ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:40 Лам­ята тв филм /Бъл­га­рия, 1974г./, ре­жи­сьор То­дор Ди­нов, в ро­ли­те: Ни­ко­ла То­дев, Геор­ги Пар­ца­лев, Пе­тър Сла­ба­ков, Ва­сил Ми­хай­лов и др. 06:55 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Иво Ни­ко­ди­мов и Юлия Сте­фа­но­ва 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 10:25 Це­ре­мо­ния по из­ди­га­не на На­цио­нал­ния три­баг­ре­ник по слу­чай Деня на Не­за­ви­си­мос­тта пряко пре­да­ва­не от Ве­ли­ко Тър­но­во 11:00 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Веч­ни­те на­род­ни пес­ни на Бъл­га­рия 14:00 Из­вес­тният не­поз­нат до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Све­тос­лав Ов­ча­ров 15:10 Меж­ду­на­ро­ден кон­курс за поп и рок му­зи­ка Со­фия 2017 кон­курс за но­ва бъл­гар­ска пе­сен 16:45 Бар­тер иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков, в ро­ли­те: Фи­лип Ав­ра­мов, Тат­яна Ло­ло­ва, Ми­хаил Му­та­фов, Кой­на Ру­се­ва, Ка­лин Ве­льов и др. 18:30 Денят на Не­за­ви­си­мос­тта до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2008г./, ре­жи­сьор Хрис­то Жив­ков 19:25 Тър­жес­тве­на заря-про­вер­ка по слу­чай 109 го­ди­ни от про­въз­глас­ява­не­то на Не­за­ви­си­мос­тта на Бъл­га­рия пряко пре­да­ва­не от Ве­ли­ко Тър­но­во 20:10 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­ди­ли­ще­то иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Сте­фан Ко­ман­да­рев, в ро­ли­те: Асен Бла­теч­ки, Ми­ки Ма­ной­ло­вич, Ова­нес То­росян, Ина Ни­ко­ло­ва, Ва­сил Ва­си­лев-Зуе­ка, Па­рас­ке­ва Джу­ке­ло­ва, Хрис­то Му­таф­чиев и др. 22:55 Чо­ве­кът – Ра­дио /То­ма Спрос­тра­нов/ 00:35 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:45 За­гад­ки при раз­про­даж­би се­риен иг­ра­лен филм /1 епи­зод/п/ 04:15 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва /п/ 04:45 Ис­то­рия.bg 1100 го­ди­ни от бит­ка­та при Ахе­лой/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­да за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Кон­церт на Бер­ков­ска­та ду­хо­ва му­зи­ка (2017) 15:00 “Е­ли­за­бет­таун” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Ка­ме­рън Кроу, ак­тьо­ри – Ор­лан­до Блум, Кир­стен Дънст, Сю­зан Са­ран­дън, Дже­си­ка Бийл, Алек Бол­дуин, Джед Рийс, Брус Мак­гил, Джу­ди Гриър и др. 17:00 “Ми­сис Даут­фа­йър” – ко­ме­дия (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Крис Къ­лъм­бъс, ак­тьо­ри –  Ро­бин Уилямс, Пиърс Брос­нан, Са­ли Филд, Ро­бърт Прос­ки и др. 17:55 Спорт то­то 18:00 “Ми­сис Даут­фа­йър” – ко­ме­дия (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Крис Къ­лъм­бъс, ак­тьо­ри –  Ро­бин Уилямс, Пиърс Брос­нан, Са­ли Филд, Ро­бърт Прос­ки и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 1, еп.4 21:00 “Фе­рма­та” – риа­ли­ти 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “М­ои­те ми­ли съ­се­ди”- се­риал, с.1, еп.20 01:30 “Въ­треш­на си­гур­ност” – се­риал, с.3, еп.7 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 696

Nova TV

05:00 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 06:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 07:00 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Дъ­щер­ята на Ана­нди” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Чуж­до тяло” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 4 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2017 – реа­ли­ти шоу 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “От­мъ­ще­ние­то” – се­риен филм, се­зон 4 02:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

bTV Action

05:15 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7 еп.13 06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с. 4 еп. 11 09:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7 еп.13 10:00 “Су­пер­гърл­” – се­риал, с.2, еп. 18 11:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 16 12:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 22 13:00 “Ди­ва­та ре­ка” –  ек­шън, прик­лю­чен­ски, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Кър­тис Хен­сън, ак­тьо­ри – Ме­рил Стрийп, Дей­вид Стра­теърн, Кeвин Бей­кън, Джоу­зеф Ма­зе­ло, Сте­фа­ни Со­йер, Джон С. Рай­ли, Ели­за­бет Хоф­ман и др. 15:00 Пре­мие­ра: “П­ла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.6 16:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.1 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 23 18:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.3, еп. 1 19:00 “Су­пер­гърл­” – се­риал, с.2, еп. 19 20:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.4, еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “300” – ек­шън, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър, ак­тьо­ри – До­ми­ник Уест, Род­ри­го Сан­то­ро, Май­къл Фас­бен­дер, Ле­на Хий­ди, Дже­рард Бът­лър и др. 00:15 “Су­пер­гърл­” – се­риал, с..2, еп. 19 02:15 “П­ла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.6 03:15 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 23 04:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 17

bTV Comedy

05:00 “С­та­жан­ти” /п./- се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 07:00 “С­та­жан­ти” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 09:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Ми­стър Пи­бо­ди и Шър­ман” – прик­лю­чен­ски, ани­ма­ция, се­меен (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Крейг Райт, Тед Кий, ре­жи­сьор – Роб Мин­коф 12:00 “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – ко­ме­диен се­риал 13:00 “С­тар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца 13:30 “О­не­зи от пар­те­ра” – се­риал 14:30 “П­ро­би и греш­ки” – ко­ме­диен се­риал 15:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “А­ла­ми­нут” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “О­не­зи от пар­те­ра” – се­риал, с.1 19:00 “С­та­жан­ти” – се­риал, с.2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 Пре­мие­ра: “П­ро­би и греш­ки” – се­риал, с.1 22:00 Пре­мие­ра: “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.1 22:30 “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – ко­ме­диен се­риал, с.1 23:30 Пре­мие­ра: “О­фи­сът” – се­риал, с.9 00:00 “Ми­стър Пи­бо­ди и Шър­ман” – прик­лю­чен­ски, ани­ма­ция, се­меен (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Крейг Райт, Тед Кий, ре­жи­сьор – Роб Мин­коф 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 04:00 “О­не­зи от пар­те­ра” /п./ – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Барн­зли – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ди­жон – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Сън­дър­ланд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Хям Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (2006-07), пов­то­ре­ние 18:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Саутх­ямптън – Ман­чес­тър Юнай­тед (1995-96), пов­то­ре­ние 19:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (17-18), 6-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Фо­рест Грийн Роу­върс – Суин­дън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, ди­рек­тно 23:45 Фут­бол: Лил – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ шоп 11:30 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

BiT

05:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, из­бра­но 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 23:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:30 “Без Це­ло­фан”, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *