ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 АВГУСТ

БНТ

05:40 Ан­тар­кти­ка – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /5 епи­зод/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg – Мо­дер­ни­за­то­рът Фер­ди­нанд /п/ 09:50 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /1 епи­зод/п/ 10:40 Кап­ри – тв филм /48 епи­зод /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /3 се­рия/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 13:55 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:55 Ту­бер­ко­ло­за­та – ми­то­ве и реал­ност – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019 г./ 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /49 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 7 18:50 Япо­ния днес 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /6 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /2 епи­зод/ 21:30 Ми­лиар­ди 12-се­риен тв филм /САЩ, 2016 г./, 1 епи­зод, в ро­ли­те Дей­миън Луис, Пол Джа­ма­ти, Ма­ги Сиф, Ма­лин Аке­рман, То­би Ле­нард Мур и др. (16) 22:30 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 Дмит­рий Баев­ски квар­тет Джаз фес­ти­вал – Бан­ско 2018 00:35 Аме­ри­кан­ски обир – иг­ра­лен филм /Люк­сем­бург, 2014 г./, ре­жи­сьор Са­рик Ан­дреасян, в ро­ли­те Ей­дриън Броу­ди, Хей­дън Крис­тин­сен, Джор­да­на Брус­тър и др.(14) 02:10 Ис­то­рия.bg – Мо­дер­ни­за­то­рът Фер­ди­нанд    /п/ 03:15 Ми­лиар­ди – тв филм /1 епи­зод/п/ (16) 04:25 Япо­ния днес /п/ 04:35 Как­во ще се слу­чи до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.13 06:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм, с.2 (2017) 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.5 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6, еп.28 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, еп.10 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.17 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.77 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.72 21:30 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.13 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.17 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.6 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.9 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.4 – 7 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.6 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.7 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.10 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.3 12:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.6 13:00 “Знам къ­де е Ли­зи” – кри­ми­на­лен, три­лър (тв филм, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Да­рин Скот, в ро­ли­те Трей­си Голд, Надя Бьор­лин, Ри­чард Ръ­ко­ло, Ва­не­са Еви­гън и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.7 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.8 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.7 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.4 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Джу­ра­сик парк III” – прик­лю­чен­ски, три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Джо Джон­стън, в ро­ли­те Сам Нийл, Уилям Мей­си, Теа Лео­ни, Але­сан­дро Ни­во­ла, Тре­вър Мор­ган, Ло­ра Дърн и др. 00:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.11 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.11 02:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.7 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.20 04:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.4

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.8 еп.10, 11 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп. 7 и 8 /п/ 10:00 “Оп­ре­де­ле­но, мо­же би” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Адам Брукс, в ро­ли­те: Ра­йън Рей­нолдс, Рей­чъл Вайс, Аби­гей­л Брес­лин, Ели­за­бет Банкс, Ай­ла Фи­шър, Ке­вин Клайн, Адам Брукс и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп.21, 22 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6, еп.2, 3 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.6 еп.9 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.31 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.44 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.13, 14 23:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.14, 15 00:00 “Оп­ре­де­ле­но, мо­же би” /п/ – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, САЩ, 2008) 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Фе­ник­сът на лю­бов­та” – с уч. на Сас­киа Вес­тер, Гюн­тер Ба­рон, Йе­ни Бах, Фло­риан Вюн­ше и др. 11:30 “Ку­ли­нар­но лято с “На ка­фе” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм Nova Sport 10:00 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, вто­ри ден /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 16:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 17:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 37-и епи­зод /п/ 17:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Цар­ско се­ло – Бе­рое, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 19:55 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 23:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *