ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели­са­ве­та Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мат­рин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не    /п/ 11:15 От­крий Бъл­га­рия – Со­фия – тв филм /2 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 От­крий Бъл­га­рия – Со­фия – тв филм /3 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но “Но­во­дом­ци” – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев об­зор­но – по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Koka Mass Jazz, Праз­ни­ци на из­кус­тва­та – Апо­ло­ния 2018 00:30 Из­гна­ник иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2015 г./, ре­жи­сьор Ник Пауъл, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Хей­дън Крис­тен­сен, Лиу Ифей, Ан­ди Он и др.(14) 02:10 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:10 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 04:10 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на са­мо­ле­ти­те до­ку­мен­та­лен филм/п/ 04:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.25 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.35 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 4, еп.52 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп.36 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.77 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.18 21:00 Пре­мие­ра: “Гор­чи­ва лю­бов” – се­риал, еп.38 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.1 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.33, 34 01:50 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 03:50 “Па­па­ра­ци” /п/ – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 04:50 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.53

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.3 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция, с.2 еп.25, 26 07:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция, еп.1, 2 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.1 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.3 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, еп.10 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – с.3, еп.12 12:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.11 13:00 “Хер­ку­лес в ла­би­рин­та на Ми­но­та­въ­ра” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Джош Бе­кър, в ро­ли­те: Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, То­ни Ки­тейн, Май­къл Хърст, Ан­тъ­ни Рей Пар­кър и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.2 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.4 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.12 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, еп.11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.32 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ла­ра Крофт: Tomb Raider” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, 2001), ре­жи­сьор Сай­мън Уест, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джон Войт, Ноа Тей­лър, Йейн Глен, Да­ниел Крейг и др. 00:00 “Неиз­вес­тният” /п/ – се­риал, еп.32 01:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, еп.11 02:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.2 03:00 “Из­вън иг­ра­та” /п/ – се­риал, с.7, еп.12 04:00 “Ху­берт и Ща­лер” /п/ – се­риал, с.3, еп.13

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.19, 20 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8 еп.16, 17 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2017) 10:00 “Чен­ге за един ден” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, в ро­ли­те: Айс Кюб, Ке­вин Харт, Джон Ле­гуи­за­мо, Брус Мак­гил, Ти­ка Съм­птър, Ло­рънс Фиш­бърн 12:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 13:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 14:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2017) 18:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.1 еп.3, 4 19:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.10, 11 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал, най-доб­ро­то 23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10, еп.8, 9 00:00 “Чен­ге за един ден” /п/ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – ТВ шоу, нов се­зон 21:00 “Хан­кок” – с уч. на Уил Смит, Чар­лийз Те­рон, Джей­сън Бей­тман, Еди Мар­сан, Джо­ни Га­ле­ки и др. 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 17 се­зон 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 4 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:15 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 10:30 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2019, Ком­би­на­ция, ди­рек­тно 11:30 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лил – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 13:45 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 14:00 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2019, Ком­би­на­ция, ди­рек­тно 15:00 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 15:15 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:00 Фут­бол: Сау­тенд Юнай­тед – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 23-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 26-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Страс­бург – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:40 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2019, Ком­би­на­ция, пов­то­ре­ние 01:40 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:55 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:55 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Епи­зод” (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Епи­зод” (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *