ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 5, тв филм /7 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те: Сту­де­ни бре­го­ве /2 част/ 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 3, ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Го­ду­нов, тв филм /6 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Моят плей­лист /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 До­мът на вяра­та Ду­хов­ни­те пъ­те­ки на отец д-р Люд­мил Ма­лев /п/ 04:25 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 5, тв филм /7 епи­зод/п/ 

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.24 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.6 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Чер­на пти­ца” – се­риал, еп.30 15:00 Пре­мие­ра: “Ис­тин­ска лю­бов” – се­риал, еп.2 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.6 еп.9 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.117 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Обир със стил” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Зак Браф, в ро­ли­те Май­къл Кейн, Мор­ган Фрий­ман, Алън Ар­кин, Крсто­фър Лойд, Ан-Мар­грет, Мат Ди­лън, Пи­тър Се­ра­фи­ноуиц, Ша­бан Фа­лън, Джон Ор­тиз, Джоуи Кинг и др. 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – спе­циал­но из­да­ние 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7 еп.14 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.36 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.99

bTV Action

05:00 “Ко­до­во име: Уис­ки Ка­ва­лер” – се­риал, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2 еп.24 – 26, с.3, еп.1 08:00 “Ко­до­во име: Уис­ки Ка­ва­лер” – се­риал, еп.2 09:00 “Чък” – се­риал, с.2 еп.18 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.19 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.7 12:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.15 13:00 “Бър­зи и ярос­тни: Tokyo Drift” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2006), ре­жи­сьор Джъс­тин Лин, в ро­ли­те: Лу­кас Блек, За­ка­ри Тай Бра­йън, Шад Мос, Ни­ки Гри­фин, Джей­сън То­бин, На­та­ли Ке­ли, Бра­йън Тий, Сунг Канг и др. 15:00 “Ко­до­во име: Уис­ки Ка­ва­лер” – се­риал, еп.3 16:00 “Чък” – се­риал, с.2, еп.19 17:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.16 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.8 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.20 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мръс­ният Джон” – се­риал, еп.8 (пос­ле­ден) 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Бърз и ярос­тен” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Япо­ния, 2009), ре­жи­сьор Джъс­тин Лин, в ро­ли­те Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Ми­шел Род­ри­гес, Джор­да­на Брус­тър, Джон Ор­тиз, Лаз Ало­нсо, Гал Га­дот, Шей Уи­гъм, Сун Кан и др. 00:00 “Мръс­ният Джон” – се­риал, еп.8 01:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.8 02:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.20 03:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.16 04:00 “Чък” – се­риал, с.2, еп.19

bTV Comedy

05:00 “Гранд” /п/ – се­риал 06:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.6, 7 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Ста­ра­та гвар­дия” – ко­ме­дия, вое­нен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016), ре­жи­сьор Оли­вър Пар­кър, в ро­ли­те Марк Тан­ди, Ръ­сел Ба­лог, Ан­дрю Ха­вил, Да­ниел Мейс, То­би Джоунс, Май­къл Гам­бън, Бил Най, Бил Па­тер­сън, Том Кор­тни и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7, еп.11, 12 19:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.116 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп.15 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, еп.7 22:00 “Кухня” – се­риал, с.4, еп.3 4 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп.2, 3 00:00 “Сек­сът и гра­дът 2” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Май­къл Пат­рик Кинг, в ро­ли­те Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Ким Кат­рал, Крис­тин Дей­вис, Син­тия Ник­сън, Крис Нот, Лай­за Ми­не­ли, Пе­не­ло­пе Крус, Джон Кор­бет и др. 02:00 “Гранд” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риал, се­зон 1 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Де­вет жи­во­та” – с уч. на Ке­вин Спей­си, Дже­ни­фър Гар­нър, Крис­то­фър Уо­кън, Че­рил Хайнс, Ро­би Амел и др. 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риал, се­зон 6 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 15 00:30 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риал, се­зон 1 01:30 “Кон­дор” – се­риал, се­зон 1 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риал /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: УНИКС – Цмо­ки ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Хо­вен­тут Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: Пар­ма – Же­льо­на гу­ра ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 16:00 Хо­кей на лед: Ав­то­мо­би­лист – Трак­тор Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 18:30 Хо­кей на лед: СКА – ЦСКА Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 21:00 Фут­бол: Ай­нтрахт Браун­швайг – Бо­ру­сия Дор­тмунд Ку­па на Гер­ма­ния – ди­рек­тно 23:00 Хо­кей на лед: Ав­то­мо­би­лист – Трак­тор Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

07:00 “Денят на жи­во” – из­бра­но 07:35 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:30 “Дру­го­то ли­це” 09:00 “Па­та­рин­ски Live”-из­бра­но 09:40 “Денят на жи­во” – из­бра­но 10:15 Те­ле­мар­кет 10:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 11:00 “Дру­го­то ли­це” 11:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:20 “Денят на жи­во” – из­бра­но 13:00 “Па­та­рин­ски Live”-из­бра­но 13:45 Топ Шоп 14:00 “Дру­го­то ли­це” 14:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 “Стъп­ки­те към ус­пе­ха” 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 18:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 19:00 “Дру­го­то ли­це” 19:30 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 20:00 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та ” 2-ра част – док.филм на КА­НАЛ 3 21:00 “Денят на жи­во” – из­бра­но 21:40 “Па­та­рин­ски Live”-из­бра­но 22:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 23:00 “Ав­ио­ка­тас­тро­фи­те в Бъл­га­рия” 2-ра част 00:00 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *