ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ФЕВРУАРИ

 БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Вой­на­та на та­ра­ле­жи­те тв филм /3 се­рия/ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Епо­пея на заб­ра­ве­ни­те: Ода за Паи­сий Хи­лен­дар­ски 11:35 Как стиг­нах­ме до­тук – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Г-н Ни­кой /100 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ан­дрей Чап­ра­зов/ – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1969 г./, ре­жи­сьор Иван Тер­зиев, в ро­ли­те Кос­та Цо­нев, Геор­ги Чер­ке­лов, Асен Ми­ла­нов, Ма­ри­та Бьо­ме, Ан­дрей Чап­ра­зов, Ис­кра Ха­джие­ва и др. 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 БНТ на 60 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Пу­тин, Ру­сия и За­па­дът до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Не­чес­тна иг­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2010 г./, ре­жи­сьор Дъг Лай­ман, в ро­ли­те Шон Пен, Нао­ми Уотс, Ноа Еме­рих, Тай Бъ­рел, Сам Ше­пард и др. 22:50 По све­та и у нас 23:05 Сту­дио Х: Двоен удар иг­ра­лен филм /САЩ, 2000 г./, ре­жи­сьор Хе­йуд Голд, в ро­ли­те Уилям Бол­дуин, Ели­за­бет Ми­чъл, Джон Се­да, Адам Бол­дуин, Бай­рън Минс и др. (14) 00:50 Пу­тин, Ру­сия и За­па­дът – до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/п/ 01:50 Ръ­науейс иг­ра­лен филм/п/ (16) 03:40 Тай­ни­те све­то­ве до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /2 епи­зод/ /п/ 04:30 Браз­ди /п/

 bTV

 05:30 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал, еп. 2 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, ани­ма­ция, с. 3, еп. 2 06:30 “Оча­ро­ва­тел­на­та Аф­ри­ка” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп. 7 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Под един пок­рив” – ко­ме­дия (Фран­ция, 2017), ре­жи­сьор До­ми­ник Фа­ру­джа, в ро­ли­те Жил Ле­луш, Луиз Бур­гоан, Ма­ню Па­йе, Ма­ри­лу Бе­ри, Жю­лиан Боа­се­лие и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Най-ек­зо­тич­ният хо­тел Ма­ри­голд 2” – ко­ме­дия, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джон Ма­дън, в ро­ли­те Джу­ди Денч, Ри­чард Гиър, Си­лиа Им­ри, Дей­вид Стра­теърн, Бил Най, Ма­ги Смит, Дев Па­тел и др. 22:20 “Шан­та­ва сед­ми­ца” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те Джей­сън Бей­тман, Ти­на Фей, Джейн Фон­да, Адам Драй­вър, Роуз Бърн и др. 00:30 “Ус­мив­чи­ца” – ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Грег Ара­ки, в ро­ли­те Ана Фа­рис, Джон Кра­зин­ски, Адам Броу­ди, Бен Фал­кон и др. 02:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, еп. 7 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

 bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 11, еп. 9, 10 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 7, еп. 5, 6 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 8, еп. 5, 6 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5, еп. 17, 18 10:00 “Рио” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­даня 12:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016), ре­жи­сьо­ри Вен­сан Кес­те­лоот и Бен Ста­сен 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с. 2, еп. 23 14:30 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – се­риал, с. 3, еп. 1 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “Джо­ни Ин­глиш се зав­ръ­ща” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та, 2011), ре­жи­сьор Оли­вър Пар­кър, в ро­ли­те Роуън Ат­кин­сън, Ро­за­мунд Пайк, До­ми­ник Уест, То­го Ига­ва, Джи­лиан Ан­дер­сън, Пиърс Брос­нан и др. 22:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 23, с. 3 еп. 1 23:30 “Прес­пав” /п/ – се­риал 00:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Брук­лин” /п/ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал  

 bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 18 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп. 26 06:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 1 – 3 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.7 – 9 11:00 “За­ко­ни­те на Брук­лин” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Май­къл Ко­рен­ти, в ро­ли­те Алек Бол­дуин, Фре­ди Принц мл., Скот Каан, Дже­ри Фе­ра­ра, Ми­на Су­ва­ри и др. 13:00 “Неп­ро­би­ваем” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ър­нест Ди­кер­сън, в ро­ли­те Адам Сан­длър, Дей­мън Уе­йънс, Джеймс Кан, Бил Нън, Зан­дър Бър­кли и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 7, 8 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 7 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп. 9 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 1 18:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Улф и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ко­до­во име: Чис­та­чът” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Лес Мей­фийлд, в ро­ли­те Сед­рик Шоу­ме­на, Лу­си Лиу, Ни­ко­лет Ше­ри­дан, Марк Да­кас­кос, Ка­лъм Кийт Ре­ни, Ний­си Неш, Уил Па­тън и др. 23:45 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра: Ад­ска же­га” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор Рул Рейнe, в ро­ли­те Да­ни Тре­хо, Люк Гос, Винг Реймс, Дуг­рей Скот, Фред Коу­лър, Ро­бин Шу и др. [14+] 01:45 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 7, 8 03:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 1 04:15 “Гроб­ни­ца­та на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ки­тай, 2013), ре­жи­сьор Ерик Стайлс, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Долф Лунд­грен, Ли­дия Ле­нард, Джеймс Ланс, Пол Фи­лип Кларк и др. 

 Nova TV

07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Прин­цът и аз” – с уч. на Джу­лия Стайлс, Люк Мей­бли, Ми­ран­да Ри­чар­дсън, Бен Ми­лър, Джеймс Фокс и др. 15:00 “Кън­ки с ос­тър връх: Прес­лед­ва­не на меч­та­та” – с уч. на Крис­ти Кар­лсън Ро­ма­но, Мат Лан­тър, Фран­ча Рай­са и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Хем бо­ли, хем сър­би” – с уч. на Бен Сти­лър, Ми­шел Мо­на­хан, Ма­лин Аке­рман, Дже­ри Сти­лър, Роб Кор­дри, Кар­лос Мен­сия и др. 00:10 “Бег­лец” – с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Са­ра Пол­сън, Пи­тър Фон­да, Ко­ни Нил­сен, Уен­дъл Пиърс и др. 04:15 “Прин­цът и аз” – с уч. на Джу­лия Стайлс, Люк Мей­бли, Ми­ран­да Ри­чар­дсън, Бен Ми­лър, Джеймс Фокс и др.. /п/ 

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Спар­так – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Брен­тфорд – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Ми­луол, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-ри епи­зод /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 8-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

 Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 09:15 Топ Шоп 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”
/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/    

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *