ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Па­ти­лан­ско царс­тво 07:10 Пъ­те­ки 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 10:25 Це­ре­мо­ния по из­ди­га­не на На­цио­нал­ния три­баг­ре­ник по слу­чай Деня на Не­за­ви­си­мос­тта – пряко пре­да­ва­не от Ве­ли­ко Тър­но­во 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Бъл­га­рия, то­ва съм аз – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1999 г./, ре­жи­сьор Све­тос­лав Ов­ча­ров 15:15 Тър­нов­ска­та ца­ри­ца иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1981 г./, ре­жи­сьор Ян­ко Ян­ков, в ро­ли­те Сте­фан Да­наи­лов, Ка­ме­лия То­до­ро­ва, Ели Скор­че­ва, Не­ве­на Ко­ка­но­ва и др. 17:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки?- до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Бъл­га­рия не­за­ви­си­ма во ве­ки – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1998 г./, ре­жи­сьор Ан­дрей Ал­тъ­пар­ма­ков 19:25 Тър­жес­тве­на заря-про­вер­ка по слу­чай 111 го­ди­ни от про­въз­глас­ява­не­то на Не­за­ви­си­мос­тта на Бъл­га­рия – пряко пре­да­ва­не от Ве­ли­ко Тър­но­во 20:10 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 По­со­ки – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2017 г./, ре­жи­сьор Сте­фан Ко­ман­да­рев, в ро­ли­те Ва­сил Ба­нов, Иван Бър­нев, Асен Бла­теч­ки, Сте­фан Де­но­лю­бов и др. (12) 22:25 50 го­ди­ни “Щур­ци­те” кон­церт 00:45 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /3 и 4 епи­зод/п/ (12) 02:15 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли 2 тв филм /3 епи­зод/п/(12) 03:10 Тур­ни­рът – иг­ра­лен филм /п/ (12) 04:30 Из­вън иг­ра­та /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с.2, еп.23, 24 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3, еп.5, 6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3, еп.8 13:00 “Ве­ро­ни­ка Марс” – кри­ми­на­лен, мис­тъ­ри (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Роб То­мас, в ро­ли­те Крис­тен Бел, Джей­сън До­ринг, Ен­ри­ко Ка­лан­то­ни, Крис Лоуъл, Дже­ри О`Ко­нъл и др. 15:20 “Тат­ко­ва гра­ди­на 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Фред Са­видж, в ро­ли­те Ку­ба Гу­динг мл., Лок­лин Мън­ро, Ри­чард Гант, Та­ма­ла Джоунс, Пол Рей, Джо­шуа Мак­ле­рън и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Не­пог­ре­ба­на­та ис­ти­на: Кос­ти­те на Са­муил” – до­ку­мен­та­лен филм (Бъл­га­рия, 2019) 23:30 “Ин­фор­ма­то­ри­те” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (Гер­ма­ния, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Гре­гор Джор­дан, в ро­ли­те Би­ли Боб Тор­нтън, Ким Бей­син­гър, Ми­ки Рурк, Уи­но­на Рай­дър, Ам­бър Хърд, Рис Ифънс, Джон Фос­тър, Ос­тин Ни­кълс и др. [16+] 01:20 “Ве­ро­ни­ка Марс” /п/ – кри­ми­на­лен, мис­тъ­ри (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, 2014) 03:20 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:50 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4, еп.12, 13, с.5 еп.1, 2 08:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.16, с.4 еп.1, 2 11:00 “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 13:00 “Ла­ра Крофт: Tomb Raider” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, 2001), ре­жи­сьор Сай­мън Уест, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джон Войт, Ноа Тей­лър, Йейн Глен, Да­ниел Крейг и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.26 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то/, еп.20 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.11 18:30 “Об­рат­на тяга” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1991), ре­жи­сьор Рон Хауърд, в ро­ли­те Кърт Ръ­сел, Уилям Бол­дуин, Ро­бърт Де Ни­ро, До­налд Съ­дър­ланд, Дже­ни­фър Джей­сън Лий, Скот Глен, Ре­бе­ка Де Мор­ни, Клинт Хауърд и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ла­ра Крофт Tomb Raider: Люл­ка­та на жи­во­та” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Япо­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003), ре­жи­сьор Ян Де Бон, в ро­ли­те Ан­дже­ли­на Джо­ли, Дже­рард Бът­лър, Ноа Тей­лър, Тил Швай­гер, Ки­рън Хайндс, Джай­мън Хаун­су и др. 00:15 “Ма­ма” – хо­рър (Ка­на­да, Ис­па­ния, 2013), ре­жи­сьор Ан­дрес Му­ше­ти, в ро­ли­те Дже­си­ка Час­тейн, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ме­гън Шар­пан­тие, Иза­бел Не­лис, Ха­виер Бо­тет и др. [16+] 02:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.1, 2 04:00 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра: Ад­ска же­га” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор Рул Рейнe, в ро­ли­те Да­ни Тре­хо, Люк Гос, Винг Реймс, Дуг­рей Скот, Фред Коу­лър, Ро­бин Шу и др. [14+]

bTV Comedy

05:00 “Оне­зи от пар­те­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с.2, еп.2, 3 07:00 “Гим­на­зия за чу­до­ви­ща: Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния град” – ани­ма­ция 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5, еп.3, 4 10:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: За­поз­най се с япон­ци­те” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Клаус Биер, в ро­ли­те Нилс Ол­сен, Си­зе Ми­кел­борг, Кат­ри­не Кай­сен, Якоб Паул­сен и др. 12:00 “Не мо­жеш да из­бягаш” – ко­ме­дия (Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор Хол­гер Хаа­се, в ро­ли­те: Фло­риан Да­вид Фиц, Хен­ри Хюб­хен, Ма­риус Хаас, Лес­ли Мал­тън, Тек­ла Рой­тен и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп.4 15:00 “Гранд” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Бе­то­вен 4” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Дей­вид Евънс, в ро­ли­те Джъдж Рай­нхолд, Джу­лия Суи­ни, Ми­кае­ла Га­ло и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, еп.4 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Гранд” /п/ – се­риал 02:00 “Оне­зи от пар­те­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал

Nova TV

22:30 “Тер­ми­на­тор: Спа­се­ние” – с уч. на Крис­чън Бейл, Сам Уор­тин­гтън, Ан­тон Йел­чин, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Джейн Але­кзан­дър, Муун Блъд­гуд и др. 00:50 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:20 “Съп­руг за моя­та лю­би­ма” – с уч. на Скот Улф, Кор­тни Форд, Джей Блек, Брей­ди Смит, Крис­тин Ми­лър, Од­ри Ка­сън и др. 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Ха­ри и Ме­ган: Ед­на нео­бик­но­ве­на лю­бов” 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “За­ви­на­ги лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Ама­нда Шул, Пи­тър Порт, Ан­на ван Хуфт, Брит­ни Уил­сън и др. 15:00 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Бен­зин” (пре­мие­ра) – с уч. на Асен Бла­теч­ки, Сне­жа­на Ма­ка­вее­ва, Съ­ли Ер­на, Ба­шар Ра­хал, Ка­лин Вра­чан­ски и др. 22:20 “G.I. Joe: Из­гре­вът на Коб­ра” – с уч. на Де­нис Куейд, Ча­нинг Тей­тъм, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Сие­на Ми­лър, Рей Парк, Крис­то­фър Еке­лстън, Мар­лон Уе­йънс и др. 00:40 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:10 “За­ви­на­ги лю­бов” – с уч. на Ама­нда Шул, Пи­тър Порт, Ан­на ван Хуфт, Брит­ни Уил­сън и др. /п/ 04:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/

Nova Sport

09:10 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ан­сам­бли, мно­го­бой /п/ 13:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Ли­вър­пул (2001-02) /п/ 13:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ан­сам­бли, фи­нал на 5 топ­ки, ди­рек­тно 14:15 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ан­сам­бли, фи­нал на об­ръ­чи и бу­хал­ки, ди­рек­тно 15:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не и га­ла­ве­чер, ди­рек­тно 16:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Фуен­лаб­ра­да, по­лу­фи­на­лен мач за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния /п/ 17:45 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 18:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 8-и епи­зод 18:45 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 19:00 Бас­кет­бол: Със­те­за­ние за стрел­ба от зо­на­та на три­те точ­ки, ди­рек­тно 20:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:45 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 22:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 5-и ден 23:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 38-и епи­зод 00:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 8-и епи­зод /п/ 01:00 Бас­кет­бол: Със­те­за­ние за стрел­ба от зо­на­та на три­те точ­ки /п/ 02:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния /п/ 03:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 04:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Хо­ли­вуд” /п/ 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 2 част – до­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 2 част – до­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та”  /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *