ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 АПРИЛ

БНТ 

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /15 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Че­рна дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /16, пос­ле­ден епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Марс тв филм /5 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 тв филм /24, пос­ле­ден епи­зод/(16) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Марс тв филм /5 епи­зод/п/ 03:20 Клуб “Ис­то­рия.bg” /п/ 04:20 Брат за бра­та 2 тв филм /24, пос­ле­ден епи­зод/п/(16)

bTV 

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.1 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.76 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.21 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.77 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.118 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.60 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3, еп.7 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.111, 112 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:40 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/

Nova TV 

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

bTV Action 

05:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п/ – се­риал, с.5, еп.13 06:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, еп.1 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.2, 3 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.4, еп.11 09:00 “Под наб­лю­де­ние” /п/ – се­риал, с.5, еп.1 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.3, еп.10 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.2, еп.4 12:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, еп.6 13:00 “Сдел­ка­та на док­тор Пар­на­със” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, Фран­ция, 2009), ре­жи­сьор Те­ри Ги­лиъм, в ро­ли­те: Крис­то­фър Плъ­мър, Ли­ли Коул, Хийт Ле­джър, Джуд Лоу, Джо­ни Деп, Ко­лин Фа­рел и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.12 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.2 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.7 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп.5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3, еп.11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “От люл­ка до гроб” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Джет Ли, Ди Ем Екс, Марк Да­кас­кос, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън и др. 00:00 “Из­чез­на­ли” /п/ – се­риал 01:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал 02:00 “Монк” /п/ – се­риал 03:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал

bTV Comedy 

05:00 “Лю­бим­ци” /п/- се­риал 06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.5, 6 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал – 19 еп. с.4 еп.19, 20 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.13, 14 10:00 Пре­мие­ра: “Ле­ген­да­та за Оз: Зав­ръ­ща­не­то на До­ро­ти” – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, се­меен (САЩ, Ин­дия, 2013), ре­жи­сьо­ри Уил Фин и Да­ниел Сейнт Пиер 12:00 “Брук­лин 99” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” (2016) 18:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.11, 12 19:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.10 еп.1, 2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.10 еп.1 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.15, 16 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.3, 4 00:00 “Ле­ген­да­та за Оз: Зав­ръ­ща­не­то на До­ро­ти” /п/ 02:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/- се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал

Nova Sport 

10:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Стоук Си­ти – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Реймс – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 7-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 36-и епи­зод 21:45 Фут­бол: Хам­бур­гер – РБ Лай­пциг, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно 23:40 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 01:25 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:40 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:40 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3 

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Ве­чни­те пес­ни” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Г­ра­дът с Ка­нал 3” – /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *