то­си, Скот Нор­ман и др. 00:30 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.21 01:30 “Син под че­хъл” – ко­ме­дия (САЩ 2008), ре­жи­сьор – Винс Ди Мег­лио, ак­тьо­ри – Даян Кий­тън, Дакс Ше­пърд, Лив Тей­лър, Майк Уайт, Кен Хауърд и др. 03:00 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 04:00 “Вре­ме­то ле­ти”- се­риал, с.3, еп.21

bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 09:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.5 10:00 “Мо­ми­че­та и мом­че­та” – тий­ней­джър­ски, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор – Ник Хъ­ран, ак­тьо­ри – Са­мер Ар­мстронг, Ке­вин Зе­гърс, Ше­ри Ми­лър, Ро­бърт Джой, Ша­рън Оз­бърн, Мо­ри Чей­кин и др. 12:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.12 13:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” – се­риал 15:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 16:00 “За­кот­ве­ни” – се­риал 17:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Наис­ти­на лю­бов” – дра­ма, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2003), ре­жи­сьор – Ри­чард Кър­тис, ак­тьо­ри – Хю Грант, Мар­тин Мак­къ­чън, Лиъм Ний­сън, Гре­гър Фи­шър, Крис Мар­шал, Ко­лин Фърт, Ема Том­псън, Кий­ра Най­тли, Роуан Ат­кин­сън, Клау­дия Ши­фър и др. 23:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 23:30 “За­кот­ве­ни” – се­риал 01:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 04:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал

bTV Action

06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк ” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп. 19,20,21 11:00 “Не уми­рай сам” – дра­ма,ек­шън,три­лър (САЩ, 2004) , ре­жи­сьор – Ър­нест Ди­кър­сън, ак­тьо­ри – Дрю Си­до­ра, DMX, Май­къл Иъ­ли, Дже­ни­фър Скай, Май­къл Ай­ли, Клиф­тън Пауъл, Дей­вид Ар­кет и др. 13:00 “Х-мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” — три­лър, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Пат­рик Стюарт, Ре­бе­ка Ро­мийн, Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Елън Пейдж, Бен Фос­тър, Ви­ни Джоунс, Кел­си Гра­мър и др. 15:00 “Сто­те” се­риал, с.4, еп.12,13 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.3, еп.1 18:30 “Х-мен 2: Пър­ва въл­на”- ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бър­ни, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Оли­вър Плат, Джей­сън Фле­минг, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Шон Ка­си­ди, Лу­кас Тил, Дже­нюъ­ри Джоунс, Ни­къ­лъс Холт, Геор­ги Ни­ко­лов и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Х-мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще”- ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 00:30 “Съ­сед­ска стра­жа” – ко­ме­дия,фан­тас­ти­ка (Тhe Watch, САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Аки­ва Ша­фър, ак­тьо­ри – Пат­ри­сия Френч, Роз­ма­ри Деуит, Уил Фор­те, Дъг Джоунс, Би­ли Кръ­дъп, Джо­на Хил, Бен Сти­лър, Винс Вон и др. 02:15 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.20,21 04:00 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп.11, 12

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 1 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ге­роят на мои­те меч­ти” (пре­мие­ра) – с уч. на Ан­то­нио Са­ба­то мл., Ме­гън Прайс, Джейк Сан­двиг, Брук Не­вин и др. 14:10 “Дър­во­то на лю­бов­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Аш­ли Уилямс, Тре­вър До­но­ван, Ма­ри­лу Хе­нър, Дже­фер­сън Брау­ни др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “От­мъс­ти­те­ли­те: Ера­та на Ул­трон” (пре­мие­ра) – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Крис Евънс, Марк Ръ­фа­ло, Крис Хем­суърт, Скар­лет Йо­хан­сон, Дже­ръ­ми Ре­нър, Джеймс Спей­дър, Са­мюел Джак­сън и др. 23:00 “Гла­сът на вятъ­ра”- с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Пи­тър Стор­меър, Ноа Еме­рих, Марк Ръ­фа­ло, Адам Бийч и др. 01:40 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 02:10 “Де­тег­ле­дач­ки в ак­ция” – с уч. на Саб­ри­на Кар­пен­тър, Со­фия Кар­сън, Ни­ки Хан, Ке­вин Ку­ни и др./п/ 04:00 “Ге­роят на мои­те меч­ти” – с уч. на Ан­то­нио Са­ба­то мл., Ме­гън Прайс, Джейк Сан­двиг, Брук Не­вин и др. /п/

Nova Sport

14:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 09:00 Дартс: Вис­ша ли­га 2018, Ро­тер­дам, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Ли­вър­пул (2002-03), пов­то­ре­ние 12:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ар­се­нал – Уест Хям Юнай­тед (2005-06), пов­то­ре­ние 13:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 27-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:30 Бас­кет­бол: Бе­тис – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 15:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уот­форд – Порт­смут (2006-07), пов­то­ре­ние 16:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 30-и епи­зод 16:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 36-и епи­зод 17:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:30 Фут­бол: Пи­рин – Ви­то­ша, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 19:30 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 22:00 Фут­бол: Бор­до – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 00:15 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 30-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:45 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 36-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Епи­зод”, (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 21:00 “Епи­зод”, (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 07:00

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *