ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 МАЙ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /2 се­рия/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра   /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – доу­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /3 се­рия/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ев­роиз­бо­ри 2019: Дис­пут – пряко пре­да­ва­не 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Код 202 – тв филм /6 епи­зод/ (12) 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:30 Днес и ут­ре 03:10 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:10 Код 202 – тв филм  /6 епи­зод/ /п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп. 5 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп. 12 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 38 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с. 2, еп. 2 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 12 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп. 5 21:00 “С­ме­ни же­на­та” – се­мей­но риа­ли­ти, с. 3 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с. 13, еп. 37 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 6 01:00 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп. 153, 154 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “П­ре­ди обед” /п/ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” /п/ – се­риал, еп. 9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 6, 7 07:00 “Т­ран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 3, еп. 8, 9 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с. 5, еп. 16 09:00 “П­ла­ти­на”  /п/ – се­риал, с. 3, еп. 9 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп. 8 11:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с. 4, еп. 5 12:00 “Лу­ци­фер­” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 14 13:00 “Зо­на на зам­ръз­ва­не” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор: Джон Мак­кар­ти, в ро­ли­те: Мар­тин Къ­минс, Кир­стен Ро­бек, Ник Пър­ча, Са­ра Де­жар­ден, Стив Бей­сик и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 1 16:00 “П­ла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 10 17:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, с. 2, еп. 15 18:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 4, еп. 6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Т­вър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 13 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Би­блио­те­каря­т 3: Прокл­ятие­то на бо­ка­ла на Юда” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2008), ре­жи­сьор: Джо­на­тан Фрейкс, в ро­ли­те: Ноа Уай­ли, Ста­на Ка­тич, Брус Дей­ви­сън, Боб Ню­харт, Джейн Кър­тин и др. 23:45 “Т­вър­де лич­но” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 13 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп. 9 01:45 “Монк” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 1 02:45 “Лу­ци­фер­”    /п/ – се­риал, с. 2, еп. 15 03:45 “Би­блио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с. 4, еп. 6 04:45 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6, еп. 3

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 6, еп. 5, 6 07:00       “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Ба­рби: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп. 1 – 3 09:00 Шоу­то на Сла­ви (2019) 10:00 “С лю­бов, Роу­зи” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор: Крис­тиан Ди­тер, в ро­ли­те: Ли­ли Ко­линс, Сам Клаф­лин, Крис­бън Кук, Джей­ми Уин­стоун и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 18:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с. 6, еп. 7, 8 19:00       “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 Пре­мие­ра: “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп. 9 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, eп. 13, 14 23:00 “Кухня” – се­риал, с. 2, еп. 1, 2 00:00 “С лю­бов, Роу­зи” /п/ 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Ба­рби: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 04:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10   “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ман­сфилд Таун – Ню­порт Каун­ти, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 14:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Во­лей­бол: Зе­нит Ка­зан – Ку­чи­не Лу­бе, фи­нал на Шам­пион­ска­та ли­га /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 8-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 23:15 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 5-и епи­зод /п/ 23:45 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип   /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:45 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *