ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 МАЙ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм, 3 се­рия /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /4 се­рия/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Аку­шер­ка­та – иг­ра­лен филм             /Фран­ция, 2017 г./, ре­жи­сьор Мар­тен Про­во, в ро­ли­те Кат­рин Де­ньов, Кат­рин Фро, Оли­вие Гур­ме и др. (12) 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Веч­на­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за кла­си­чес­ка и джаз му­зи­ка с во­дещ Ма­рио Ни­ко­лов 00:00 Уло­ви мо­мен­та /п/ 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:30 Гор­яща­та рав­ни­на – иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:20 От­бли­зо с Ми­ра       /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.3q еп.6 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.13 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.39 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.2q еп.3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.13 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.6 21:00 “Бри­га­да Нов дом ” – со­циа­лен проект с во­дещ Ма­рия Сил­вес­тър, с.4 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13, еп.38 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.7 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.155, 156 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Ли­це в ли­це” /п/

bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” /п/ – се­риал, еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, с.3, еп.8, 9 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.3 еп.10, 11 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.6 еп.1 09:00 “Пла­ти­на” /п/ – се­риал, с.3, еп.10 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп.9 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4 еп.6 12:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, с.2 еп.15 13:00 “Иг­ра­та на Ен­дър” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ге­вин Худ, в ро­ли­те Ха­ри­сън Форд, Ей­са Бъ­тър­филд, Хей­ли Стай­нфелд, Аби­гей­л Брес­лин, Бен Кинг­сли, Ва­йо­ла Дей­вис, Ге­вин Худ и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.2 16:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.11 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.16 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4 еп.7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.10 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.14 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ули­чен бой” – дра­ма, спор­тен, ек­шън (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Ди­то Мон­тийл, в ро­ли­те Ча­нинг Тей­тъм, Те­рънс Хауърд, Луи Гуз­ман, Май­къл Ри­ве­ра, Бра­йън Уайт и др. 00:00 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, с.2, еп.14 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп.10 02:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.6 еп.2 03:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, с.2 еп.16 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4, еп.7

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.6, еп.7, 8 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп.4 – 6 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Ов­ца или вълк” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьо­ри Мак­сим Вол­ков и Ан­дрей Га­лат 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 Шоу­то на Сла­ви (2019) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.9, 10 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 Пре­мие­ра: “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.10 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, eп.15, 16 23:00 “Кухня” – се­риал, с.2, еп.3, 4 00:00 “50 нюан­са чер­но” – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Май­къл Тай­дис, в ро­ли­те Мар­лон Уе­йънс, Ка­ли Хоук, Фред Уи­лард, Майк Епс, Джейн Сий­мор и др. 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Дявол­ско­то гър­ло” (пре­мие­ра) – се­риен филм, фи­нал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ас­тън Ви­ла, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 8-и епи­зод /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 32-ри епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 35-и епи­зод /п/ 22:15 Во­лей­бол: Но­ва­ра – Ко­не­лиа­но, фи­нал на Шам­пион­ска­та ли­га за же­ни /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:45 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *