ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Знае­те ли, че … /п/ 05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Мор­та­де­ло и Фи­ле­мон ани­ма­цио­нен филм /Ис­па­ния, 2014г./, ре­жи­сьор Ха­виер Фе­сер 15:40 Ки­тай­ски­те ан­ти­ки го­ворят до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ко­ле­да на Кейп Код иг­ра­лен филм /САЩ, 2021г./, ре­жи­сьор Джон Стим­псън, в ро­ли­те: Ка­ти Льок­лер, Брент Бей­ли, Крис Оуен и др. 22:30 Лу­ди по Ко­ле­да до­ку­мен­та­лен филм /2 част/ 23:00 По све­та и у нас 23:30 От­крий Плов­див до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:35 Лу­до пар­ти иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Чус Гу­тие­рес, в ро­ли­те: Ка­ро­ли­на Ра­ми­рес, Ху­лиян Виля­гран, Хор­хе Ере­ра, Ви­ки Ер­нан­дес и др. (12) 01:20 Све­тът и ние /п/ 01:40 100% буд­ни /п/ 03:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:25 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

bTV

05:30 „Ли­це в ли­це“ /п./ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:35 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ 13:30 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ /п./ 14:00 „Док­тор Чу­до“ – се­риал, еп.57 15:00 Пре­мие­ра: „Буря от лю­бов“ – се­риал, с.12 еп.77 16:00 Пре­мие­ра: „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.15 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – куиз шоу 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:05 „Лу­ди бо­га­та­ши“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Джон Чу, в ро­ли­те: Кон­стънс У, Хен­ри Гол­динг, Ми­шел Йео, Дже­ма Чан, Кен Джонг и др. 22:30 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „Чък“ – се­риал, с.2 еп.4 00:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.10 еп.21 01:00 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 01:10 „Сто­ли­ча­ни в по­ве­че“ – се­риал, с.3 еп.12 02:20 „Пре­ди обед“ /п./ – ток­шоу 04:30 „Тър­гов­ски цен­тър“ – се­риал, с.15 КИ­НО ТРЕЙ­ЛЪ­РИ Со­фия Плов­див Вар­на Бур­гас След 1 час за­поч­ват

bTV Action

05:00 „Чък“ – се­риал, с.5 еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – се­риал, с.2 еп.21 – 28 08:00 „Чък“ – се­риал, с.5 еп.2 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.3 еп.3 10:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.4 еп.14 11:00 „Бягство от зат­во­ра“ – се­риал, с.4 еп.20 12:00 „Гос­по­дарят на илю­зия­та“ – се­риал, еп.11 13:00 „Ха­на“ – дра­ма, ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьор Джо Райт, в ро­ли­те: Сър­ша Ро­нан, Кейт Блан­шет, Ерик Ба­на, Ви­ки Крипс, Том Хо­лан­дър и др. 15:00 „Чък“ – се­риал, с.5 еп.3 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.3 еп.4 17:00 „Гос­по­дарят на илю­зия­та“ – се­риал, еп.12 18:00 „Бягство от зат­во­ра“ – се­риал, с.4 еп.21 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.4 еп.15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): „Спен­сър“ – се­риал, с.2 еп.13 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: „Ми­сия: Ноем­ври“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Ро­джър До­нал­дсън, в ро­ли­те: Пиърс Брос­нан, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Бил Смит­ро­вич, Ла­зар Рис­тов­ски, Лук Брей­си, Уил Па­тън, Ка­те­ри­на Скор­со­не, Илай­за Тей­лър и др. 00:00 „Спен­сър“ – се­риал, с.2 еп.13 01:00 „Бягство от зат­во­ра“ – се­риал, с.4 еп.21 02:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.4 еп.15 03:00 „Гос­по­дарят на илю­зия­та“ – се­риал, еп.12 04:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.3 еп.4

bTV Comedy

05:00 „Су­пер­мар­кет“ /п./ – се­риал 06:00 „Су­пер­мар­кет“ – се­риал, с.5 еп.9, 10 07:00 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – се­риал, ани­ма­ция 07:30 Пре­мие­ра: „Да жи­вее крал Джу­лиън!“ – се­риал, ани­ма­ция, с.2 еп.16, 17 08:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п./ – се­риал 09:30 „Мла­дият Шел­дън“ /п./ – се­риал 10:00 „Бе­то­вен“ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те: Чарлз Гро­дин, Бо­ни Хънт, Дейн Джоунс, Ни­кол Том, Оли­вър Плат, Стен­ли Ту­чи, Дей­вид Ду­хов­ни, Пат­ри­ша Хий­тън и др. 12:00 „Прия­те­ли“ /п./ – се­риал 13:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п./ – се­риал 14:00 „Съ­ни Бийч“ /п./ – се­риал 15:00 „Мла­дият Шел­дън“ /п./ – се­риал 16:00 „Гранд“ /п./ – се­риал 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу 17:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ (2019) – ко­ме­дий­но шоу 18:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9 еп.15, 16 19:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, еп.19, 20 20:00 Пре­мие­ра: „Гранд“ – се­риал, с.4 еп.18, 19 21:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.64 22:00 „Съ­ни Бийч“ – се­риал, еп.10 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.9 еп.2, 3 00:00 „Ро­бин­зон Кру­зо“ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016), ре­жи­сьо­ри Вен­сан Кес­те­лоот и Бен Ста­сен 02:00 „Су­пер­мар­кет“ /п./ – се­риал 03:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ /п./ 03:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ (2019) – ко­ме­дий­но шоу 04:00 „Мла­дият Шел­дън“ /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Чер­но-бяла лю­бов“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Не­раз­дел­ни“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „На­ме­ри ме“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 8 22:00 „ФБР“ – се­риал, се­зон 1 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния“ – се­риал, се­зон 8 00:30 „По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го“ – се­риал, се­зон 8 01:30 „Спе­циа­лен от­ряд: Хам­бург“ – се­риал, се­зон 2 02:30 „Сияй­на лу­на“ – се­риал 03:30 „На­ме­ри ме“ – се­риал /п/ 04:30 „Чер­но-бяла лю­бов“ – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Минск Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 Бас­кет­бол: ПАР­МА – Ас­та­на ВТБ ли­га /п/ 14:00 „Пе­та чет­върт“ об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2021-22) /п/ 14:30 Бас­кет­бол: Ени­сей – ПАР­МА ВТБ ли­га ди­рек­тно 16:30 Фут­бол: Ло­риен – Па­ри Сен Жер­мен Ли­га 1 на Фран­ция /п/ 18:30 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ме­та­лург Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га ди­рек­тно 21:00 Но­ви­ни 21:05 Фут­бол: Об­зор на кръ­га Вто­ра Бун­дес­ли­га (2021-22) /п/ 21:35 Фут­бол: Чел­си – Уест Хям Юнай­тед кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га (2002-2003) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: „Пър­вич­на си­ла“ пре­да­ва­не на WWE (2021) 23:00 Бас­кет­бол: Ени­сей – ПАР­МА ВТБ ли­га /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар NovaNews

 NovaNews

05:30 Дру­го­то ли­це /п/ 06:00 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:40 Ни­чия земя /п/ 07:30 Ев­ро­макс 08:00 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Твоят ден – из­бра­но 13:55 Биз­не­сът 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ис­то­рии от све­та 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:15 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:25 Биз­не­сът 18:30 Твоят ден – из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 Денят на жи­во /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 Без ре­зер­ва­ция 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Дру­го­то ли­це 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:25 Денят на жи­во /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:25 Биз­не­сът 02:30 Дру­го­то ли­це /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:15 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:50 Ни­чия земя /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *